ANALYSE In Azië kun­nen ze pri­ma zon­der de VS

NRC Handelsblad - - Buitenland -

Ame­ri­kaan­se pre­si­dent tier­de en was char­mant en on­hel­der. Eén ding ze­ker: ruim­te die hij laat lig­gen, vul­len an­de­ren nu op. Ame­ri­ca First? In­do-Pa­ci­fic”,

Do­nald & Shin­zo. Ma­ke al­li­an­ce even gre­a­ter”.

Trump was in Ja­pan een han­dels­rei­zi­ger met een zwak voor snoe­ve­rij. Hij roem­de de da­len­de werk­loos­heid in de VS en de „ge­wel­di­ge” ver­min­de­ring van bu­reau­cra­tie „al zeg ik het zelf.” Hij was kri­tisch over han­dels­be­trek­kin­gen. „On­ze han­del met Ja­pan is un­fair, ik weet dat dit an­ders wordt.”

Se­oul was een las­ti­ge­re tus­sen­stop. De Zuid-Ko­re­a­nen wa­ren nog­al ge­schrok­ken van Trumps agres­sie­ve uit­ha­len naar „ litt­le Roc­ket Man” Kim Jong-un. En de Zuid-Ko­re­aan­se pre­si­dent Moon Jae-in wil di­plo­ma­tie een kans ge­ven in de zaak-Noord-Ko­rea.

De agres­sie­ve Trump bleef weg van de­ni­gre­ren­de kwa­li­fi­ca­ties en ter­men als de „to­ta­le ver­nie­ti­ging”. In Se­oul noem­de hij het nu­cle­ai­re pro­gram­ma van Noord-Ko­rea „be­drei­gend voor de be­schaaf­de we­reld” en riep hij Py-

ITALIË

‘Fa­mi­lie­fo­to’ die maan­dag­werd­ge­no­men­metv. l.n.r.: Dmi­tri Med­ve­dev, Nguy­enXu­anPhuc(Viet­nam), Do­nald Trump, Ro­dri­go Du­ter­te en Mal­colm Turn­bull (Au­stra­lië) on­gyang op ge­sprek­ken aan te gaan.

Het char­me-of­fen­sief hield ook in Chi­na nog stand. Maan­den­lang heeft Trump het han­dels­over­schot van Chi­na ge­he­keld, maar na een ont­vangst in de Ver­bo­den Stad was hij een en al be­grip. „Ik neem het Chi­na niet kwa­lijk!” zei hij. Wie kan het een land kwa­lijk ne­men dat het pro­fi­teert van een an­der land, als dat in het voor­deel is van zijn ei­gen be­vol­king?

Chi­ne­se ana­lis­ten zei­den dat een enigs­zins vreed­zaam ver­lo­pen be­zoek het be­gin zou kun­nen zijn van een re­la­tie ge­ba­seerd op „sa­men­wer- king door con­sul­ta­tie”, een re­la­tie, waar­in de groot­mach­ten het eens zijn over gro­te kwes­ties en el­kaars in­vloeds­sfe­ren res­pec­te­ren. De Stil­le Oce­aan is groot ge­noeg voor bei­de lan­den, zei pre­si­dent Xi Jin­ping.

In de mar­ge van een APEC-con­fe­ren­tie in Viet­nam sloeg Trump een ge­heel an­de­re toon aan. „We zul­len het niet meer toe­la­ten dat de VS wor­den uit­ge­buit. Bij mij komt Ame­ri­ka al­tijd op de eer­ste plaats.”

Xi riep de APEC-lan­den op het mul­ti­la­te­ra­lis­me hoog te hou­den. „Open­heid be­te­kent voor­uit­gang”, zei Xi. In te­gen­stel­ling tot Trump oogst­te Xi met die woor­den een staan­de ova­tie, schreef The Was­hing­ton Post.

Wel­ke stra­te­gi­sche keu­ze Trump in Azië ook maakt, zijn reis toont dat de ruim­te die hij laat lig­gen, door an­de­ren wordt op­ge­vuld. Dit geldt voor Xi, en gold ook voor de elf lan­den die be­slo­ten toch door te gaan met het han­dels­ak­koord Trans-Pa­ci­fic Part­ner­ship (TPP), waar Trump is uit­ge­stapt.

Hij rond­de zijn reis af in de Fi­lip­pij­nen waar hij een be­lang­rij­ke Azië-me­de­de­ling aan­kon­dig­de. Voor woens­dag, als hij weer thuis is.

Pre­si­dent Trump was tien da­gen in Azië en nog steeds is on­dui­de­lijk wat de rol van de VS in de re­gio zal zijn. Zet hij in op een war­me band met Chi­na, gooit hij zijn ge­wicht ach­ter het trio Au­stra­lië-In­dia-Ja­pan? Of wordt het een mix van bei­de, met een...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.