Hal­lai­en! Det er syk­kel-VM i Bergen

Men vei­en dit har va­ert bro­lagt med pro­ble­mer.

Aftenposten - - Forside - TEKST: THO­MAS KARL­SEN, INGVILD FJELLTVEIT OG INGUNN RØREN FOTO: BÅRD BØE

Det er kan­skje ikke syk­kel man umid­del­bart for­bin­der med byen som lig­ger klemt inn mel­lom syv fjell ved ha­vet, der det reg­ner i gjen­nom­snitt 213 da­ger i året. Bue­korps, tran­ge smau, hese­ble­sen­de mot­bak­ker, bro­stein og stol­te, høy­lyt­te inn­byg­ge­re er mer åpen­bart. Ber­gen­ser­ne sør­ger for å bli hørt, uan­sett hva de har på hjer­tet.

Som da de­res tid­li­ge­re ord­fø­rer Tru­de Drev­land ny­lig dan­set quick­step i TV 2s Skal vi dan­se, og en av hen­nes iv­rigs­te fans ring­te nød­num­me­ret 112 for å gi hen­ne sin stem­me.

To da­ger se­ne­re ble det igjen krøll med stemme­giv­nin­gen: Man­dag måt­te res­ten av lan­det sit­te oppe til langt på natt og ven­te på det en­de­li­ge val­g­re­sul­ta­tet, si­den en bil las­tet med stem­me­ne i Bergen ikke kom seg til telle­lo­ka­let i byen. Kom­mu­nen var nem­lig ute og la ny as­falt i for­bin­del­se med et fore­stå­en­de idretts­ar­ran­ge­ment.

Det var i den­ne byen de for noen år si­den fant ut at de vil­le ar­ran­ge­re det størs­te idretts­ar­ran­ge­men­tet i Nor­ge si­den OL på Lil­le­ham­mer: Syk­kel-VM. Det er, om noen lu­rer, med sine 300 mil­lio­ner TV-se­ere et gi­gan­tisk ar­ran­ge­ment. Men det at byen ikke di­rek­te ro­per syk­ling, stop­per na­tur­lig­vis ikke ber­gen­ser­ne fra å prø­ve seg på syk­kel-VM. Noen rett, as­fal­tert strek­ning har det ikke på noen som helst måte va­ert for ar­ran­gø­re­ne. Vei­en til dagens of­fi­si­el­le åp­ning av syk­kel-VM har sna­re­re va­ert full av hull og farts­dum­per, og inn­imel­lom sper­ret på grunn av ras.

Inn­ven­din­ge­ne og le­ser­inn­leg­ge­ne har hag­let fra ber­gen­se­re som må for­hol­de seg til del­vis av­steng­te inn­farts­årer og et mer el­ler mind­re luk­ket sen­trum, med alle de end­rin­ger i hver­da­gen det med­fø­rer. Uten at det­te har tatt natte­søv­nen fra man­nen som har an­sva­ret for at syk­kel-VM skal for­lø­pe så knirke­fritt som over­ho­det mu­lig: Hel­ge Stor­moen.

– Hel­dig­vis er vi gans­ke vant til det ber­gens­ke lyn­net. Med en gang det er noe som end­res i for­hold til det man er vant til, er det klar tale, og in­gen­ting pak­kes inn. Men vi har stor re­spekt for at vi leg­ger bånd på sto­re de­ler av sen­trum, og at folk får end­ret hver­da­gen i en uke.

I rød sone

En av dem som må lage seg al­ter­na­ti­ve reise­ru­ter de nes­te ni da­ge­ne, er ad­vo­kat Carl Chris­ti­an Hoff. Han bor i Sand­vi­ken, et av om­rå­de­ne i Bergen som er de­fi­nert som så­kalt rød sone. I prak­sis be­tyr rød sone at alle ga­te­ne rundt fa­mi­li­ens hus er stengt for all bil­tra­fikk, med det re­sul­tat at han ikke kan kjø­re til kon­to­ret på Strand­kai­en el­ler feng­sels­mø­ter på Breistein.

