Zijn sin­g­le­play­er­ga­mes dood?

Drie gro­te nieu­we ga­mes lig­gen nu in de win­kel: As­sas­sin’s Creed, Su­per Ma­rio Odys­sey en Wol­fen­stein 2. Te­gen de markt­wijs­heid van gro­te uit­ge­vers in heb­ben al­le drie geen on­li­ne spel­mo­dus.

NRC Handelsblad - - Cultuur - Door on­ze re­dac­teur Len Maes­sen

Vrij­wel ge­lijk­tij­dig ver­sche­nen on­langs nieu­we de­len van drie ui­terst po­pu­lai­re ga­me­se­ries: As­sas­sin’s Creed Ori­gins, Wol­fen­stein II en Su­per Ma­rio Odys­sey. Het zijn al­le drie sin­g­le­play­er­spel­len, so­lo­ga­mes zon­der on­li­ne­mo­dus met te­gen­spe­lers. Op­mer­ke­lijk ge­noeg woed­de in de ga­me­we­reld te­ge­lij­ker­tijd een hef­tig de­bat over de vraag of sin­g­le­play­er­ga­mes nog wel toe­komst heb­ben.

De re­den: ga­me­gi­gant Elec­tro­nic Arts (EA) – goed voor 3,7 mil­jard eu­ro net­to om­zet – trok vo­ri­ge maand ab­rupt de stek­ker uit doch­ter­stu­dio Vis­ce­ral. De Star Wars-ga­me waar­aan de stu­dio werk­te „zou een li­ne­air avon­tu­ren­spel wor­den”, schreef vi­ce-pre­si­dent Pa­trick Sö­der­lund in een pers­ver­kla­ring. Maar „de markt” wil­de iets an­ders: ein­de Vis­ce­ral.

Li­ne­ai­re ga­mes du­ren tot twaalf uur, zijn sin­g­le­play­er en be­staan uit le­vels met een be­gin en een ein­de. Het ga­me­jour­nail­le zag in Sö­der­lunds pers­ver­kla­ring een dood­ver­kla­ring van dat ge­lief­de ga­me­gen­re. Niet zo be­doeld, be­na­druk­te Sö­der­lund la­ter.

Hoofd­pijn­dos­sier

Toch schuilt er een hoofd­pijn­dos­sier ach­ter. De kos­ten van block­bus­ter­ga­mes rij­zen de pan uit, gaf ook Sö­der- lund eer­der dit jaar toe. Zelfs EA maakt geen gro­te aan­tal­len spel­len meer: bud­get­ten voor gro­te ga­mes groei­den in de af­ge­lo­pen tien jaar van ge­mid­deld 25 mil­joen dol­lar tot het dub­be­le of meer. De ver­koop­prijs van ga­mes stijgt niet mee, klaagt de ga­mes­in­du­strie, die al ja­ren zoekt naar sta­bie­le­re in­kom­sten­bron­nen.

„Daar­om zet­ten steeds meer ga­me­stu­dio’s in op ga­mes als ser­vi­ce in plaats van pro­duct”, zegt Eli­ne Muij­res van Dut­ch Ga­me Gar­den, dat on­af­han­ke­lij­ke ga­me­be­drij­ven on­der­steunt. Een sin­g­le­play­er­ga­me le­vert een­ma­lig zo’n zes­tig eu­ro op. Mul­ti­play­er­ga­mes heb­ben een le­vens­duur van meer­de­re ja­ren, waar­in de spe­ler ve­le ex­tra’s krijgt aan­ge­bo­den, zo­als uit­brei­dings­pak­ket­ten en klei­ne aan­ko­pen bin­nen de ga­me. Een lu­cra­tie­ve zaak: EA ver­dien­de het af­ge­lo­pen jaar bij­voor­beeld 800 mil­joen dol­lar aan het ver­ko­pen van di­gi­ta­le spor­ters in ga­mes als FIFA, be­richt­te za­ken­nieuws­si­te Ga­mesIn­du­stry.biz.

„De tijd waar­in sin­g­le­play­er­ga­mes be­lang­rij­ker wa­ren dan mul­ti­play­er­ga­mes is voor­bij”, con­sta­teer­de Yo­su­ke Mat­su­da van de Ja­pan­se uit­ge­ver Squa­re Enix (om­zet: 1,9 mil­jard eu­ro in 2016) dan ook in sep­tem­ber te­gen zijn aan­deel­hou­ders. „Ga­mes die voor lan­ge­re tijd ge­speeld wor­den zijn nu nor­maal.” Speel­tijd rek­ken lijkt de nieu­we mo­de: zelfs sing- le­play­er­ga­mes rui­len li­ne­ai­re le­vels va­ker in voor uit­ge­strek­te speel­we­rel­den.

Har­de cij­fers zijn er ove­ri­gens niet: over de ver­koop van in­di­vi­du­e­le ga­mes zijn al­leen schat­tin­gen voor­han­den. Een blik op het top 20-lijst­je van in­du­strie­koe­pel ESA toont wel dat veer­tien van de meest winst­ge­ven­de ga­mes van 2016 een pro­mi­nen­te on­li­ne mul­ti­play­er­mo­dus heb­ben.

Is het ein­de van de sin­g­le­play­er­ga­me dan na­bij? Muij­res van Dut­ch Ga­me Gar­den moet er­om la­chen. „Ab­so­luut niet. Kijk naar het suc­ces van Ho­ri­zon Ze­ro Dawn.” In de eer­ste maan­den vloog de ge­lau­wer­de Ne­der­land­se sin­g­le­play­er­pro­duc­tie vol­gens uit­ge­ver So­ny zo’n 3,4 mil­joen keer over de toon­bank.

Een suc­ces dus, hoe­wel Mi­cro­softs Xbox­baas Phil Spen­cer in The Gu­ar­di­an toch con­sta­teer­de dat de im­pact van Ho­ri­zon Ze­ro Dawn niet zo groot was als die vroe­ger zou zijn ge­weest. On­li­ne ga­mes zui­gen veel aan­dacht van het pu­bliek op, stel­de hij.

Voor­lo­pig houdt het door cri­ti­ci be­ju­bel­de Wol­fen­stein II kop­pig vast aan het li­ne­ai­re sin­g­le­play­er­mo­del. Ook As­sas­sin’s Creed – wel uit­ge­rust met klei­ne on­li­ne aan­ko­pen – en Su­per Ma­rio Odys­sey heb­ben niet veel op met on­li­ne. De ga­mes­in­du­strie zal hun re­sul­ta­ten scherp in de ga­ten hou­den.

Ga­me­stu­dio’s zet­ten in op ga­mes als ser­vi­ce in plaats van pro­duct

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.