Pie­ter Omt­zigt

Be­roeps­dwars­lig­ger glijdt uit over MH17

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze re­dac­teur

Op de laat­ste dag van het ka­bi­net-Rut­te II deed de Raad van Sta­te on­langs, op 25 ok­to­ber, uit­spraak over het al dan niet open­ba­ren van ge­hei­me MH17-stuk­ken. Toe­val? Niet vol­gens CDA-Kamerlid Pie­ter Omt­zigt. „Dit is toe­val­lig de eni­ge dag dat het ou­de ka­bi­net geen ver­ant­woor­ding meer kan af­leg­gen in de Ka­mer over de MH17 stuk­ken”, twit­ter­de Omt­zigt. „Op­mer­ke­lijk!”

Het is te­ke­nend: tot op de laat­ste dag ach­ter­volg­de Omt­zigt als op­po­si­tie-Kamerlid het ka­bi­net met las­ti­ge vra­gen over de aan­slag op vlucht MH17. Sinds de ramp, in ju­li 2014, dien­de de CDA’er in to­taal 27 keer Ka­mer­vra­gen in over het dos­sier.

Ook na­dat zo­wel de On­der­zoeks­raad voor Vei­lig­heid (OVV) als het Joint In­ves­ti­ga­ti­on Team (JIT) con­clu­deer­de dat het vlieg­tuig werd neer­ge­scho­ten met een uit Rus­land af­kom­sti­ge Boek-ra­ket, bleef Omt­zigt open­lijk vraag­te­kens zet­ten. Over het ont­bre­ken van ra­dar­beel­den bij­voor­beeld en over de Ne­der­land­se in­span­ning de da­ders be­recht te krij­gen. Toen Omt­zigt vo­rig jaar ok­to­ber hoog op de CDA-kies­lijst werd ge­plaatst, kon­dig­de hij di­rect aan daar­mee door te gaan. „Geeft veel ener­gie en ver­trou­wen om me te blij­ven in­zet­ten voor pen­si­oe­nen, Twen­te, MH17”, twit­ter­de hij.

Pre­cies dit dos­sier brengt Omt­zigt nu in ver­le­gen­heid. Dit week­end be­richt­te NRC dat het Kamerlid in mei een Oe­kra­ïen­se nep­ge­tui­ge in een zaal met na­be­staan­den twij­fel liet zaai­en over de toe­dracht van de aan­slag. Za­ter­dag gaf Omt­zigt op Twit­ter toe „on­zorg­vul­dig” te zijn ge­weest, maan­dag be­tuig­de hij spijt en zei hij „de ko­men­de tijd niet het woord te voe­ren over MH17 in de Ka­mer”.

Het was juist Omt­zigts ge­dre­ven­heid waar­door hij uit­groei­de tot een ge­vierd en ge­vreesd Kamerlid. Twee keer dreig­de de CDA’er door een on­ver­kies­ba­re po­si­tie niet in de Ka­mer te­rug te ke­ren. Maar Omt­zigt vocht zich te­rug en werd in 2012 met voor­keur­stem­men ver­ko­zen. Ten tij­de van het ka­bi­net-Rut­te II schit­ter­de hij in de Ka­mer als een van de felste le­den van de op­po­si­tie, soms tot er­ger­nis van pre­mier Mark Rut­te, die hem eens ver­weet „een po­li­tiek num­mer­tje” te ma­ken van MH17.

Ook bin­nen de CDA-frac­tie was niet ie­der­een on­ver­deeld en­thou­si­ast over „be­roeps­dwars­lig­ger” Omt­zigt. Maar na­be­staan­den van de ramp waar­deer­den zijn in­span­ning de on­der­ste steen bo­ven te krij­gen veel­al wel. Zijn vast­hou­dend­heid en po­pu­la­ri­teit bij een groot pu­bliek le­ver­den hem dit jaar ook een vier­de plek op de CDA-kan­di­da­ten­lijst voor de Twee­de Ka­mer­ver­kie­zin­gen op.

Een col­le­ga-Kamerlid be­schreef twee jaar ge­le­den te­gen­over NRC de ‘me­tho­de-Omt­zigt’. „Pie­ter stelt hon­derd vra­gen, vaak ge­ba­seerd op non-in­for­ma­tie of on­juis­te ver­on­der­stel­lin­gen. Er zit al­tijd een ver­zoek om een fei­ten­re­laas bij. Als hij ver­vol­gens in zijn ogen niet het goe­de of vol­le­di­ge ant­woord van de mi­nis­ter krijgt, roept hij dat er iets on­der de pet wordt ge­hou­den.”

Door die ma­nier van wer­ken kreeg Omt­zigt wel va­ker het ver­wijt wan­trou­wen te voe­den. Over de mis­bruik­zaak rond oud-top­amb­te­naar Jo­ris Dem­mink stel­de Omt­zigt meer­de­re Ka­mer­vra­gen, voor­dat het OM in 2014 een straf­rech­te­lijk on­der­zoek start­te.

De Na­ti­o­na­le Omt­zigt­man

In 2014 beet Omt­zigt zich op ver­ge­lijk­ba­re ma­nier vast in de Eu­ro­pe­se na­hef­fing van 642 mil­joen eu­ro die Ne­der­land uit Brus­sel kreeg. An­de­re kwes­ties waar­mee het Kamerlid zich de af­ge­lo­pen ja­ren pro­fi­leer­de wa­ren de zo­ge­he­ten Bul­ga­ren­frau­de, de ma­lai­se bij de Be­las­ting­dienst en de ka­bi­nets­re­ac­tie op de uit­slag van het Oe­kra­ï­ne­re­fe­ren­dum. Het wa­ren niet zel­den the­ma’s die ook on­li­ne, op blogs en so­ci­a­le me­dia, sterk leef­den. Tweets of Ka­mer­vra­gen van het Kamerlid schop­ten het re­gel­ma­tig tot een be­richt op GeenS­tijl. De Na­ti­o­na­le Omt­zigt­man, noem­de het blog hem, Pitt­bull Pie­ter, of de Eik van En­sche­de. Twee keer op rij riep de si­te hem uit tot Po­li­ti­cus van het Jaar.

„Al­leen door het ge­sprek aan te gaan, weet ik als Kamerlid wat er speelt”, ver­klaar­de Omt­zigt zich­zelf maan­dag op Fa­ce­book. „Het is de kern van mijn werk­wij­ze als Kamerlid om be­reik­baar te zijn voor bur­gers die zich mel­den.” Over vra­gen, twij­fels en ont­hul­lin­gen over MH17 zal Omt­zigt de ko­men­de tijd stil moe­ten zijn.

Omt­zigt kreeg wel va­ker het ver­wijt wan­trou­wen te voe­den

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.