De­ath of a Child

NRC Handelsblad - - Televisie Dinsdag -

NPO 2, 22.55-23.55u. ‘De­ath by hy­per­ther­mia’ is de of­fi­ci­ë­le term die ge­bruikt wordt als men­sen door over­ver­hit­ting ster­ven. El­ke ne­gen da­gen sterft er een kind in de VS door­dat hij of zij in een war­me au­to ach­ter­ge­la­ten is. De ou­ders Doug, Lyn, Nor­man en An­to­nio ver­lo­ren op de­ze ma­nier hun kin­de­ren. Zij ver­tel­len in de­ze Zweed­sDeen­se documentaire, me­de ge­fi­nan­cierd door de VPRO, hun ver­haal. En dat ver­tel­len ze open en eer­lijk. Hoe voelt het om te le­ven met zo’n tra­gi­sche ge­beur­te­nis? Zal hun schuld­ge­voel ooit min­der wor­den? Bij an­de­ren wek­ken hun da­den woe­de en af­keu­ring op. Want wel­ke ou­der ver­geet zijn kind in de au­to? De­ath of a Child is de twee­de film van do­cu­men­tai­re­ma­kers Fri­da Bak­fors (1983) en Las­se Barkfors (1980) over een so­ci­aal stig­ma. Eer­der maak­ten ze sa­men Per­vert Park, over ver­oor­deel­de ze­den­de­lin­quen­ten. De re­gis­seurs in een ge­za­men­lij­ke aan­kon­di­ging van hun film: „Een paar jaar ge­le­den zijn we zelf ou­ders ge­wor­den. Dan weet je wat voor in­stinc­ten en ang­sten er los­ko­men. We wil­len el­ke vorm van sen­sa­tie­zucht ver­mij­den en een hu­maan por­tret ma­ken, zon­der te oor­de­len”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.