Kort­slut­ning fra Thor­bjørn Jag­land

Aftenposten - - Kommentarer -

AR­BEI­DER­PAR­TI­ETS TOPPFOLK snur hver stein i jak­ten på år­sa­ke­ne til valg­ne­der­la­get. Et over­ras­ken­de inn­spill kom­mer fra Stras­bourg, der Europa­rå­dets ge­ne­ral­sek­reta­er Thor­bjørn Jag­land ons­dag ryk­ket ut på Face­bo­ok og ga medie­ne en del av skyl­den.

Aps tid­li­ge­re leder går ut mot de kri­tis­ke sa­ke­ne om Jonas Gahr Stø­re, sa­ker som duk­ket opp i lø­pet av valg­kam­pen.

Det er le­gi­timt å spør­re om det er til­fel­dig at fo­ku­set på Stø­res pri­va­te øko­no­mis­ke for­hold kom opp kort tid før val­get.

Jour­na­lis­ter kan kom­me i ska­de for å la seg bru­ke av kil­der med en agen­da. Der­som VG og Dagens Na­e­rings­liv fikk sine tips uten­fra kort tid før val­get, leg­ger vi til grunn at re­dak­sjo­ne­ne vur­der­te fa­ren for å bli brukt opp mot opp­lys­nin­ge­nes in­ter­es­se og re­le­vans.

JAG­LAND KAN GJER­NE spør­re om det­te, men han går len­ger. Han mer enn an­ty­der at jour­na­lis­te­ne satt på opp­lys­nin­ge­ne om Stø­re len­ge før val­get, og at de valg­te å ven­te til selve valg­kam­pen for å gjø­re det Jag­land om­ta­ler som «en di­rek­te in­ter­ven­sjon i val­get og et de­mo­kra­tisk pro­blem». I re­ak­sjo­nen på VGs leder om sa­ken fort­set­ter han med å trek­ke frem pro­ble­met med pri­vat ka­pi­tals på­virk­ning på pres­sen. Det er vans­ke­lig å lese det­te som noe an­net enn en vi­dere­fø­ring av an­tyd­nin­ge­ne det hele star­tet med.

Jag­land lar medie­kri­tik­ken gli ove rien kon­spi­ra­sjons­te­ori. Ge­ne­rals e kre­ta e ren i Europa­rå­det bør hol­des eg unna den­slags an­tyd­nin­ger­me d mind­re de kan be­grun­nes i kon­kre­te ek­semp­ler.

ET MU­LIG FOR­SVAR kun­ne va­ere om han kom med en ty­pisk pri­vat og spon­tan yt­ring en sen kvelds­time, men Jag­land skrev i ar­beids­ti­den og dro an­gre­pet på nors­ke medi­er inn i sitt vir­ke som ge­ne­ral­sek­reta­er i Europa­rå­det: «An­grep på medie­fri­he­ten fra myn­dig­he­ter er en av våre størs­te be­kym­rin­ger. Men fals­ke ny­he­ter, vrid­de re­por­ta­sjer, og po­li­tisk be­reg­ne­de re­por­ta­sjer be­kym­rer oss også vel­dig mye.»

Hvis Jag­land had­de sett nøy­ere et­ter, vil­le han ha opp­da­get at Af­ten­pos­ten og and­re sto­re medi­er var til­bake­hol­den­de med å vi­dere­for­mid­le kri­tik­ken mot Stø­re. Det­te ble et­ter hvert his­to­ri­en om noen få sa­ker som voks­te for­di Stø­re og kret­sen rundt ham hånd­ter­te dem så dår­lig. For­sø­ket på å stan­se et NRK-inn­slag med ad­vo­kat er bare ett ek­sem­pel.

STØ­RE OPPTRÅDTE NAIVT i sine pri­vat­øko­no­mis­ke dis­po­si­sjo­ner før val­get. Kri­tik­ken som kom, tak­let han dår­lig. Det ga en del ne­ga­ti­ve opp­slag. Hel­dig­vis for Ap for­står den sit­ten­de le­del­sen bed­re enn man­nen i Stras­bourg at det ikke er her år­sa­ke­ne til valg­ne­der­la­get lig­ger.

Det er greit både å stil­le spørs­mål ved medie­ne og be­tvi­le sva­re­ne som gis. Men en ge­ne­ral­sek­reta­er for en or­ga­ni­sa­sjon som blant an­net skal for­sva­re presse­fri­he­ten, bør be­stre­be seg på å gi kri­tikk som er fun­dert på rea­li­te­ter og ikke løs­rev­ne inn­trykk. Det­te er lett­vint fra Jag­lands side.

Det­te ble et­ter hvert his­to­ri­en om noen få sa­ker som voks­te for­di Stø­re og kret­sen rundt ham hånd­ter­te dem så dår­lig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.