Kon­flik­ten i Ukrai­na.

Aftenposten Innsikt - - EUROPA - Kil­der: SNL.NO, WIKIPEDIA, THE GUAR­DI­AN

/ 21. no­vem­ber 2013 be­slut­tet Ukrai­nas rus­sisk­venn­li­ge pre­si­dent Vik­tor Ja­nu­k­o­vitsj ikke å un­der­teg­ne en as­so­sie­rings­av­ta­le med EU.

/ Fre­de­li­ge de­mon­stra­sjo­ner mot myn­dig­he­te­ne fra no­vem­ber 2013 ut­vik­let seg og ble sta­dig mer vol­de­li­ge.

/ 22. fe­bru­ar 2014 av­sat­te Ukrai­nas na­sjo­nal­for­sam­ling Ja­nu­k­o­vitsj.

/ 16. mars 2014 ga en om­stridt folke­av­stem­ning på Krim-halv­øya fler­tall for gjen­for­ening med Russ­land.

/ Ves­ten for­døm­te hand­lin­gen som en an­nek­sjon og et brudd på folke­ret­ten, og det ble inn­ført sank­sjo­ner mot Russ­land. / 7. april 2014 er­k­la­er­te se­pa­ra­tis­ter Folke­re­pub­lik­ken Do­netsk. Det ble star­ten på en va­ep­net kon­flikt mel­lom se­pa­ra­tis­ter støt­tet av rus­sis­ke para­mi­li­ta­ere på den ene si­den, og den ukrains­ke re­gje­rin­gen støt­tet av yt­ter­lig­gå­en­de høyre­na­sjo­na­lis­tis­ke para­mi­li­ta­ere på den and­re.

/ 27. april 2014 er­k­la­er­te se­pa­ra­tis­ter Folke­re­pub­lik­ken Lu­hansk.

/ 12. mai 2014 er­k­la­er­te de to selv­er­k­la­er­te folke­re­pub­lik­ke­ne Do­netsk og Lu­hansk seg uav­hen­gi­ge av Ukrai­na.

/ 5. sep­tem­ber 2014 ble vå­pen­hvile­av­ta­len Minsk-pro­to­kol­len (Minsk I) un­der­teg­net i Hvite­russ­lands ho­ved­stad mel­lom Russ­land, Ukrai­na, Folke­re­pub­lik­ken Do­netsk og Folke­re­pub­lik­ken Lu­hansk, un­der le­del­se av Or­ga­ni­sa­sjo­nen for Sam­ar­beid og Sik­ker­het i Euro­pa (OSSE). Kamp­hand­lin­ge­ne i Don­bass (for­kor­tel­se for Do­netsk­bas­sen­get, det vil si Do­netsk og Lu­hansk) fort­sat­te li­ke­vel.

/ 11. fe­bru­ar 2015 ble en ny vå­pen­hvile­av­ta­le (Minsk II) un­der­teg­net. Den bi­dro til at kamp­hand­lin­ge­ne ble noe re­du­sert og si­tua­sjo­nen del­vis sta­bi­li­sert. Li­ke­vel fort­set­ter den va­ep­ne­de kon­flik­ten i Østukrai­na som en lav­in­ten­si­tets­krig, og vå­pen­hvi­len bry­tes dag­lig av beg­ge par­ter.

/ Over 10 000 per­soner har mis­tet li­vet i kon­flik­ten, in­klu­dert 3000 si­vi­le.

/ Over 1,4 mil­lio­ner men­nes­ker er in­ternt for­dre­vet i Ukrai­na, mens over 925 000 har flyk­tet til ut­lan­det, ho­ved­sa­ke­lig til Russ­land og Hvite­russ­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.