Ge­brek aan lef

NRC Handelsblad - - Opinie -

Met in­stem­ming heb ik het ar­ti­kel over du­re me­di­cij­nen ( Far­ma­ceut veel har­der aan­pak­ken, 9/11) ge­le­zen. De ti­tel van het ar­ti­kel had ook kun­nen lui­den: ‘over­he­den veel har­der aan­pak­ken’. We heb­ben waak­hon­den in het le­ven ge­roe­pen om de me­de­din­ging te be­vor­de­ren. Aan de an­de­re kant ver­strek­ken over­he­den oc­trooi­en voor nieu­we me­di­cij­nen of toe­pas­sin­gen waar­mee mo­no­po­lie­po­si­ties wor­den ver­kre­gen en machts­mis­bruik kan plaats­vin­den. Re­cent voor­beeld: Orkam­bi, te­gen taais­lijm­ziek­te. In In­dia zijn de oc­trooi­aan­vra­gen voor de­ze pro­duc­ten af­ge­we­zen, met het ge­volg dat de ver­koop­prij­zen daar min­stens 50 keer la­ger zijn dan in Eu­ro­pa. De­ze me­di­cij­nen zijn in In­dia ge­mak­ke­lijk te ver­krij­gen. Aan een oc­trooi zijn on­vol­doen­de ei­sen ver­bon­den die machts­mis­bruik te­gen­gaan. Ook is pa­ral­lel­im­port van me­di­cij­nen van bui­ten de Eu­ro­pe­se Unie niet toe­ge­staan, ter­wijl dit voor an­de­re pro­duc­ten, zo­als soft­wa­re, wel zo is. Zelf ur­gen­te me­di­cij­nen ha­len uit bij­voor­beeld In­dia kan ge­mak­ke­lijk, maar dat wordt in prin­ci­pe niet door de ver­ze­ke­raars ver­goed, ook al is dat ve­le ma­len goed­ko­per. Door­dat be­lang­rij­ke sta­ke­hol­ders in de ke­ten geen lef heb­ben, maakt de far­ma­ceut daar­van mis­bruik. Ne­der­land, maar voor­al de EU, zou een vuist kun­nen ma­ken. Ger­brand Rus­ten­burg Haar­lem

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.