Grug­le­der seg til MGPjr-fi­na­len

Da venn­in­ne­ne i 4everU skul­le lage en sang til MGPjr, skrev de om det å be­gyn­ne på ung­doms­sko­len.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord Foto: Siri Øver­land Eriksen

Te­ma­et til san­gen kom de på etter en over­nat­tings­helg. Bet­ti­na had­de lyst til å skri­ve om noe som ikke er så van­lig å skri­ve om.

– Jeg har ald­ri hørt at noen har skre­vet om for­and­rin­gen fra barne­sko­le til ung­doms­sko­le, så jeg vil­le skri­ve om det te­ma­et, sier Bet­ti­na.

Nes­ten 700 lå­ter ble sendt inn til MGpjr i år. Fle­re av fi­na­lis­te­ne har skre­vet om å sto­le på at man er god nok, iføl­ge NRK.

Ven­ner i to år

Jen­te­ne i 4everU kom­mer al­le fra om­rå­det rundt Dram­men. De ble kjent med hver­and­re for cir­ka to år si­den gjen­nom en sang­grup­pe som he­ter Se­ven.

– på en tur med Se­ven fore­slo jeg at vi skul­le mel­de oss på MGpjr, for da vil­le vi få opp­tre på en skik­ke­lig stor sce­ne, sier Sa­vannah.

16.000 men­nes­ker vil sit­te i sa­len og se på dem når de opp­trer i MGpjr-fi­na­len lør­dag. Fi­na­len er i Te­le­nor Are­na, som er Nor­ges størs­te kon­sert­sce­ne. I til­legg skal hundre­tu­se­ner se dem på TV.

Be­gyn­te på ung­doms­sko­len

Bet­ti­na og Ma­ria har be­gynt på ung­doms­sko­len, mens Sa­vannah og Eline går sis­te året på barne­sko­len.

Jen­te­ne tror det kan va­ere en stor over­gang for man­ge å gå fra å va­ere eldst på barne­sko­len til plut­se­lig å va­ere minst på ung­doms­sko­len.

– Jeg var redd for at jeg skul­le for­and­re meg og bli en helt an­nen da jeg be­gyn­te på ung­doms­sko­len. Men jeg var fast be­stemt på at jeg skul­le fort­set­te å va­ere meg selv, sier Ma­ria.

Bet­ti­na og Ma­ria un­der­stre­ker at det har gått vel­dig fint å be­gyn­ne på ung­doms­sko­len.

– Du må bare tør­re å snak­ke med nye folk, så får du nye ven­ner raskt, sier Ma­ria.

Øver til fi­na­len

Den­ne uken har de fri fra sko­len for å øve til fi­na­len i Te­le­nor Are­na sam­men med de and­re fi­na­lis­te­ne. De rø­per at de skal ha på seg kla­er som oser av «glam og glit­ter» når de opp­trer.

Hvor­dan blir det egent­lig å stå på en så stor sce­ne?

– Vi grug­le­der oss. Men vi els­ker å stå på sce­nen, sier Bet­ti­na.

Hvor­dan skal dere fei­re hvis dere vin­ner?

– Med å spi­se mas­se god­te­ri og gi hver­and­re en stor gruppe­klem, sier Sa­vannah.

4everU

Bet­ti­na(13) Af­ten­pos­ten Junior møt­te 4everU i et øvings­rom hjem­me hos Ma­ria før fi­na­len. Ma­ria(13) Sa­vannah (12)

Freddy Kalas skal også opp­tre i fi­na­len lør­dag – som gjeste­ar­tist

Er­me­di Beat2Fi­re Ma­rias store­bror Mag­nus (16) del­tok i MGPjr­fi­na­len for to år si­den. – Han har gitt meg tips om at vi bare må ha det gøy og va­ere oss selv, sier Ma­ria.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.