Slik var bil­det fo­to­gra­fen tok av Jonas Gahr Stø­re

Aftenposten - - Nyheter - AN­DERS VEBERG RO­BERT HOFTUN GJESTAD KJER­STI NIPEN

Par­ti­et had­de ikke hjelp av re­klame­byrå til den om­dis­ku­ter­te uten­dørskam­pan­jen.

– Jeg kan ikke fat­te at noen lot det­te bil­det slip­pe gjen­nom som årets valg­pla­kat for Stø­re og Ar­bei­der­par­ti­et, skri­ver fors­ker og råd­gi­ver Ma­ria Lund­berg, i et de­batt­inn­legg hos Af­ten­pos­ten som har skapt enormt en­ga­sje­ment.

– Vi re­gist­re­rer at det fin­nes man­ge for­kla­rin­ger på at vi gjor­de et så dår­lig valg, og alt skal vur­de­res når vi nå eva­lu­erer. Vi sy­nes selv at det­te var et fint bil­de, som vi­ser frem vår stats­mi­nis­ter­kan­di­dat på en god måte, sier Aps kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ing­rid Lan­ge­rud.

Den om­strid­te pla­ka­ten var en del av par­ti­ets uten­dørskam­pan­je i de sto­re by­ene.

– Vi lei­de inn en pro­fe­sjo­nell fo­to­graf til å ta selve bil­det, men alle and­re vur­de­rin­ger om bru­ken av den­ne pla­ka­ten er gjort «in-hou­se» og in­ternt av vår or­ga­ni­sa­sjon, sier Lan­ge­rud.

Bil­det er tatt av fo­to­graf Pål Lauk­li. Han skri­ver i en SMS at han ikke øns­ker å kom­men­te­re sa­ken ut­over det­te:

Fo­to­gra­fen opp­ly­ser at han le­ver­te fra seg det bil­det slik det vi­ses på Stø­res Face­bo­ok-side. Det­te er uten den røde bak­grun­nen, som pre­ger valg­kampla­ka­te­ne. Lauk­li er en er­fa­ren fo­to­graf og har tatt bil­der for både medi­er, re­klame­by­rå­er og and­re sto­re fir­ma­er.

– Det­te tror jeg ikke helt på

– Da jeg så det­te bil­det, tenk­te jeg: Det­te tror jeg ikke helt på. Det er noe mot­stri­den­de i det, sier Per Kris­ti­an Hal­vor­sen, krea­tiv leder og part­ner i de­sign­by­r­å­et AN­TI.

– Det vi­ser en klas­sisk stats­le­der med svart dress og rødt slips – en «power pose» man for­sø­ker å dem­pe med et fol­ke­lig smil. Vi blir i tvil om hva bil­det egent­lig skal for­tel­le. Det vi­ser for­ret­nings­man­nen Stø­re, som prø­ver hardt å frem­stå sym­pa­tisk. Kan­skje bur­de Stø­re hel­ler frem­stå som en sym­pa­tisk hu­ma­nist – som også er for­ret­nings­mann.

– Vil gå inn i la­ere­bø­ke­ne

Ma­ria Lund­berg, som først kom med bil­led­kri­tik­ken, ut­dy­per over­for Af­ten­pos­ten:

– Noe av det som gjør at bil­det umid­del­bart opp­fat­tes som rart, er åpen­ba­re tek­nis­ke svak­he­ter og feil. Vi som kan foto, ser det og lu­rer, spe­si­elt for­di det bru­kes i valg­kam­pen. De som ikke ser pla­ka­ten med fag­lig blikk, stus­ser også for­di de ser at noe feil, uten å kun­ne set­te fin­ge­ren på ak­ku­rat hva, sier Lund­berg.

Også da­gen et­ter at inn­leg­get hen­nes ble pub­li­sert er det lest av na­er 200.000 per­soner.

– Jeg vil tro at den pla­ka­ten vil gå inn i la­ere­bo­ken over hva man ikke skal gjø­re når man tar por­trett av en stats­mi­nis­ter­kan­di­dat, sier Lund­berg.

At Ar­bei­der­par­ti­et har valgt å sty­re det mes­te av den vi­su­el­le kom­mu­ni­ka­sjo­nen selv, me­ner Lund­berg er en dår­lig vur­de­ring.

– Vi kan ikke vite om det­te har kos­tet dem stem­mer, men det­te bil­det har nok ikke gitt folk spe­si­elt lyst til å stem­me Ar­bei­der­par­ti­et om de ikke vil­le det i ut­gangs­punk­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.