– Bom­ben kun­ne drept el­ler ska­det alle i tog­vog­nen

Aftenposten - - Kommentarer - IN­GER LISE HAMMERSTRØM KJER­STI NIPEN NTB

Po­li­ti­et etter­fors­ker bom­ben som eksploderte på un­der­grun­nen i Lon­don i går som ter­ror. Nå på­går en klapp­jakt for å hind­re et nytt an­grep.

En bom­be gikk av på et tog på un­der­grunns­sta­sjo­nen Par­sons Gre­en i Lon­don ved 9.30-ti­den (norsk tid) i går. 22 per­soner ble ska­det i an­gre­pet, de fles­te har let­te­re ska­der. Po­li­ti­et be­skri­ver bom­ben som gikk av som «im­pro­vi­sert». Bil­der fra ste­det ty­der på at bom­ben var plas­sert i en bøt­te i en tykk plast­pose fra dag­lig­vare­kje­den Lidl.

I går kveld var åtte av de ska­de­de al­le­re­de skre­vet ut fra syke­hu­set. Sam­ti­dig le­det stats­mi­nis­ter There­sa May et møte i krise­ko­mi­te­en Cobra. Her ble det be­slut­tet å be­hol­de trus­sel­ni­vå­et på «al­vor­lig». Det­te er det nest høy­es­te ni­vå­et, og in­ne­ba­erer at et an­grep vur­de­res som sva­ert sann­syn­lig. Det blir fort­lø­pen­de vur­dert å heve vur­de­rin­gen til høy­es­te nivå, «kri­tisk», som in­ne­ba­erer at man ven­ter at et an­grep er na­ert fore­stå­en­de.

Iføl­ge BBC etter­fors­kes hen­del­sen som ter­ror. Po­li­ti­ets anti­ter­ro­ren­het har an­svar for etter­forsk­nin­gen. MI5 bi­står i etter­forsk­nin­gen. In­gen er så langt på­gre­pet.

Sta­sjo­nen Par­sons Gre­en lig­ger mel­lom Earl’s Court og ende­sta­sjo­nen Wim­ble­don. To­get var på vei inn til sen­tra­le Lon­don, på Dist­rict

Li­ne, ret­ning Pad­ding­ton.

Kun­ne ha drept fle­re

Gjen­stan­den har iføl­ge Me­tro­po­li­tan Po­lice bare del­vis eks­plo­dert, og var ment å gjø­re stør­re ska­de. Inn­ret­nin­gen har gitt etter­fors­ker­ne et vell av spor å gå et­ter. Fore­lø­pi­ge rap­por­ter sier iføl­ge BBCs sik­ker­hets­re­por­ter Frank Gard­ner at bom­ben kun­ne ha drept el­ler ska­det alle som var i vog­nen der­som den had­de fun­gert et­ter pla­nen. Iste­den­for å eks­plo­de­re, sier eks­pert­kil­der til BBC at en­he­ten brant, men på en måte som ge­ne­rer­te flam­me og var­me uten å eks­plo­de­re.

– Det­te var en en­het som var ment å for­år­sa­ke be­ty­de­lig ska­de, sa stats­mi­nis­ter May til pres­sen i går.

– Det på­går en klapp­jakt ak­ku­rat nå, sa Lon­dons ord­fø­rer Sa­diq Khan til ra­dio­sta­sjo­nen LBC.

I in­ter­vju­et sier ord­fø­re­ren at han ikke kan gå i de­talj på hva det­te in­ne­ba­erer, el­ler hvor­vidt po­li­ti­et har kon­kre­te mis­tenk­te de jak­ter på.

Un­der­grun­nen i Lon­don er godt dek­ket av vi­deo­ka­me­ra­er. The Guar­di­an opp­ly­ser at etter­fors­ke­re nå fin­kjem­mer bil­der fra over­vå­kings­ka­me­ra­ene på un­der­grun­nen for spor et­ter gjer­nings­per­soner, og for å for­sø­ke å fin­ne ut ak­ku­rat hvor gjer­nings­per­sone­ne har gått på og av T-bane­sys­te­met.

