Gle­der seg til de får lov til å jak­te ale­ne

Tor­bjørn og Theo er ikke gam­le nok til å jak­te. Li­ke­vel er de med så ofte de kan.

Aftenposten Junior - - Reportasje - Tekst: Ing­rid Emi­lie Thore­sen Bak­ker Foto: Javier Au­ris

En svak plyst­ring hø­res in­ne i Kon­ne­rud­sko­gen i Dram­men.

– Hysj, sier Theo. Ly­den kom­mer fra en fugl som kal­les jer­pe.

Theo er med kom­pi­sen Tor­bjørn og fa­ren hans, Thor Olav Høy­dahl, på fugle­jakt. Hun­den Birk lø­per foran dem, han er trent opp til å jak­te på fug­ler.

Plut­se­lig stop­per Birk opp. Har han sett fug­len?

Vel­dig man­ge vil jak­te

Jakt­se­son­gen er i gang, og det blir sta­dig mer po­pu­la­ert å jak­te.

– Over 204.000 je­ge­re har de sis­te åre­ne be­talt for å få lov til å jak­te. Så man­ge har det ald­ri va­ert før, sier Es­pen Far­stad i Nor­ges Je­ger- og Fis­ker­for­bund. Man­ge barn blir også med. – Fle­re for­eld­re tar med bar­na sine for å la­ere dem hvor ma­ten de spi­ser, kom­mer fra. Barn un­der 14 år får ikke del­ta i selve jak­ten, men de kan va­ere med og se på, sier Far­stad.

Får ikke bru­ke vå­pen

Tor­bjørn og Theo gle­der seg til de blir 14 år. Da kan de en­de­lig ta je­ger­prø­ven og bli med på opp­la­e­rings­jakt.

Selv om beg­ge har lyst til å jak­te selv al­le­re­de nå, for­står de hvor­for de ikke får lov.

– Det er best for dy­ret at det er en flink je­ger som sky­ter det sånn at man ikke bare ska­der dy­ret, sier Theo.

Det er man­ge som ikke li­ker at man dre­per dyr. Hva sy­nes dere om det?

– Jeg for­står at noen ikke li­ker det. Men jeg sy­nes ikke det er rart at man dre­per dyr på jakt, for­di jeg er vant til det, sier Tor­bjørn.

– Det går greit når det er et reins­dyr el­ler en fugl. Det had­de va­ert noe an­net om det had­de va­ert mitt eget dyr, sier Theo.

Bru­ker na­tu­ren

Plut­se­lig hø­res det en ny, lav plyst­ring. Thor Olav gir tegn til gut­te­ne om at de må gå len­ger inn i sko­gen.

– Je­ge­re dre­per ikke bare for å dre­pe. Jakt hand­ler om å bru­ke na­tu­ren på rik­tig måte, sier Thor Olav.

Klar til å sky­te

Han hol­der et godt grep rundt vå­pe­net sitt, sånn at han er klar til å sky­te hvis fug­len plut­se­lig duk­ker opp.

– Je­ge­re må sky­te et be­stemt an­tall dyr hvert år for at det ikke skal bli for man­ge av dem. Hvis det skjer, kan det bli vans­ke­lig for dy­re­ne å fin­ne nok mat til å over­le­ve. Ett år kan det hen­de at je­ge­re må sky­te mer elg, og et an­net år kan det hen­de at vi må sky­te mer rev, sier Thor Olav Høy­dahl.

In­gen fangst

Etter en ti­mes le­ting gir de opp. Det ble ikke noen skogs­fugl den­ne gan­gen.

– Det gjør in­gen­ting, men det had­de va­ert mor­som­mere om vi had­de fått noe, sier Tor­bjørn.

– Det er vel­dig spen­nen­de når man ser el­ler hø­rer et dyr, sier Tor­bjørn.

Når de er ute på jakt, ten­ner de bål og gril­ler pøl­ser.

Det er vik­tig å kose seg når man er ute på jakt. Pøl­ser, brus og sjo­ko­la­de hø­rer med.

Tid­li­ge­re i år var Tor­bjørn og Theo med på reins­jakt. Nå er jakt­se­son­gen i gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.