Be­waak toe­gang tot be­rei­den­de apo­the­ker

Apo­the­kers kun­nen ho­ge me­di­cijn­kos­ten be­teu­ge­len, maar niet zon­der steun van over­heid of zorg­ver­ze­ke­raars, schrij­ven Paul Leb­bink en Ar­win Ram­cha­ran.

NRC Handelsblad - - Opinie - Paul Leb­bink en Ar­win Ram­cha­ran, be­rei­dend open­baar apo­the­kers Trans­vaal­ap­otheek Den Haag.

De fa­bri­kant van Orkam­bi, het veel­be­spro­ken me­di­cijn te­gen taais­lijm­ziek­te, durf­de maar liefst 170.000 eu­ro per pa­ti­ënt per jaar te vra­gen voor het mid­del. Was de mi­nis­ter maar even bij ons apo­the­kers langs­ge­ko­men voor­dat ze ging on­der­han­de­len. Wij kun­nen het me­di­cijn be­rei­den voor een frac­tie van dat be­drag, hoe­wel het we­ken kost­te om een adres voor de grond­stof in Chi­na te vin­den, want de fa­bri­kant had le­ve­ran­ciers ver­bo­den het mid­del aan an­de­ren te ver­ko­pen (!).

Het is dus geen won­der dat de Raad voor Volks­ge­zond­heid en Sa­men­le­ving vindt dat de over­heid ge­nees­mid­del­fa­bri­kan­ten har­der moet aan­pak­ken (‘ Far­ma­ceut veel har­der aan­pak­ken’, 9/10). Apo­the­kers kun­nen daar­bij hel­pen. Wij zijn als eni­gen be­voegd om ge­nees­mid­de­len te be­rei­den, zelfs als daar pa­tent op rust. Voor­waar­de is dat we dat doen voor on­ze ei­gen pa­ti­ën­ten. De ei­sen aan kwa­li­teit en vei­lig­heid zijn even hoog als bij han­dels- pro­duc­ten. Apo­the­kers ge­brui­ken de mo­dern­ste be­rei­dings­tech­nie­ken en la­ten pro­duc­ten veel­vul­dig ana­ly­se­ren op on­der meer zui­ver­heid en ge­hal­te. De In­spec­tie voor de Ge­zond­heids­zorg en Jeugd ziet daar­op toe.

Als be­rei­dend apo­the­kers kun­nen we de sa­men­le­ving voor­zien van hoogst­nood­za­ke­lij­ke far­ma­ceu­ti­sche zorg op maat. Zo kun­nen we een zet­pil be­rei­den voor pa­ti­ën­ten die bui­ten be­wust­zijn zijn. We kun­nen te­gen­wicht bie­den aan du­re ge­nees­mid­de­len en be­rei­den als mid­de­len on­be­schik­baar zijn. Maar dan moe­ten over­heid en ver­ze­ke­raars dat wel gaan steu­nen. An­ders gooi­en de 350 apo­the­kers die nu nog zelf be­rei­den er ook het bijl­tje bij neer. In 2011 wa­ren het er nog 800. Zelf me­di­ca­tie be­rei­den is een té du­re hob­by ge­wor­den. De ver­goe­ding is bij lan­ge na niet kos­ten­dek­kend, ver­ze­ke­raars keu­ren de­cla­ra­ties af en fa­bri­kan­ten wer­ken te­gen.

De te­gen­wer­king on­der­von­den we zelf tien jaar ge­le­den, toen een fa­bri­kant ons ka­pot­pro­ce­deer­de om­dat we voor 3.000 eu­ro per jaar car­ba­myl­glu­ta­maat maak- ten voor een kind­pa­ti­ën­tje (1996) met een do­de­lij­ke stof­wis­se­lings­ziek­te. Een Fran­se fa­bri­kant ‘kaap­te’ ons ge­nees­mid­del, ver­wierf het oc­trooi, vroeg 150.000 eu­ro per jaar en klaag­de ons ver­vol­gens aan. We won­nen al­le za­ken, maar lie­pen er niet­te­min fi­nan­ci­eel op leeg en zijn dus maar ge­stopt.

