Fa­ce­books su­per­adres­boek

NRC Handelsblad - - Media -

en ik jou niet er­gens van? De slecht­ste ope­nings­zin uit de ge­schie­de­nis is de sleu­tel tot het suc­ces van Fa­ce­book en an­de­re so­ci­a­le net­wer­ken. Fa­ce­book weet meer over twee mil­jard ge­brui­kers dan Sin­ter­klaas in zijn Gro­te Boek kwijt kan. Min­der be­kend is dat het net­werk ook in­for­ma­tie bij­houdt over men­sen die juist geen Fa­ce­book ge­brui­ken.

Af­ge­lo­pen week schreef tech­si­te Giz­mo­do over Fa­ce­books scha­duw­pro­fie­len. Dat is een be­slo­ten da­ta­ba­se met con­tact­in­for­ma­tie, af­kom­stig van Fa­ce­boo­k­le­den die op ver­zoek van het be­drijf het adres­boek van hun te­le­foon uplo­ad­den.

Fa­ce­book ge­bruikt die in­for­ma­tie on­der meer om sug­ges­ties te doen voor nieu­we vrien­den. Zo­dra ie­mand zich aan­meldt met een be­kend te­le­foon­num­mer of mail­adres, ver­schij­nen ze in een lijst van men­sen die je zou kun­nen ken­nen.

Het is niet de eer­ste keer dat dit scha­duw­pro­fiel op­duikt en Fa­ce­book is niet het eni­ge be­drijf dat ze bij­houdt. Maar de pro­ble­men die de­ze da­ta ver­oor­za­ken blij­ven on­op­ge­lost.

Wat een vrien­de­lijk aan­bod leek – ‘laat ons hel­pen je vrien­den te vin­den door je adres­boek te uplo­a­den’ – groei­de uit tot een su­per­adres­boek van mil­jar­den ge­brui­kers. Wat nat­te­vin­ger­sta­tis­tiek: als één op de tien Fa­ce­book­klan­ten zijn con­tac­ten­lijst deel­de, wordt nu de he­le mens­heid ge­scha­duwd.

Het is een on­ge­con­tro­leer­de ver­za­me­ling van na­men en bij­na­men, (ou­de) mail­adres­sen, post­adres­sen en te­le­foon­num­mers, za­ke­lijk en per­soon­lijk, die an­de­re men­sen van je bij­hou­den. Als je le­ven ver­an­dert door een schei­ding, of als je pri­vé en werk lie­ver ge­schei­den houdt, blijft het su­per­adres­boek je ach­ter­vol­gen in de vorm van vriend­sug­ges­ties.

De voor­beel­den die Giz­mo­do geeft: pa­ti­ën­ten van een psy­chi­a­ter ko­men el­kaar op Fa­ce­book te­gen en een sper­ma­do­nor krijgt zijn on­be­ken­de bi­o­lo­gi­sche doch­ter voor­ge­steld als Fa­ce­book­vriend. Ver­moe­de­lij­ke oor­zaak: bei­den had­den de con­tact­in­for­ma­tie van haar ou­ders in hun adres­boek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.