– Da kun­ne jeg sik­kert ha valgt å bli sur og mug­gen, for det er jo ikke tvil om at vi blir ør­lite iso­lert her ute. Men det­te er jo «on­ce in a li­fe­time», noe som vi ald­ri kom­mer til å opp­le­ve igjen her i Bergen! Så da skal jeg hel­ler prø­ve å kom­me meg opp i Fløy­en-svin­gen un­der tempo­rit­tet på ons­dag – det kom­mer til å bli en hei­dund­ren­de folke­fest der oppe.

– Klart, det man­ge ber­gen­se­re har va­ert skep­tis­ke til, er nok penge­bru­ken, sier Stei­nar Gullak­sen (49), salgs­le­der i All­kopi, der han sit­ter og de­ko­re­rer en av by­ens man­ge tek­no­lo­gis­ke ny­vin­nin­ger: en søp­pel­bøt­te der av­fal­let su­ges ned og inn i un­der­jor­dis­ke rør, og si­den til en opp­sam­lings­ter­mi­nal i Jekte­vi­ken, det hele dra­pert i det in­ter­na­sjo­na­le syk­kel­for­bun­dets far­ger.

– Jeg hø­rer hele ti­den om sure folk som sier de skal rei­se bort un­der VM, men det er jo det­te som er gøy! Van­li­ge da­ger er det nok av el­lers i året. Uan­sett vir­ker det som om vin­den har snudd litt de sis­te uke­ne – alle ber­gen­se­re ser at det­te blir en folke­fest de kom­mer til å snak­ke om i åre­vis.

Ble stør­re enn po­li­ti­et trod­de

Det er ven­tet at rundt en halv mil­lion til­skue­re vil stå langs syk­kel­løy­pe­ne. Det kre­ver et stort po­liti­opp­bud. Fle­re hund­re po­liti­menn fra hele Nor­ge er blitt be­ord­ret til Bergen for å hjel­pe til med å av­las­te ber­gens­po­li­ti­et, iføl­ge Mor­ten Ørn, fun­ge­ren­de leder for fel­les ope­ra­ti­ve tje­nes­ter i Vest po­liti­dis­trikt.

– Vi snak­ker om til­sam­men na­er­me­re 900 po­liti­folk på plass un­der syk­kel-VM, og et sted mel­lom 300 og 600 tje­neste­menn i ak­sjon hver dag, av­hen­gig av pro­gram­met, sier Ørn.

To tredje­de­ler av po­liti­styr­ken er hen­tet fra and­re dis­trik­ter. Sånt blir det gjer­ne bråk av. Po­li­ti­ets Fel­les­for­bund kri­ti­ser­te i for­ri­ge uke Po­liti­di­rek­to­ra­tet for be­visst å leg­ge opp til å bry­te ar­beids­miljø­lo­ven. Tirs­dag måt­te par­te­ne stil­le hos Ar­beids­til­sy­net.

– Det er klart, den type ue­nig­het om ve­sent­li­ge de­ler av ramme­for­ut­set­nin­ge­ne er uhel­dig. Sånt tap­per oss for ener­gi, men vi sy­nes jo li­ke­vel at vi sam­ar­bei­der godt med fag­for­enin­gen lo­kalt, sier Ørn.

Han tror hver­ken po­li­ti­et el­ler ar­ran­gø­rer helt for­sto om­fan­get av syk­kel-VM da de søk­te om å få mes­ter­ska­pet til Bergen.

– Det­te ble gans­ke mye stør­re enn noen had­de sett for seg un­der søk­nads­pro­ses­sen. Den gan­gen var be­geist­rin­gen så stor at man ikke i sam­me grad tok for seg de po­ten­si­el­le ut­ford­rin­ge­ne. Det skjer gjer­ne i etter­kant. Men det er helt nor­malt, det er in­gen som har skyld i det, sier Ørn, som un­der­stre­ker at po­li­ti­et, tross alt, har kon­troll.

– Nå gle­der jeg meg bare til mes­ter­ska­pet. Det er meldt fint va­er, og Bergen er to ulike byer i godt og dår­lig va­er. Og så gle­der jeg meg litt til det er over også, sier han.

Unn­taks­til­stand på Hauke­land

Det er for­øv­rig ikke bare ber­gens­ke bi­lis­ter som får hver­da­gen snudd på ho­det når ver­dens bes­te syk­lis­ter inn­tar byen. Også syke­hus­di­rek­tø­ren på Hauke­land uni­ver­si­tets­syke­hus får dem rett i fan­get. El­ler un­der føt­te­ne sine, i alle fall. Syk­kel­tra­se­en går nem­lig rett un­der syke­hus­byg­nin­gen, noe som gjør at ho­ved­vei­ene til Hauke­land blir sper­ret av i ni da­ger.

