Bo­nus­re­gels voor ban­ken gel­den nu ook voor han­dels­hui­zen

NRC Handelsblad - - Economie -

Ne­der­land­se bo­nus­re­gels die gel­den voor ban­kiers gel­den voort­aan ook voor han­dels­hui­zen. De Ne­der­land­sche Bank (DNB) scherpt on­der druk van de Eu­ro­pe­se ban­ken­au­to­ri­teit ook de ka­pi­taal­re­gels voor de hui­zen aan. DNB heeft be­paal­de re­gels voor han­de­la­ren vol­gens de Eu­ro­pe­se ban­ken­toe­zicht­hou­der te ruim ge­ïn­ter­pre­teerd. Zelf blijft DNB er­bij dat de in­ter­pre­ta­tie „ver­ant­woord en pro­por­ti­o­neel” was, maar om­dat dat stand­punt ju­ri­disch niet houd­baar is wor­den de re­gels toch aan­ge­scherpt. De der­tien on­der­ne­min­gen die het be­treft krij­gen tot 31 maart 2018 om aan de nieu­we re­gels te vol­doen. Als ze niet aan de ka­pi­taal­re­gels kun­nen vol­doen dan moe­ten ze ui­ter­lijk eind 2019 een her­stel­plan heb­ben in­ge­diend. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.