Bil­de­ne hans blir sett av over én mil­lion

Job­ben til Geir Ove Pedersen er å lage bil­der som får folk til å le. Junior-jour­na­list Aur­ora møt­te ham for å la­ere noen triks.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Aur­ora Gre­ni Tor­berg­sen og Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Stein Bjør­ge

Han kal­ler seg Ge­e­ohs­nap og er en av ver­dens størs­te krea­ti­ve på Snapchat. Alt star­tet en høst­kveld for fire år si­den, på Fles­land fly­plass i Ber­gen.

– Jeg satt med mo­bi­len i hån­den og lek­te meg med Snapchat. Jeg had­de ak­ku­rat las­tet ned ap­pen, sier han.

Tegne­verk­tøy

De had­de fått be­skjed om at fly­et var for­sin­ket. Rett over­for Geir Ove satt en mann. Han les­te i en avis og suk­ket opp­gitt.

– Han har ga­ran­tert lyst til å rei­se av går­de, tenk­te jeg. Hva om jeg kan få ham til å dra et an­net sted?

Geir Ove tok et bil­de av man­nen og be­gyn­te å tes­te ut tegne­verk­tøy­ene på Snapchat. Sto­len som man­nen satt på, ble byt­tet ut med en ra­kett på vei til Må­nen.

– Jeg send­te bil­det til ti ven­ner, og de holdt på å le seg i hjel. Da tenk­te jeg: Oi, her har jeg fått til noe spe­si­elt.

Slut­tet i job­ben

Den gang job­bet Geir Ove som gra­fisk de­sig­ner (en som be­stem­mer hvor­dan f.eks. ma­ga­si­ner og aviser skal se ut)

– Først var bil­de­ne på Snapchat bare en hobby. Men jeg lik­te det så godt at jeg gjor­de det bare mer og mer, sier Geir Ove. Etter hvert fulg­te sta­dig fle­re his­to­rie­ne hans.

Junior-jour­na­list Aur­ora mø­ter den kjen­te snapchat­te­ren i Karl Jo­hans gate i Oslo. Han for­tel­ler hen­ne hvor­dan han be­stem­mer seg for et mo­tiv.

Når skjøn­te du at det­te kun­ne va­ere en jobb?

– Etter hvert som jeg fikk man­ge føl­ge­re, be­gyn­te jeg også å få uli­ke jobb­til­bud. Da be­stem­te jeg meg for å slut­te i job­ben min for å gjø­re det­te hele ti­den.

Det førs­te sto­re opp­dra­get kom fra Dis­ney-sel­ska­pet. Si­den da har han teg­net for sto­re fir­ma­er over hele ver­den. Geir Ove kan job­be hvor som helst så len­ge han har mo­bi­len sin.

Hvor får du ide­ene dine fra?

– Ab­so­lutt alt! Fra å høre på mu­sikk el­ler se en film.

Hvor­for går du all­tid med caps og sol­bril­ler?

– Ak­ku­rat som Bruce Way­ne blir til su­per­hel­ten Bat­man når han tar på ko­sty­met sitt, blir jeg til Ge­e­ohs­nap når jeg tar på mitt.

Drøm­te du om å job­be med teg­ning som barn?

– Jeg har all­tid els­ket teg­ning. Da jeg var barn, vil­le jeg egent­lig bli kunst­ner og lage sto­re ma­le­ri­er.

Tar bil­der av frem­me­de

Geir Ove spør noen gan­ger om det er greit å ta bil­der av folk han ikke kjen­ner.

Hva med dem du ikke spør?

– Når jeg tar bil­der uten å spør­re, pas­ser jeg all­tid på å skju­le an­sik­tet de­res i hvert enes­te bil­de. Slik at in­gen blir gjen­kjent. Jeg gjør det­te for å få men­nes­ker til å bli gla­de. Ikke for å hen­ge ut noen.

Blir bar­na dine lei av at du sit­ter mye på mo­bi­len?

– I be­gyn­nel­sen satt jeg litt med mo­bi­len, men da fikk jeg streng be­skjed av bar­na: Pap­pa, nå sit­ter du mye på mo­bi­len! Og da slut­tet jeg med det. Det er vik­tig å lyt­te når barn sier ifra.

Da tenk­te jeg: Oi, her har jeg fått til noe spe­si­elt! Geir Ove

Ju­nior­jour­na­list Aur­ora(11) Fer­dig is-bil­de!

Ta en sel­fie

Bruk et tegne­pro­gram og tegn på bil­det med en tegne­penn

Geir en Ove rar og fisk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.