– Vi har en del lo­gis­tikk­ut­ford­rin­ger. Pa­si­ent­trans­por­ten blir mer kre­ven­de, og an­sat­te og pa­si­en­ter som har helse til det, opp­ford­res til å gå, syk­le el­ler rei­se kol­lek­tivt til Hauke­land, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ei­vind Han­sen i Helse Bergen.

– Selv ak­ter jeg å syk­le hver dag, leg­ger han fort til.

I Bergen sen­trum er det satt opp seks mid­ler­ti­di­ge lege­vak­ter. Blod­ban­ken har fylt opp lag­re­ne og bedt an­sat­te mel­de seg som blod­gi­ve­re for å ha til­gang på nok blod. Fle­re am­bu­lan­ser enn nor­malt vil va­ere

ut­sta­sjo­nert i sen­trum, og en sms-løs­ning skal va­ere red­nin­gen om noen tren­ger akutt hjelp.

– Vi har fått på plass et sys­tem som gjør at vi kan sen­de sms til pa­si­en­ter, som de igjen kan vise frem for å få kom­me gjen­nom sper­rin­ge­ne. Det gjel­der også for gra­vi­de. På den må­ten får vi folk frem, sier Han­sen.

To­talt kos­ter syk­kel-VM Helse Bergen rundt 15 mil­lio­ner kro­ner. Fore­lø­pig ser det ut til at de må ta hele reg­nin­gen selv. Li­ke­vel er syke­hus­di­rek­tør Han­sen op­ti­mist. Han ak­ter ikke å spe­ku­le­re på om det er uhel­dig at tra­se­en er lagt så tett inn på syke­hu­set.

– Nå er det like før vi er i gang, og da er det om å gjø­re å ten­ke at det­te får vi til. Nå skal vi iste­den hyg­ge oss med en stor syk­kel­fest her i Bergen.

Syk­len­de hjemme­syke­plei­ere

And­re som må syk­le, ikke bare til og fra jobb, men også på jobb, er syke­plei­er­ne ved Hjemme­syke­plei­en på Land­ås. Tid­li­ge­re i som­mer gikk en­hets­le­der Åse Her­fin­dal til det skritt å in­ves­te­re i til­sam­men ni elek­tris­ke syk­ler.

Med 420 pa­si­en­ter for­delt over et om­rå­de der VM-tra­se­en krys­ser by­de­len på kryss og tvers, blir det bort­imot umu­lig å bru­ke tje­neste­bil i de krong­le­te, steng­te vei­ene un­der VM.

– I hjemme­syke­plei­en er du vant til å se et­ter al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger, mye av job­ben be­står i nett­opp det. Vi skjøn­te tid­lig at vi måt­te ten­ke litt an­ner­le­des ak­ku­rat den uken VM på­går. Syk­le­ne har fak­tisk va­ert en slik suk­sess at vi like godt in­ves­ter­te i en herre­mo­dell også, ler Her­fin­dal, som selv opp­da­get syk­ke­lens for­tref­fe­lig­he­ter da hun skul­le hjem fra et plan­leg­gings­møte med VM-ar­ran­gø­ren på råd­hu­set.

– Det gikk kan­skje litt fort ned­over alle bak­ke­ne, men det fan­tas­tis­ke var jo at det gikk like raskt da jeg skul­le hjem igjen, opp de sam­me bak­ke­ne, sier Her­fin­dal.

Fred­rik­stad­mann ned­ringt av sin­te ber­gen­se­re

En som noe uven­tet har fått en til­knyt­ning til syk­kel-VM, er Sti­an Frant­sen. Hver dag i fle­re må­ne­der har han fått te­le­fo­ner fra ill­sin­te ber­gen­se­re som vil kla­ge på el­ler stil­le spørs­mål om steng­te vei­er un­der ar­ran­ge­men­tet. Men Frant­sen har in­gen­ting med ar­ran­ge­men­tet å gjø­re, og ikke er han spe­si­elt opp­tatt av syk­kel­sport hel­ler.

