Det­te vil­le Ar­bei­der­par­ti­et gjø­re:

Aftenposten - - Nyheter -

Mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser: Frem­me lov­end­ring om å fjer­ne den ge­ne­rel­le ad­gan­gen til mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser. Tids­be­gren­set inn­leie stram­mes inn.

La­ere­re: Gi kom­mu­ne­ne mu­lig­het til å an­set­te 1000 fle­re la­ere­re i 2018, med ho­ved­vekt på 1. til 4. trinn.

Syke­hus: In­ves­te­re 3 mil­li­ar­der kro­ner mer i syke­hus i 2018. Ram­me­ne for nye in­ves­te­rings­lån til helse­fore­ta­ke­ne økes og låne­an­de­len opp­jus­te­res fra dagens 70 pro­sent til 80 pro­sent.

Miljø­tek­no­lo­gi: Igang­set­te et in­ter­na­sjo­nalt pro­sjekt for re­ne­re hav. Styr­ke miljø­tek­no­logi­ord­nin­gen med 250 mil­lio­ner kro­ner. Opp­ret­te 1000 nye stu­die­plas­ser in­nen­for IKT, tek­no­lo­gi og helse i 2018.

Syke­hjem: Gjen­inn­føre stats­til­skudd til re­ha­bi­li­te­ring og re­no­ve­ring av syke­hjem og om­sorgs­bo­li­ger. Inn­føre en «kja­er­lig­hets­ga­ran­ti» som gjør at eld­re par som øns­ker det, kan bo sam­men på syke­hjem.

Fedre­kvo­te: Øke fedre­kvo­ten i for­eldre­per­mi­sjo­nen til 14 uker. Vil gjel­de barn født et­ter 1.7.2018.

Lege for ung­dom: Fjer­ne egen­an­de­len hos fast­le­ge for ung­dom opp til 18 år.

Norsk­opp­la­e­ring: Be­gyn­ne opp­trap­ping av norsk­opp­la­e­ring for asyl­sø­ke­re i mot­tak mot et nivå på 250 ti­mer (ble kut­tet fra 250 til 175 ti­mer i 2015).

Stat­lig ei­er­skap: Trek­ke til­ba­ke Te­le­nors salgs­full­mak­ter. Stop­pe Stat­skogs ar­ron­de­rings­salg. Stop­pe det som kan stop­pes av kon­kur­ranse­ut­set­ting av jern­bane­trans­port.

Kom­mu­ne­nes inn­tek­ter: Styr­ke kom­mu­ne­nes frie inn­tek­ter med 2 til 3 mil­li­ar­der kro­ner ut over re­gje­rin­gens for­slag i 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.