IrĻĻìČĻł ìă ăŧþ…¯Ļł

Sunday Star-Times - - ESCAPE -

Zå¯ Z¯ĻĻr‘Čŕŕr irĻĻìČĻł Ŵ¯Ļ¯ ‘Ļ¯rŕ¯ þČĻ¯ ŕåră Ţžžž Ŷ¯rĻł rÕČ ŕČ r‘‘ČþġrăŶ þġ¯ĻČĻ Mìă Tåì (ŧrăÕ ìăŕČ ŕå¯ rAEŕ¯Ļ÷ìAE¯ħ

Bă÷Ŷ r ŕìăŶ AEĻr‘ŕìČă ČAE ŕå¯ łŕrŕŧ¯ł årų¯ …¯¯ă ŧă¯rĻŕå¯ ž łìă‘¯ AEìĻłŕ …¯ìăÕ ìł‘Čų¯Ļ¯ …Ŷ AErĻþ¯Ļł ìă ĕćŊў Ŵåì÷¯ ŕå¯Ŷ Ŵ¯Ļ¯ ìÕÕìăÕ r Ŵ¯÷÷ħ

<ČĻ¯ ŕåră Ŋžžžžžž ÷r…ČŧĻ¯Ļł ŕČČõ Ñž Ŷ¯rĻł ŕČ ‘Čþġ÷¯ŕ¯ ŕå¯ łŕrŕŧ¯łħ

Zå¯ ŴrĻĻìČĻł rĻ¯ r ŕìăŶ ġrĻŕ ČAE r þŧ‘å ÷rĻÕ¯Ļ AEŧă¯ĻrĻŶ ‘Čþġ÷¯ŵž Ŵåì‘å ìă‘÷ŧ ¯ł ră ìþġ¯Ļìr÷ ġr÷r‘¯ ră ŕå¯ þrŧłČ÷¯ŧþ ČAE åìărĸł AEìĻłŕ ¯þġ¯ĻČĻħ

Mìă Tåì (ŧrăÕ Ŵrăŕ¯ åìł ·žžžêłŕĻČăÕ ìþġ¯Ļìr÷ ÕŧrĻ …ŧĻì¯ r÷ìų¯ Ŵìŕå åìþž …ŧŕ åìł ġĻìþ¯ þìăìłŕ¯Ļ …¯÷ì¯ų¯ ìŕ ŕČČ ‘Ļŧ¯÷ ră łŧÕÕ¯łŕ¯ ŕå¯ łŕrŕŧ¯łħ

Zå¯ ¯þġ¯ĻČĻ Ŵrł ¯ŕ¯Ļþìă¯ ŕČ …¯‘Čþ¯ ìþþČĻŕr÷ħ (¯ ł¯ăŕ þČăõł ŕČ Č…ŕrìă r þrÕì‘r÷ ¯÷ìŵìĻž Ŵåì‘å ŕå¯Ŷ AErì÷¯ ŕČ Čħ +ăłŕ¯r ž ŕå¯Ŷ ġĻ¯ł‘Ļ셯 þ¯Ļ‘ŧĻŶž Ŵåì‘å ìł …¯÷ì¯ų¯ ŕČ årų¯ ÷¯ ŕČ ŕå¯ þČărĻ‘åĸł ¯rŕå rŕ řćħ

P¯rłČăł ŕå¯ łìŕ¯ årłăĸŕ …¯¯ă AEŧ÷÷Ŷ ¯ŵ‘rųrŕ¯ ìă‘÷ŧ ¯ ÷r‘õ ČAE ŕ¯‘åăČ÷ČÕŶž ŕå¯ ġĻ¯ł¯ă‘¯ ČAE þ¯Ļ‘ŧĻŶ r㠞 ġ¯Ļårġł þČłŕ ìþġČĻŕrăŕ÷Ŷ ŕČ ŕå¯

åìă¯ł¯ž ìŕĸł r łr‘Ļ¯ …ŧĻìr÷ łìŕ¯ ŕårŕ þrăŶ …¯÷ì¯ų¯ łåČŧ÷ Ļ¯łŕ ìă ġ¯r‘¯ħ

TČþ¯ ŴrĻĻìČĻł rĻ¯ åČ÷÷ČŴž …ŧŕ þrăŶ rĻ¯ łČ÷ì ž þrõìăÕ ŕå¯ł¯ ¯rłì¯Ļ ŕČ Ļ¯łŕČĻ¯ħ

Zå¯ łŕrŕŧ¯ł Ŵ¯Ļ¯ Čă‘¯ …ĻìÕåŕ÷Ŷ ‘Č÷ČŧĻ¯ ž …ŧŕ ŕå¯ ¯÷ì‘rŕ¯ ġìÕþ¯ăŕł

ìłrġġ¯rĻ¯ Ŵìŕåìă ł¯‘Čă ł ČAE ¯ŵġČłŧĻ¯ ŕČ rìĻ rł ŕå¯Ŷ Ŵ¯Ļ¯ ŧă¯rĻŕå¯ ħ

Zå¯Ļ¯ rĻ¯ ‘ŧĻĻ¯ăŕ÷Ŷ AEČŧĻ ġìŕł rŕ ŕå¯ ŴrĻĻìČĻ łìŕ¯ħ ZåĻ¯¯ rĻ¯ Čġ¯ă ŕČ ŕå¯ ġŧ…÷ì‘ħ Lìŕ Čă¯ ìł ŕå¯ þČłŕ AErþČŧłħ +ŕ Ŵrł Čġ¯ă¯ ŕČ ŕå¯ ġŧ…÷ì‘ ìă ĕćŊćħ

Zå¯Ļ¯ rĻ¯ r…Čŧŕ ·žžž łČ÷ ì¯Ļłž ĕřž ‘årĻìČŕł ră ·žž åČĻł¯łħ

ŵġ¯Ļŕł rĻ¯ ‘ČăŕìăŧìăÕ Ŵìŕå Ļ¯łŕČĻrŕìČă AEĻČþ ŕŧ…ł ‘ČăŕrìăìăÕ …ĻČõ¯ă AEĻrÕþ¯ăŕłħ Tŕrŕŧ¯łž łČþ¯ þìłłìăÕ ÷ìþ…ł ČĻ å¯r łž rĻ¯ ŴĻrġġ¯ ìă ġ÷rłŕì‘ ră ăŧþ…¯Ļ¯ ħ

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand

© PressReader. All rights reserved.