Han er in­du­strime­ka­ni­ker, bor i Fred­rik­stad og har bare va­ert i Bergen et par gan­ger. Men på syk­kel-VMs hjemme­side sto hans num­mer inn­til ny­lig like fullt opp­ført som num­me­ret til are­na­sjef Ma­ri­us Jør­gen­sen.

– Det star­tet i fe­bru­ar, og si­den har jeg fått tre til seks te­le­fo­ner nes­ten dag­lig. Jeg fikk to se­nest i dag. Det er folk som er be­rørt av tra­fikk­end­rin­ge­ne, og de er vel­dig mis­for­nøy­de, sier Frant­sen.

In­du­strime­ka­ni­ke­ren ble først vel­dig forvirret over te­le­fo­ne­ne han fikk, men et kjapt google­søk ga ham for­kla­rin­gen – num­me­ret hans sto på feil sted, til feil tid. Han ring­te da en kon­takt­per­son for syk­kel-VM, som sa de skul­le ret­te opp fei­len. Men te­le­fo­ne­ne fort­sat­te å kom­me.

– Så nå har jeg slut­tet å ta te­le­fo­nen hvis det er et num­mer fra Horda­lands-om­rå­det. Jeg har en app som vi­ser hvor de rin­ger fra. Jeg or­ker ikke å bli skjelt ut mer, sier Frant­sen og hum­rer.

Ar­ran­ge­ments­sjef Hel­ge Stor­moen be­kla­ger fei­len, og for­kla­rer at tab­ben har skjedd da to sif­re i num­me­ret til are­na-an­svar­lig ble byt­tet om. Han var ikke klar over fei­len før Ber­gens Ti­den­de tok kontakt.

Sti­an Frant­sen tar det hele med godt hu­mør, og sier at han på tross av klage­stor­men ikke har gått lei ber­gen­se­re.

– Men nå gle­der jeg meg til VM er over.

Ven­ter på etter­ef­fek­ten

Det er egent­lig etter­ef­fek­ten han sat­ser på, dag­lig leder Knut Bøe på Syk­kel­sen­te­ret på Dan­marks plass. At syk­kel­fe­be­ren skal ta ber­gen­ser­ne, og at be­ho­vet for nye syk­kel­sko, trøy­er og hjel­mer blir stort.

I 1973 del­tok han selv i syk­kel-VM i Bar­ce­lo­na sam­men med Knut Knud­sen (begge måte bry­te, Bøe for­di han «gikk på try­net gans­ke tid­lig», Knut Knud­sen for­di han fikk kas­tet over seg et vaske­fat med såpe­vann av en til­skuer, såpe som rant ned i øyne­ne på ham og sved slik at han til slutt ikke så vei­en (red. anm.).

Bøe tror ikke 1973-ver­sjo­nen av ham had­de hatt noe å hen­te i årets VM-løy­pe.

– Løy­pa i Bergen er tek­nisk kre­ven­de, og den som skal vin­ne fel­les­star­ten, må be­hers­ke det mes­te – vi snak­ker bein­tøf­fe stig­nin­ger og gans­ke hå­re­te ned­over­bak­ker. Jeg var nok en litt for for­sik­tig type til det.

Vil­le ha Ky­go, fikk Jan Eg­gum

Un­der et syk­kel-VM skal det selv­sagt først og fremst syk­les. Det sy­nes i alle fall å ha va­ert hold­nin­gen til ar­ran­gø­re­ne idet de sat­te seg ned og snek­ret sam­men kul­tur­pro­gram­met, i sis­te li­ten. I alle fall der­som man skal tro Fro­de Bjerke­strand, kul­tur­kom­men­ta­tor i Ber­gens Ti­den­de, som sier det er van­lig å be­gyn­ne book­in­gen av sto­re ar­tis­ter både ett og to år i for­vei­en.

– Ar­ran­gø­re­ne av syk­kel-VM be­gyn­te der­imot i fe­bru­ar. Klart det er alt­for sent.

Ar­ran­gø­re­ne øns­ket seg nem­lig sto­re ber­gens­ar­tis­ter som Ky­go og Alan Wal­ker, og lo­vet helt frem til i som­mer å stil­le med et stort, in­ter­na­sjo­nalt navn på sce­nen un­der syk­kel-VM. Slik gikk det ikke – kul­tur­pro­gram­met er i ste­det pre­get av lo­ka­le navn som Jan Eg­gum, Ove Thue og Ause­ka­ra­ne.

