Mi­nis­ter wil be­te­re po­si­tie van kun­ste­naars op ar­beids­markt

Kun­ste­naars ver­die­nen over het al­ge­meen wei­nig. Te wei­nig, vin­den som­mi­ge Ka­mer­le­den. De nieu­we cul­tuur­mi­nis­ter be­looft daar wat aan te doen.

NRC Handelsblad - - Cultuur - Door on­ze cul­tuur­re­dac­tie

De ver­be­te­ring van de arDEN HAAG. beids­markt­po­si­tie van kun­ste­naars wordt een van de be­lang­rijk­ste pri­o­ri­tei­ten van de nieu­we cul­tuur­mi­nis­ter Ingrid van En­gels­ho­ven (D66). Dat zei ze maan­dag tij­dens de be­han­de­ling van de cul­tuur­be­gro­ting in de Twee­de Ka­mer. Ze be­loof­de in haar eer­ste de­bat als cul­tuur­mi­nis­ter om in fe­bru­a­ri met een ac­tie­plan te ko­men, als ze ook haar vi­sie op cul­tuur­be­leid be­kend­maakt. „Ook in de cul­tuur­sec­tor moet werk ge­woon eer­lijk be­loond wor­den”, zei ze.

Ver­schil­len­de po­li­tie­ke par­tij­en maak­ten tij­dens het de­bat dui­de­lijk zich gro­te zor­gen te ma­ken over de in­ko­mens- en on­der­han­de­lings­po­si­tie van beel­dend kun­ste­naars, mu­si­ci, ac­teurs en an­de­re uit­voe­ren­den. Eer­der maak­ten on­der­zoe­ken en ad­vie­zen van de So­ci­aal-Eco­no­mi­sche Raad (SER) en de Raad voor Cul­tuur dui­de­lijk dat de­ze be­dui­dend slech­ter is dan van an­de­re wer­ken­den. De be­zui­ni­gin­gen op cul­tuur van 200 mil­joen eu­ro door het ka­bi­netRut­te I zijn voor een be­lang­rijk deel af­ge­wen­teld op kun­ste­naars.

„Wat ont­breekt aan het re­geer­ak­koord zijn woor­den over de po­si­tie van de kun­ste­naar”, merk­te PvdA­frac­tie­voor­zit­ter en -cul­tuur­woord­voer­der Lo­de­wijk As­scher op. „Het is de hoog­ste tijd dat we aan­dacht voor die slech­te po­si­tie te­rug­zien in het cul­tuur­be­leid”, zei Co­rin­ne El­le­meet van GroenLinks. Ook re­ge­rings­par­tij­en vroe­gen aan­dacht voor de ar­beids­markt­po­si­tie van kun­ste­naars. „We moe­ten hier de han­den in­een­slaan”, zei CDA-woord­voer­der Mi­chel Rog. „Kun­ste­naars zijn te vaak de sluit­post”, zei Ve­ra Berg­kamp (D66).

Werk­ne­mers in de cul­tu­re­le sec­tor ver­die­nen ge­mid­deld 10.000 eu­ro min­der dan an­de­re Ne­der­lan­ders, beel­den­de kun­ste­naars moe­ten ge­mid­deld zelfs rond­ko­men van 14.000 eu­ro per jaar, bleek uit cij­fers van de SER. Ruim 60 pro­cent in de cul­tu­re­le sec­tor werkt als zzp’er, veel meer dan in an­de­re be­roeps­groe­pen.

De mi­nis­ter zei dat ze in over­leg met de mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken op zoek zou gaan naar mo­ge­lijk­he­den om col­lec­tief on­der­han­de­len voor cul­tu­re­le zzp’ers mo­ge­lijk te ma­ken. Daar­door moe­ten mi­ni­mum­ta­rie­ven af­ge­spro­ken kun­nen wor­den. Nu voor­komt me­de­din­gings­wet­ge­ving dat er op die ma­nier prijs­af­spra­ken wor­den ge­maakt. Ook wil ze met hem be­kij­ken hoe in­ves­te­rings­re­ge­lin­gen voor zelf­stan­di­gen kun­nen wor­den aan­ge­past, zo­dat ze aan­s­lui- ten bij de prak­tijk van kun­ste­naars.

De­ze dins­dag pre­sen­teert koe­pel­or­ga­ni­sa­tie Kun­sten ’92 een Ar­beids­markta­gen­da. Daar­in staan voor­al veel voor­stel­len die cul­tu­re­le in­stel­lin­gen en hun werk­ne­mers zelf moe­ten in­vul­len. Een ‘Fair Prac­ti­ce Co­de’ werd in ok­to­ber al ge­pre­sen­teerd. Die zou door al­le cul­tu­re­le in­stel­lin­gen moe­ten wor­den toe­ge­past. Van En­gels­ho­ven wil­de nog niet op vra­gen in­gaan of toe­pas­sing van de­ze co­de van­af 2020 een voor­waar­de van subsdie­ver­le­ning van­af 2020 zou moe­ten wor­den.

Over be­ste­ding van gel­den ging het de­bat nau­we­lijks. Mi­nis­ter van En­gels­ho­ven had de Twee­de Ka­mer vrij­dag al in een brief ge­meld dat ze 9 mil­joen eu­ro voor de rest van de kun­sten­plan­pe­ri­o­de tot en met 2020 uit­trekt die het Fonds Po­di­um­kun­sten kan ge­brui­ken om sub­si­die te ver­strek­ken aan cul­tu­re­le in­stel­lin­gen als Or­ka­ter, Kor­zo, Su­b­ur­bia. Dit jaar kre­gen zij door een mo­tie van de Twee­de Ka­mer voor een jaar sub­si­die, na­dat zij vo­rig jaar on­danks een po­si­tie­ve be­oor­de­ling wa­ren af­ge­val­len om­dat het Fonds niet vol­doen­de mid­de­len had.

Mi­nis­ter Ingrid van En­gels­ho­ven (Cul­tuur, D66) komt met ac­tie­plan in fe­bru­a­ri.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.