Tek­ni­ke­re un­der­sø­ker også den hjemme­la­ge­de bom­ben på jakt et­ter spor som kan for­tel­le dem hvem som står bak. Både kon­struk­sjo­nen av bom­ben og kje­mi­ka­lie­ne som er brukt kan gi po­li­ti­et en peke­pinn på hvem som står bak. Må­let er å på­gri­pe alle in­volver­te før de får mu­lig­het til å slå til på nytt.

Trump: – Ta­per­ter­ro­ris­ter!

USAs pre­si­dent Do­nald Trump tar på Twit­ter til orde for å va­ere «pro­ak­tiv» mot ter­ro­ris­ter og «blok­ke­re dem» fra in­ter­nett. Han me­ner Scot­land Yard har hatt gjer­nings­man­nen el­ler men­ne­ne i sik­te før an­gre­pet, og be­nyt­ter an­led­nin­gen til å min­ne om at han øns­ker ster­ke­re grense­kon­trol­ler ved egne gren­ser:

Stats­mi­nis­ter There­sa May sa i går etter­mid­dag at Trumps ut­ta­lel­ser ikke var til hjelp i den­ne si­tua­sjo­nen.

– Jeg sy­nes ald­ri det hjel­per om noen spe­ku­le­rer i det som er en på­gå­en­de etter­forsk­ning, ut­tal­te May til pres­sen.

Er­na Sol­berg (H) sier til NTB at hun er trist for at vi nok en gang opp­le­ver en hen­del­se som etter­fors­kes som ter­ror.

– Våre tan­ker går til dem som er ram­met og til hele det bri­tis­ke sam­fun­net, som gang på gang opp­le­ver ulike ty­per ter­ror­hand­lin­ger, sier Sol­berg

Me­tro­po­li­tan Po­lice’ tals­mann Mark Row­ley opp­ly­ser til The Guar­di­an at det vil bli ut­plas­sert mer po­li­ti på trans­port­nett­ver­ket rundt om i Lon­don som føl­ge av den­ne hen­del­sen.

Brann­ska­de­de pas­sa­sje­rer

BBCs re­por­ter Riz Late­ef var på Par­sons Gre­en og ble vit­ne til hen­del­sen.

– Det var pa­nikk og folk løp fra to­get, da de hør­te det som virket å va­ere en eks­plo­sjon, sier hun til BBC.

– Folk had­de kutt og sår et­ter å ha flyk­tet. Det var pa­nikk.

Vit­ner for­tel­ler om et høyt smell og en varme­bøl­ge i etter­kant av eks­plo­sjo­nen.

Iføl­ge Me­tros re­por­ter på ste­det har fle­re pas­sa­sje­rer blitt for­brent i an­sik­tet et­ter at en hvit be­hol­der eksploderte bak i tog­vog­nen ved Par­sons Gre­en.

De­ret­ter be­skri­ver hun at vog­nen ble fylt av røyk, mens folk ble eva­ku­ert ut på platt­for­men ved un­der­grunns­sta­sjo­nen.

Et vit­ne for­tel­ler til avi­sen Me­tro om pas­sa­sje­rer med kraf­ti­ge brann­ska­der.

Ny­hets­by­rå­et AP har snak­ket med Richard Ayl­mer-Hall, som også var vit­ne til hen­del­sen. Han sier at fle­re men­nes­ker ble ska­det mens de flyk­tet fra ste­det.

FOTO: KE­VIN COOMBS, REUTERS

Fle­re men­nes­ker ble ska­det et­ter en eks­plo­sjon på un­der­grunns­ba­nen i Lon­don i går.

FOTO: KE­VIN COOMBS, REUTERS

Be­va­ep­net po­li­ti pre­get Lon­don et­ter an­gre­pet i går.

FOTO: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Eks­plo­sjo­nen skal ha kom­met fra den­ne po­sen, som inne­holdt en bøt­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.