– Pro­gram­met ble vel­dig ber­gensk. Og vel­dig lo­kalt, sier Bjerke­strand. – Noen vil sik­kert kal­le det pro­vin­si­elt også. Alt­så – det er ikke noe galt med ar­tis­te­ne på pro­gram­met, men VM-ar­ran­gø­re­ne skap­te sto­re for­vent­nin­ger om et stort, kult, in­ter­na­sjo­nalt navn, og så vis­te det seg at de iste­den kom hår­rei­sen­de sent i gang med book­in­gen. Jeg vet ikke, in­ter­na­sjo­nalt blir det kan­skje opp­levd som ekso­tisk, na­sjo­nalt vet jeg ikke om folk vil bry seg så mye. Kul­tur­pro­gram­met er der jo mest for å blid­gjø­re lo­kal­be­folk­nin­gen med gra­tis­kon­ser­ter, og det kan jo hen­de at ber­gen­ser­ne selv ikke sy­nes det­te er så ille.

Over­ras­ken­de fint va­er

Da­gen før VM star­ter, sit­ter reise­livs­sjef Ole War­berg i Bergen og er smått ek­sta­tisk. Fra kon­to­ret sitt ser han ut­over Vå­gen, der det er fullt av bå­ter som al­le­re­de har heist det nors­ke flag­get. So­len skin­ner, telt og ban­ne­re be­gyn­ner å bli fer­di­ge. Det kun­ne nes­ten ikke va­ert bed­re, me­ner man­nen som er an­svar­lig for å få folk til å be­sø­ke Bergen.

– Det verste som kun­ne skjedd, er ube­ha­ge­lig va­er, det vil­le lagt en dem­per på stem­nin­gen. Men nå er det meldt sol de nes­te da­ge­ne, og bil­de­ne som blir sendt ut til den sto­re ver­den, blir fan­tas­tisk re­kla­me for Bergen og Nor­ge. Å sove på ga­ten slip­per man dess­uten også, da det fort­satt er ho­tell­rom å opp­dri­ve.

Ar­ran­gø­re­ne holdt opp­rin­ne­lig av 4000 ho­tell­rom til syk­kel­lag, pres­se og sik­ker­hets­folk. Men få vil­le til­syne­la­ten­de ha rom­me­ne, og i midt­en av au­gust ble der­for halv­par­ten kan­sel­lert. Der­med had­de man­ge ho­tel­ler flust med le­di­ge rom, bare uker før mes­ter­skaps­start.

– De sis­te tal­le­ne fra ho­tel­le­ne i byen vi­ser at det er godt be­legg, men ikke fullt. Det er fort­satt mu­lig å skaf­fe seg et ho­tell­rom i Bergen.

– Alle i ute­livs­bran­sjen er utro­lig spen­te, sier res­tau­rant­le­der Le­ne Stav­ne på Roll & Rock Bar & Di­ner i Skost­re­det. Hun hå­per på «tjukt av folk» når hele vei­stub­ben åp­ner for gate­fest kom­men­de lør­dag.

Dess­uten har hun sør­get for å trim­me cock­tail­me­ny­en og til­ført et stør­re inn­slag av ake­vitt­ba­ser­te drin­ker. Spise­kar­tet blir der­imot se­en­de ut som før, hvil­ket be­tyr at det hel­ler ikke un­der VM kom­mer til å bli ser­vert piz­za­er sto­re som syk­kel­hjul, el­ler som hun sier: «Hvis El­vis had­de likt det, har vi det.»

Litt mind­re for­nøyd er Øyvind Vik, dag­lig leder på Vic­to­ria-pu­ben, som tid­li­ge­re i uken kom på jobb og fant ut at tep­pet i res­tau­ran­ten var til­gri­set av ny­lagt as­falt. Bar­gjes­te­ne had­de tråk­ket på den ny­as­fal­ter­te ga­ten uten­for, kvel­den før gjer­der mel­lom vei­bane og for­tau var satt opp.

