‘In Bel­gië zijn op één be­drijf na al­le gro­te mul­ti­na­ti­o­nals weg’

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Dat zei pre­mier Mark Rut­te vrij­dag in zijn we­ke­lijk­se ge­sprek met de NOS.

De aan­lei­ding

De op­po­si­tie is er niet over te spre­ken dat pre­mier Mark Rut­te de di­vi­dend­be­las­ting wil af­schaf­fen. Af­ge­lo­pen vrij­dag ver­de­dig­de hij zich bij de NOS in het we­ke­lijk­se Ge­sprek met de mi­nis­ter-pre­si­dent. Rut­te wil Ne­der­land met de af­schaf­fing aan­trek­ke­lijk hou­den voor gro­te be­drij­ven, ver­klaar­de hij. Daar­voor trok hij tot gro­te ver­ont­waar­di­ging van de zui­der­bu­ren een ver­ge­lij­king met Bel­gië.

Rut­te ver­ge­leek Bel­gië niet, zo­als de Bel­gi­sche mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën sug­ge­reer­de, met een „eco­no­mi­sche woes­tijn”. Wat hij wel zei: „Er is een heel groot be­lang dat wij als land aan­trek­ke­lijk blij­ven. Je ziet in Bel­gië wat er ge­beurt als je niet op tijd de ba­kens ver­zet. In Bel­gië zijn op één be­drijf na geen gro­te in­ter­na­ti­o­na­le be­drij­ven meer.” Rut­te is „slecht ge­ïn­for­meerd”, klinkt het in Bel­gië. Er zijn nog veel meer gro­te in­ter­na­ti­o­na­le be­drij­ven. Wie heeft er ge­lijk? We chec­ken het.

Waar is het op ge­ba­seerd?

Dat ene be­drijf waar­over Rut­te het heeft, kan er maar een zijn: AB InBev, de groot­ste brou­wer ter we­reld, met een hoofd­kan­toor in Leu­ven en een jaar­lijk­se om­zet van rond de 40 mil­jard eu­ro. Is dat dan het eni­ge gro­te in­ter­na­ti­o­na­le be­drijf ? Dat hangt er maar van­af wat je ver­staat on­der ‘groot’ en ‘in­ter­na­ti­o­naal’. Een woord­voer­der van Rut­te ver­klaart: AB InBev is de eni­ge mul­ti­na­ti­o­nal met een hoofd­kan­toor in Bel­gië uit de rang­lijst van For­tu­ne met de groot­ste 500 be­drij­ven ter we­reld.

En, klopt het?

Vol­gens Bel­gië al­vast niet. Vi­ce­pre­mier Alexan­der De Croo no­dig­de Rut­te uit om de „heel wat an­de­re top­be­drij­ven” in Bel­gië te ko­men be­kij­ken. „De mi­nis­ter-pre­si­dent kent blijk­baar én­kel AB Inbev en heeft nog nooit ge­hoord van Sol­vay, UCB, Be­kaert, Umi­co­re en ve­le an­de­ren”, ver­klaar­de de woord­voer­der van de Bel­gi­sche pre­mier in Bel­gi­sche me­dia. „Gro­te Bel­gi­sche be­drij­ven met we­reld­faam, elk in hun ei­gen do­mein.” Pie­ter Tim­mer­mans van het Ver­bond van Bel­gi­sche On­der­ne­min­gen (VBO) voeg­de toe: „Als­of wij hier maar één mul­ti­na­ti­o­nal zou­den heb­ben? Ik kan er zo tien­tal­len op­noe­men.”

Rut­te heeft ge­lijk: AB InBev is in­der­daad de eni­ge Bel­gi­sche mul­ti-

waar gro­ten­deels waar

na­ti­o­nal in de For­tu­ne Glo­bal 500lijst, die be­drij­ven op om­zet rang­schikt. Ne­der­land staat veel va­ker in die lijst. Al is de de­fi­ni­tie van Rut­te wel érg nauw. Kij­ken we naar de For­bes- lijst van de 2.000 groot­ste be­drij­ven ter we­reld, die niet al­leen de om­zet maar ook on­der meer de winst en de waar­de van het be­drijf meet, dan doet Bel­gië het al een stuk be­ter. In de For­bes Glo­bal 2000 vin­den we ne­gen Bel­gi­sche be­drij­ven, waar­on­der bank KBC, ver­ze­ke­raar Age­as, che­mie­be­drijf en mul­ti­na­ti­o­nal Sol­vay, en far­ma­ceu­tisch be­drijf en mul­ti­na­ti­o­nal UCB. Al­le­maal wer­ken ze niet en­kel bin­nen Bel­gië en zet­ten ze ve­le mil­jar­den per jaar om.

Rut­te mag wat heb­ben over­dre­ven, hij heeft wel een punt. Ne­der­land heeft 23 be­drij­ven in de For­bes- lijst staan, waar­van er drie al­leen al ein­di­gen bo­ven de Bel­gi­sche num­mer 1. Wat be­treft van oor­sprong Bel­gi­sche be­drij­ven als InBev zit Bel­gië wel­licht re­de­lijk goed, maar vol­gens pro­fes­sor fis­caal recht aan de Vrije Uni­ver­si­teit Brus­sel Mi­chel Maus slaagt Bel­gië er in­der­daad „te wei­nig in om mul­ti­na­ti­o­nals aan te trek­ken om zich te ves­ti­gen”. De loon­kos­ten in Bel­gië be­ho­ren tot de hoog­ste in Eu­ro­pa, de ven­noot­schaps­be­las­ting is een van de hoog­ste ter we­reld (al ver­an­dert dat bin­nen­kort), het sys­teem van fis­ca­le gun­sten voor be­drij­ven, de ex­cess pro­fit ru­lings, moest wor­den te­rug­ge­trok­ken om­dat de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie het zag als ver­bo­den staats­steun, en dan hangt be­drij­ven ook nog bo­ven het hoofd dat een winst­kor­ting bin­nen­kort mo­ge­lijk wordt te­rug­ge­trok­ken. Het le­vert Bel­gië vol­gens Maus in­der­daad „geen be­trouw­baar ima­go als in­ves­te­rings­land” op. Meer­de­re be­drij­ven zijn daar­door met hun werk­ne­mers of met fi­nan­cie­rings­ven­noot­schap­pen uit­ge­we­ken naar an­de­re lan­den.

Con­clu­sie

Brou­wer AB InBev is wel­is­waar ver­uit de groot­ste Bel­gi­sche mul­ti­na­ti­o­nal, het doet Bel­gië te kort om te zeg­gen dat er geen an­de­re gro­te in­ter­na­ti­o­na­le be­drij­ven te vin­den zijn. Toch heeft Rut­te een punt: het zijn er veel min­der dan in Ne­der­land, ook om­dat Bel­gië min­der mul­ti­na­ti­o­nals aan weet te trek­ken. We be­oor­de­len de stel­ling als gro­ten­deels waar. Anouk van Kam­pen

gro­ten­deels on­waar

Ook een be­we­ring zien langs­ko­men die je ge­checkt wilt zien? Mail nrc­checkt@nrc.nl of tip via Twit­ter met de hashtag #nrc­checkt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.