Omt­zigt tij­de­lijk woord­voer­der af

De ver­kla­ring van het CDAKa­mer­lid Pie­ter Omt­zigt staat haaks op wat te ho­ren is op een band­op­na­me in han­den van NRC .

NRC Handelsblad - - In het nieuws - Door on­ze re­dac­teu­ren Wil­mer Heck en And­re­as Kou­wen­ho­ven

Pie­ter Omt­zigt zal tij­de­lijk niet meer het woord voe­ren over MH17 na­mens het CDA. Dat schrijft het Twee­de Kamerlid in een ver­kla­ring op Fa­ce­book. „De zoek­tocht naar de waar­heid en de da­ders is moei­lijk en be­lang­rijk en dient in de Ka­mer niet be­last te wor­den met een de­bat over mijn han­de­len.”

Wel blijft Omt­zigt aan als Twee­de Kamerlid. CDA-lei­der Sy­brand Bu­ma ver­klaar­de na in­tern be­raad de­ze dins­dag nog steeds ver­trou­wen te heb­ben in hem. Omt­zigt zelf zei „kei­hard” door te wil­len gaan met zijn werk als volks­ver­te­gen­woor­di­ger.

Het be­sluit volgt op be­richt­ge­ving van NRC over een bij­een­komst voor na­be­staan­den van de MH17-ramp in mei waar Omt­zigt ook was. CDA-frac­tie­voor­zit­ter Sy­brand Bu­ma zei maan­dag dat Omt­zigt „een fout” heeft ge­maakt door op de bij­een­komst van na­be­staan­den een sms te stu­ren be­stemd voor een Oe­kra­ïen­se man met daar­in in­struc­ties over wat hij moest zeg­gen. De man zei on­te­recht ge­tui­ge te zijn ge­weest van het neer­stor­ten van MH17 en op dat mo­ment an­de­re vlieg­tui­gen te heb­ben ge­zien.

Op Fa­ce­book gaat Omt­zigt nu die­per op de zaak in. Het voor­af­gaan­de ge­sprek dat Omt­zigt voer­de met de ‘ge­tui­ge’ ver­liep vol­gens hem „on­dui­de­lijk”. In het ge­sprek zei de man vol­gens Omt­zigt dat „zijn ver­haal niet ge­hoord werd”.

Uit een ge­luids­op­na­me van het ge­sprek in han­den van NRC blijkt ech­ter dat de Oe­kra­ïen­er te­gen Omt­zigt zei wel te zijn ge­hoord door het Joint In­ves­ti­ga­ti­on Team (JIT) van het Open­baar Mi­nis­te­rie. Ook zegt de zo­ge­naam­de ge­tui­ge dat de on­der­zoe­kers al over een ver­kla­ring van hem be­schik­ten. Die had­den ze van de Duit­se po­li­tie ont­van­gen. „Die had­den ze”, stelt Omt­zigt daar­over vast in het ge­sprek. Het is daar­om op­mer­ke­lijk dat het Kamerlid vol blijft hou­den dat de man voor­af heeft ver­klaard niet ge­hoord te zijn.

De Oe­kra­ïen­er wil­de een half­uur spre­ken maar de maxi­mum spreek­tijd was een mi­nuut. Om­dat de man zich af­vroeg „wat hij dan uit zijn lan­ge ver­haal zou ver­tel­len”, zegt Omt­zigt hem een sms te heb­ben ge­stuurd „met wat de hoofd­pun­ten vol­gens mij wa­ren”. „Dat had ik niet moe­ten doen, en het spijt me dat ik er ac­tief aan mee­ge­werkt heb de­ze man op de bij­een­komst een po­di­um te bie­den.”

Het ge­beurt niet vaak dat er vra­gen zijn over het Twee­de Kamerlid Pie­ter Omt­zigt (CDA). Meest­al gaat het om vra­gen ván Pie­ter Omt­zigt. Vra­gen over van al­les: pen­si­oe­nen, de eu­ro, be­las­tin­gen, so­ci­a­le ze­ker­heid, Tur­kije, Rus­land. Omt­zigt is een al­les­eter. Bo­ven­dien ie­mand die geen ge­noe­gen neemt met het in Den Haag veel ge­han­teer­de ‘kir-ant­woord’: ‘kluit­je in het riet’.

