Woord­voer­der­schap

NRC Handelsblad - - Opinie -

Als di­rec­te na­be­staan­de van de ramp met MH17 nam ik met af­schuw ken­nis van de ac­tie van CDA-Kamerlid Omt­zigt tij­dens het pu­blieks­col­le­ge over MH17 in de au­la van de Vrije Uni­ver­si­teit in Amsterdam ( Hoe twij­fel rond MH17 in de hand wordt ge­werkt, 11/11). Ik was bij de­ze bij­een­komst waar di­ver­se ju­ri­di­sche as­pec­ten rond MH17 ter spra­ke kwa­men. Zo ook het be­grip ‘zorg­plicht’: zorg­plicht van sta­ten en (over­heids)in­stel­lin­gen. Ik vroeg het pa­nel hoe het zat met de­ze zorg­plicht als het gaat over het al dan niet moed­wil­lig ver­sprei­den van nep­nieuws en het hac­ken van si­tes. Als na­be­staan­den heb­ben we op dit ge­bied veel moe­ten ver­dra­gen. Mijn vraag werd van ach­ter de ta­fel keu­rig be­ant­woord. Ver­vol­gens vroeg de in het ar­ti­kel ge­noem­de Oe­kra­ïen­er aan­dacht voor we­der­om méér des­in­for­ma­tie. En dit, zo blijkt nu, met me­de­we­ten van een Twee­de Kamerlid. Erg pijn­lijk voor de na­be­staan­den. Ge­luk­kig merk­te VU-hoog­le­raar Ak­ker­mans op dat de man zich moest mel­den bij de hoog­ste af­de­ling des­in­for­ma­tie van me­neer Poe­tin. Dat maak­te nog iets goed. De Welt­schmerz van Omt­zigt pas­te niet bij de zorg­plicht die in het MH17-dos­sier no­dig is. Zeer ge­past dat hij het woord­voer­der­schap heeft neer­ge­legd. Ro­bert Crol­la Amsterdam, na­be­staan­de MH17-slacht­of­fer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.