– Beste­ven­nen min blir kjempe­sint

Aftenposten Junior - - Spør Oss! - Klem fra Vera

Hei!

Jeg har en beste­venn som jeg er vel­dig glad i. Hun er vel­dig snill, men noen gan­ger blir hun kjempe­sint. Hun sier slem­me ting, og én gang spar­ket hun meg. Jeg har sett at hun har va­ert sånn mot and­re også. Men jeg tør ikke si i fra. Jeg har snak­ket med for­eld­re­ne mine, og vi har øvd på må­ter å si i fra på, men jeg sy­nes det er vans­ke­lig li­ke­vel. Har du noen gode råd?

Hil­sen jen­te (9)

Kja­ere deg

Så fint at du har øvd med for­eld­re­ne dine. Det er vans­ke­lig å si fra, men det er vik­tig, og det går an.

Dår­lig opp­før­sel

Kan­skje ven­nen din ikke skjøn­ner hvor vondt det gjør. Uan­sett må hun la­ere å opp­fø­re seg bed­re.

God opp­før­sel

Når man blir sint, slut­ter man å ten­ke klokt. Der­for kan hun la­ere tek­nik­ker som hjel­per ho­det til å roe seg ned. Når hun kjen­ner at sin­net kom­mer, kan hun luk­ke øyne­ne og va­ere stil­le mens hun tel­ler til ti. Sam­ti­dig må hun pus­te godt ned i ma­gen. El­ler hun kan gå en run­de rundt hu­set og ris­te på ar­me­ne. Beg­ge tek­nik­ke­ne hjel­per krop­pen og ho­det til å roe seg ned, og da slip­per hun å bli så sint. Hvis ra­se­ri­et blus­ser opp igjen, må hun tel­le en gang til, el­ler gå en ny run­de. Helt til alle de sin­te fø­lel­se­ne er borte.

Snakk med la­ere­ren

Det er vik­tig å si fra om vans­ke­li­ge ting. Det må du fort­satt øve på å gjø­re. Jo mer du øver, jo let­te­re blir det. Kan­skje for­eld­re­ne dine kan snak­ke med la­ere­ren din? På sko­len er det la­ere­rens an­svar at alle opp­fø­rer seg bra. Men hjem­me må for­eld­re­ne dine hjel­pe deg.

Vis det­te

Kan­skje du kan vise hen­ne det­te bre­vet? Hvis hun for­står at det er for­di du er glad i hen­ne at du sier ifra, er det enk­le­re å for­stå hvor vik­tig det er å la­ere å stop­pe «sinna­fø­lel­sen». Og hvis de­re kan­skje kun­ne øve sam­men, tror jeg de­re kun­ne fått det mye bed­re.

Det er vik­tig å si fra om vans­ke­li­ge ting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.