Zijn ver­be­ten­heid is Omt­zigts han­dels­merk. Het maak­te hem tot een pu­blieks­lie­ve­ling. In 2012 werd hij door zijn ei­gen CDA op een on­ver­kies­ba­re plaats op de kan­di­da­ten­lijst voor de Twee­de Ka­mer ge­zet, maar be­land­de hij met voor­keur­stem­men toch in het par­le­ment. De re­van­che volg­de bij de ver­kie­zin­gen van maart. Daar kwam de ‘pit­bull’ van het CDA op een eer­vol­le vier­de plek te­recht en be­haal­de hij bij­na 98.000 voor­keur­stem­men.

Maar sinds dit week­ein­de staat Omt­zigt na een pu­bli­ca­tie in NRC dus zelf ter dis­cus­sie. En te­recht. Door een Oe­kra­ïen­se zo­ge­naam­de ge­tui­ge fou­te, door hem ge­dic­teer­de in­for­ma­tie te la­ten ver­sprei­den op een bij­een­komst met na­be­staan­den van de aan­slag op de MH17 heeft hij zich­zelf in ern­stig dis­kre­diet ge­bracht. Met zijn han­del­wij­ze ge­droeg het Twee­de Kamerlid zich niet als con­tro­leur maar als in­tri­gant. Omt­zigts ei­gen ver­de­di­ging dat hij in zijn „ge­dre­ven­heid op dit dos­sier om vra­gen be­ant­woord te krij­gen” tij­dens de bij­een­komst „on­zorg­vul­dig” heeft ge­han­deld, vol­doet in elk ge­val niet.

Het neer­schie­ten van de MH17 bo­ven Oe­kra­ï­ne in de zo­mer van 2014 – waar­bij al­le 298 in­zit­ten­den waar­on­der 193 Ne­der­lan­ders om het le­ven kwa­men – heeft zwaar in­ge­gre­pen in het le­ven van de na­be­staan­den. Daar­naast zijn er nog de gro­te ge­o­po­li­tie­ke ge­vol­gen als ge­volg van be­trok­ken­heid van Rus­land bij het con­flict in Oe­kra­ï­ne en de aan­wij­zin­gen dat het een Rus­si­sche Boek­ra­ket was die de Boei­ng van Ma­lay­sia Air­li­nes trof.

Dit al­les vergt van volks­ver­te­gen­woor­di­gers die zich met de­ze kwes­tie be­zig­hou­den een zo­wel scher­pe als pru­den­te be­na­de­ring. Scherp waar het gaat om het be­vra­gen van de re­ge­ring. Pru­dent als het kwes­ties be­treft die de na­be­staan­den recht­streeks ra­ken. Op dit laat­ste punt heeft Omt­zigt ge­faald. Hij heeft zich niet al­leen la­ten mee­sle­pen door de­ge­nen die com­plot­the­o­rie­ën rond de wer­ke­lij­ke aan­slag­ple­gers koes­te­ren, hij heeft er ook voe­ding aan ge­ge­ven.

Hoe nu ver­der? CDA-frac­tie­lei­der Sy­brand Bu­ma was maan­dag­mid­dag dui­de­lijk toen hij zei dat zijn frac­tie­ge­noot Omt­zigt een fout heeft ge­maakt. Maar ver­vol­gens is aan de or­de wat de con­se­quen­ties van de­ze fout moe­ten zijn. Omt­zigt kwam zelf maan­dag­mid­dag met een ver­kla­ring waar­in hij zei te heb­ben be­slo­ten de ko­men­de tijd in de Twee­de Ka­mer niet het woord te zul­len voe­ren over de MH17. Daar­mee wil hij naar ei­gen zeg­gen de zoek­tocht naar de waar­heid en de da­ders niet „be­las­ten” met een de­bat over zijn han­de­len. Het is wel het min­ste dat hij kan doen. Voor het be­har­ti­gen van de MH17-por­te­feuil­le is Omt­zigt to­taal on­ge­loof­waar­dig ge­wor­den.

Omt­zigts po­si­tie kan niet los wor­den ge­zien van de mi­ni­ma­le meer­der­heid waar­over de pas net be­gon­nen co­a­li­tie van VVD, CDA, D66 en Chris­tenU­nie be­schikt. Rut­te 3 kan zich geen uit-de-boot-val­lers ver­oor­lo­ven. Zo be­zien is het Ka­mer­lid­maat­schap van Omt­zigt haast on­aan­tast­baar.

Maar dit neemt niet weg dat een volks­ver­te­gen­woor­di­ger die in een ui­terst ge­voe­li­ge kwes­tie als de MH17 aan­toon­baar des­in­for­ma­tie ver­spreidt nau­we­lijks is te hand­ha­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.