De te­gen­wer­king van fa­bri­kan­ten be­perkt zich niet tot apo­the­kers. Ook zorg­ver­ze­ke­raars la­ten zich gij­ze­len door fa­bri­kan­ten. On­langs bel­de een an­de­re zorg­ver­ze­ke­raar met de vraag of we ur­so­deoxy­chol­zuur – ‘be­ren­gal’, een mid­del om gal­steen­vor­ming te­gen te gaan – kun­nen be­rei­den. Dat kun­nen we ve­le ma­len goed­ko­per dan het han­dels­pro­duct. De ver­ze­ke­raar durf­de het ui­t­ein­de­lijk niet aan uit angst voor rechts­za­ken en re­pu­ta­tie­scha­de.

De zorg­ver­ze­ke­raars heb­ben ove­ri­gens bo­ter op het hoofd. De ver­goe­ding van rond de 11 eu­ro voor een be­rei­ding is – zo­als ie­der­een zal be­grij­pen – nooit kos­ten­dek­kend. Een as­sis­ten­te is er een uur mee be­zig. Om aan de kwa­li­teits­ei­sen te vol-

doen, moet je heel spe­ci­fie­ke ex­per­ti­se op peil hou­den en ge­spe­ci­a­li­seer­de as­sis­ten­ten in dienst heb­ben. Je moet pro­duct­dos­siers bij­hou­den, kost­ba­re ana­ly­ses la­ten ver­rich­ten en ho­ge in­ves­te­rin­gen ple­gen voor de ruim­te en de ap­pa­ra­tuur. Een col­le­ga uit Amsterdam-Zuid ver­tel­de dat ze haar be­rei­dings­fa­ci­li­teit en­kel in de lucht kan hou­den dank­zij tra­ma­dol­cap­su­les (ster­ke pijn­stil­lers) voor chi­hua­hua’s. Dáár kan ze in ie­der ge­val een kos­ten­dek­ken­de re­ke­ning voor stu­ren.

Af­ge­zien van het schan­da­lig la­ge ta­rief is het bij ie­de­re be­rei­ding weer af­wach­ten of het ver­goed wordt. Stel­sel­ma­tig keu­ren ver­ze­ke­raars de­cla­ra­ties ach­ter­af af, vaak nog twee jaar na da­to. Bij­voor­beeld om­dat ze het niet no­dig vin­den om voor ba­by’s een drank­je te be­rei­den wan­neer het mid­del en­kel in ta­blet­vorm be­staat. Dat je zo’n pil dan het pa­ti­ën­tje niet in krijgt – en de pil dus niet werkt – kan ze niet over­tui­gen. Zorg­ver­ze­ke­raars heb­ben geen oog voor de in­di­vi­du­e­le pro­ble­ma­tiek van de pa­ti­ënt. En ach­ter­af mag je een pa­ti­ënt géén re­ke­ning meer stu­ren. Be­rei­den is dus een fors fi­nan­ci­eel ri­si­co. Niet ver­won­der­lijk dat apo­the­kers één voor één hun be­rei­din­gen sta­ken.

Met een be­perk­te in­ves­te­ring in een goed func­ti­o­ne­rend net­werk van be­rei­dend apo­the­ken be­wijst Ne­der­land zich­zelf een dienst. Pri­mair om­dat soms zorg op maat no­dig is waar­in de stan­daard­pro­duc­ten niet voor­zien. Dat treft hon­derd­dui­zen­den pa­ti­ën­ten per jaar. De kos­ten­ef­fec­ti­vi­teit hier­van is ve­le ma­len ho­ger dan van du­re ge­nees­mid­de­len. Nog daar­ge­la­ten dat de in­ves­te­ring zich snel te­rug­ver­dient als te­gen­wicht te­gen de soms exor­bi­tan­te prij­zen van fa­bri­kan­ten.

Wil­len we dat pa­ti­ën­ten toe­gang hou­den tot een be­rei­dend apo­the­ker, dan moe­ten over­heid en zorg­ver­ze­ke­raars een be­trouw­baar in­ves­te­rings­kli­maat ga­ran­de­ren. Dan moet het niet zo zijn dat we in Ne­der­land meer be­ta­len voor het wel­be­vin­den van on­ze chi­hua­hua’s dan voor on­ze ba­by’s en kwets­ba­re ou­de­ren met slik­klach­ten. En ons la­ten chan­te­ren door de far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.