Kan dat: van Poe­tin en van Hol­land hou­den?

NRC Handelsblad - - In het nieuws - Tom-Jan Meeus

Te­gen­stan­ders van open gren­zen hoor je nooit over de glo­ba­li­se­ring van in­for­ma­tie. Zij hou­den enorm van Ne­der­land, zij ver­wer­pen de EU, en wil­len de gren­zen dicht: Ne­der­land voor de Ne­der­lan­ders. Maar als Poe­tin zijn mond open­doet, ver­valt in­eens hun ver­lan­gen naar ge­slo­ten gren­zen. Zegt hij bij­voor­beeld dat de Rus­sen niets met het neer­ha­len van de MH17 te doen had­den, dan re­a­ge­ren zij ge­dien­stig: goed punt, Vla­di­mir, ik zal het door­ge­ven.

Ge­volg is dat wij in de MH17-dis­cus­sie al ja­ren zit­ten met Ne­der­land­se op­po­nen­ten van open gren­zen die ons ver­wij­ten dat on­ze ken­nis on­vol­doen­de ge­glo­ba­li­seerd is: we zou­den te veel naar Ame­ri­kaan­se en Eu­ro­pe­se bron­nen luis­te­ren, te wei­nig naar Rus­si­sche. Of­wel: on­ze fy­sie­ke gren­zen moe­ten dicht, ook voor de EU. Maar on­ze men­ta­le gren­zen ver­der open, voor­al voor Poe­tin. Be­grijpt u?

In­vloed heeft dit ze­ker. De lo­gi­sche af­keer van is­la­mi­tisch ter­ro­ris­me is hier nooit ge­paard ge­gaan met ver­ge­lijk­ba­re weer­zin te­gen Poe­tin in­za­ke MH17, hoe­wel daar­bij 193 Ne­der­lan­ders de dood von­den. Te­ke­nend was hoe Wil­ders dit voor­jaar van zijn stuk werd ge­bracht toen de BBC hem op de­ze on­ge­rijmd­heid wees. Na­dat de Rus­sen de voor Rus­land be­las­ten­de con­cept-be­vin­din­gen van de On­der­zoeks­raad voor Vei­lig­heid (OVV) pro­beer­den te hac­ken, drong Thier­ry Bau­det dit voor­jaar bij Trump aan op nieuw on­der­zoek naar MH17: de OVV zou niet ‘on­af­han­ke­lijk’ zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.