Er fisker kil­ne?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Her kan du sen­de inn et bil­de av deg og et dyr. Det tren­ger ikke va­ere ditt eget dyr. Skriv gjer­ne et par lin­jer om dy­ret (for ek­sem­pel navn og al­der).

Bil­det kan kom­me på trykk i Af­ten­pos­ten Junior, på Af­ten­pos­ten Ju­niors Face­bo­ok-side og Insta­gram. Send bil­det til:

Af­ten­pos­ten Junior, Boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo El­ler send på mail: post@af­ten­pos­ten­junior.no Hei, Ola.

Er fisker kil­ne, og kan de le? Hil­sen Ag­nes (10)

Hei, Ag­nes.

Fisk mang­ler lun­ger. Det be­tyr at de ikke har luft­rør med stemme­bånd som de kan bru­ke til å lage ly­der med. De kan der­med ikke le.

Men tro det el­ler ei, fisk er fak­tisk kil­ne. I hvert fall noen fisker. Ki­ling av fisk inn­går i en eld­gam­mel jakt­me­to­de der man kan fan­ge noen fiske­ty­per med bare hen­de­ne.

Det du må gjø­re, er å sni­ke deg over en fisk og føre en hånd un­der ma­gen de­res. Med en fin­ger stry­ker du fisken for­sik­tig langs ma­gen. Hvis du gjør det­te rik­tig, skal det va­ere mu­lig å løf­te fisken rett opp av van­net. Fisken blir nem­lig hyp­no­ti­sert.

Men selv om det­te kal­les å «ki­le» fisken, er det ikke sik­kert at fisken kjen­ner ak­ku­rat det sam­me som vi gjør når noen ki­ler oss.

Det er en stor gåte hvor­for fisken rea­ge­rer på den­ne må­ten. OBS: Det er ikke lov å fan­ge fisk på den­ne må­ten i Nor­ge, så ikke prøv det­te hjem­me!

Dyre­hil­sen fra Ola

Ikke prøv å ki­le meg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.