– Alt­så, jeg er full­blods sports­idiot selv, og jeg gle­der meg til å stå her i dø­ren og se syk­lis­te­ne dund­re for­bi i 70 kilo­me­ter i ti­men. Men det­te har unek­te­lig lagt en li­ten dem­per på det hele. Det kom­mer til å kos­te man­ge pen­ger å få tep­pet vårt fik­set. Jeg prøv­de å rin­ge Sta­tens veg­ve­sen, men de skyld­te på VM-ar­ran­gø­ren, og da jeg ring­te ar­ran­gø­ren, skyld­te de på Sta­tens veg­ve­sen. Så jeg tror vel ikke jeg kom­mer så langt.

As­falt-trøb­bel og nes­ten-streik

As­fal­te­rin­gen har unek­te­lig va­ert en kime til be­kym­ring, og skapt ufor­ut­sett trøb­bel, innrømmer ar­ran­ge­ments­sjef Hel­ge Stor­moen.

– Vi har i for­kant hatt ar­beids­grup­per med kom­mu­nen og Sta­tens veg­ve­sen som har sett på alle ten­ke­li­ge om­rå­der, men at noen da skul­le as­fal­te­re ak­ku­rat der bi­le­ne med stemme­sed­ler skul­le frak­tes inn til råd­hu­set – det had­de vi ikke lagt inn i be­reg­nin­gen.

Og da de mest pres­se­ren­de tra­fi­ka­le ut­ford­rin­ge­ne syn­tes å va­ere løst, duk­ket na­tur­lig­vis et an­net opp. Pilot­streik. Bare da­ger før åp­nin­gen var fa­ren for stor­streik i SAS, et­ter seks må­ne­der med tøf­fe for­hand­lin­ger, høyst re­ell. Og Hel­ge Stor­moen svet­tet der han satt på kon­to­ret sitt og opp­da­ter­te nett­avi­se­ne.

Først tors­dag mor­gen kun­ne han pus­te ut.

– Når vi først har in­vi­tert hele ver­dens­eli­ten til Bergen, er det jo fint om det er mu­lig for dem å kom­me seg hit også. Et syk­kel-VM uten syk­lis­ter had­de blitt en trist af­fa­ere, sier Stor­moen, som om ikke an­net nå har kun­net flyt­te fo­kus over til nes­te ut­ford­ring: va­er­mel­din­gen.

Len­ge har han nem­lig be­bu­det en halv mil­lion til­skue­re langs løy­pe­ne un­der mes­ter­ska­pet. Men for at det skal skje, tren­ger han en li­ten hånds­rek­ning oven­fra: Lan­dets vå­tes­te by må vise seg fra en litt mind­re våt side i uken som kom­mer.

– Vi er av­hen­gig av godt va­er for å få en skik­ke­lig folke­fest. Det er man­ge ste­der un­der­veis i løy­pen hvor folk kan opp­le­ve ver­dens bes­te syk­lis­ter, og blir det sol, kom­mer folk til å strøm­me til.

Det sis­te mø­tet i ho­ved­ko­mi­te­en er unna­gjort. 30 per­soner fra of­fent­li­ge myn­dig­he­ter som er in­volvert i VM, satt rundt bor­det, og iføl­ge reise­livs­sjef War­berg var det tom­mel opp fra samt­li­ge.

– Bergen é så klar for folke­fest!

Sto­re om­rå­der i Bergen måt­te få ny as­falt til VM. As­fal­te­rings­ar­bei­det har ført til steng­te ga­ter, og By­ba­nen har måt­tet flyt­te av­gangs­holde­plass.

FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

As­fal­te­ring ved Pudde­fjords­bro­en og fle­re and­re ste­der for­sin­ket opp­tel­lin­gen av stem­mer på valg­kvel­den og før­te til at hele lan­det måt­te ven­te len­ge på de sis­te stem­me­ne fra Bergen. Det gikk ikke ube­mer­ket hen på Twit­ter.

Sto­re de­ler av sen­trum i Bergen er stengt i de ni da­ge­ne syk­lis­te­ne inn­tar byen.

I fjor var det prø­ve-VM i Bergen. Den gan­gen med regn­va­er. I dag ven­tes strå­len­de sol­skinn.

Øyvind Vik på Vic­to­ria-pu­ben gle­der seg til å se syk­lis­te­ne dund­re for­bi uten­for vin­du­et i kong Os­cars gate. Men han var ikke like glad over å få gul­vet øde­lagt av våt as­falt. Verst gikk det ut­over Ar­ti, den in­dis­ke res­tau­ran­ten i nabo­byg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.