15. au­gust

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1868 brøt mat­opp­rø­ret «Po­tet­kri­gen» ut i Ber­gen.

Opp­rø­ret var en re­ak­sjon fra de­ler av by­ens all­mue, som men­te mat­vare­pri­se­ne var blitt for­dy­ret av opp­kjø­per­ne. På den­ne ti­den kom de i øken­de grad inn som et ledd mel­lom bøn­der og for­bru­ke­re.

15. au­gust var en lør­dag, og i ber­gens­po­li­ti­ets ar­ki­ver om­ta­les «spe­tak­ler paa Tor­get i An­led­ning Po­te­te­s­opp­kjø­ber­ne». Det vis­te seg at en stor grup­pe men­nes­ker vil­le ha opp­kjø­per­ne vekk fra tor­get.

Po­liti­styr­ken mis­tet raskt kon­trol­len over si­tua­sjo­nen, som dels be­sto av ut­skjel­ling og dels av mer fy­sis­ke virke­mid­ler. I sli­ke si­tua­sjo­ner kun­ne po­li­ti­et be om as­si­stan­se fra Bor­ger­va­ep­nin­gen (il­lust­ra­sjo­nen), et korps be­stå­en­de av menn fra bor­ger­stan­den. Den ble nå satt inn, uten suk­sess.

Først etter tre da­ger klar­te myn­dig­he­te­ne å gjen­vin­ne kon­trol­len. Da ble gar­ni­so­nen ved Ber­gens­hus satt inn, og spred­te folke­meng­den med et ba­jo­nett­an­grep. Det­te var også sis­te gang mi­li­ta­ere styr­ker ble brukt mot si­vi­le i Ber­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.