Be­spreek op­los­sin­gen voor ho­ge me­di­cij­nen­prij­zen

NRC Handelsblad - - Opinie -

De dis­cus­sie over du­re ge­nees­mid­de­len wordt be­heerst door hy­per­bo­len. De Raad voor Volks­ge­zond­heid en Sa­men­le­ving (RVS) doet met zijn re­cen­te rap­port weer een duit in het zak­je door een aan­tal cu­ri­eu­ze voor­stel­len te lan­ce­ren. Neem nu het lu­mi­neu­ze idee om far­ma­ceu­ten te ‘dwin­gen’ een ho­ge­re suc­ces­kans te heb­ben. Als het zo sim­pel was, had­den ze dat al­lang ge­daan na­tuur­lijk. In een re­ac­tie schuwt Gerard Schouw (di­rec­teur van de Ver­e­ni­ging In­no­va­tie­ve Ge­nees­mid­de­len) ook geen gro­te woor­den. Zo zou­den „uit­vin­ders vo­gel­vrij ver­klaard wor­den”. Zo schiet het niet op. In plaats van met mod­der te gooi­en en on­uit­voer­ba­re voor­stel­len te doen is het be­ter con­struc­tie­ve bij­dra­gen te le­ve­ren. Die zijn er ge­noeg. Zo zijn pu­bliek-pri­va­te sa­men- wer­kin­gen mo­ge­lijk, ge­ïn­spi­reerd door wat de Ga­tes Foun­da­ti­on met ma­la­ria in Afri­ka heeft ge­daan. Ook kun­nen ge­lijk­ge­stem­de lan­den de krach­ten bun­de­len en pa­ten­ten in een vroe­ger sta­di­um af­ko­pen, waar­door de on­ge­mak­ke­lij­ke on­der­han­de­lin­gen van nu kun­nen wor­den ver­me­den. De be­lang­rijk­ste re­den waar­om het niet goed gaat is im­mers dat de over­heid op het ver­keer­de mo­ment om de ta­fel gaat met de sec­tor, na­me­lijk als het te laat is en er geen al­ter­na­tie­ven meer zijn. Nieu­we mo­ge­lijk­he­den om du­re ge­nees­mid­de­len te fi­nan­cie­ren ge­ven de sec­tor de kans om ein­de­lijk zijn maat­schap­pe­lij­ke ge­zicht te la­ten zien zon­der zijn aan­deel­hou­ders te­leur te stel­len. Het wordt tijd.

Mar­cel Ca­noy Zor­ge­co­noom

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.