Det­te mot­tok par­ti­ene sam­let i 2016

Aftenposten - - Nyheter -

Bi­drag fra pri­vat­per­soner

– 19,8 mil­lio­ner kro­ner.

Bi­drag fra kom­mer­si­el­le fore­tak (sel­ska­per)

– 16,6 mil­lio­ner kro­ner.

Bi­drag fra or­ga­ni­sa­sjo­ner i ar­beids­li­vet – 11,2 mil­lio­ner kro­ner.

Bi­drag fra and­re – 3,6 mil­lio­ner kro­ner.

I til­legg mot­tar par­ti­ene støt­te for stem­mer ved kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­valg og gruppe­støt­te i man­ge kom­mune­sty­rer.

sto­re pen­ger. Og i ut­gangs­punk­tet øker sum­men år for år. I pe­rio­den 2005 til 2016 økte par­ti­enes inn­tek­ter i alt med 43 pro­sent, iføl­ge tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. I sam­me pe­rio­de var den ge­ne­rel­le pris­veks­ten i sam­fun­net (KPI) på bare 25,9 pro­sent.

Når vel­ger­nes dom er klar og par­ti­er mis­ter inn­tek­ter som føl­ge av det, be­tyr det at de en­ten må sen­ke løn­nen til an­sat­te på Stor­tin­get, si opp folk – el­ler dis­po­ne­re pen­ge­ne an­ner­le­des.

Et­ter val­get i 2013, der Ap mis­tet ni re­pre­sen­tan­ter, ble samt­li­ge 49 an­sat­te på Stor­tin­get til­budt slutt­pak­ker.

– Vi har ikke be­gynt å se på de øko­no­mis­ke føl­ge­ne av val­g­re­sul­ta­tet el­ler hva det be­tyr for pla­ner og be­man­ning. Det blir en del av ar­bei­det med bud­sjet­tet vårt for 2018, sier as­sis­te­ren­de parti­sek­reta­er Kris­ti­ne N. Kall­set i Ap.

For et lite par­ti som KrF be­tyr en inn­tekts­svikt på rundt halv­an­nen mil­lion kro­ner på Stor­tin­get mye. I dag har par­ti­et ti re­pre­sen­tan­ter på tin­get, men hele 19 an­sat­te.

– Vi må gjø­re en kri­tisk vur­de­ring av om le­di­ge stil­lin­ger skal er­stat­tes og i hvil­ken grad vi­ka­ria­ter og en­ga­sje­ment kan til­bys, sier Dag Ivar Belck-Ol­sen, sek­re­ta­riats­le­der for KrF.

Svir hardt også for de små

Tar man med inn­tek­te­ne som an­tall stem­mer gir, ta­per KrF rundt 5 mil­lio­ner kro­ner år­lig på val­g­re­sul­ta­tet.

Ven­st­re ta­per i alt 2,7 mil­lio­ner kro­ner – men «bare» 770.000 i inn­tek­ter på Stor­tin­get. Ven­st­re had­de i pe­rio­den 2013–2017 ni re­pre­sen­tan­ter på Stor­tin­get – og 19 an­sat­te.

– Vi had­de det vel­dig trangt da vi i 2009–2013 had­de to re­pre­sen­tan­ter. Sis­te pe­rio­de har va­ert bed­re. Vi er klar over at or­ga­ni­sa­sjo­nen vår må kun­ne slan­kes kjapt. Men det blir ikke noen dra­ma­tis­ke end­rin­ger for oss, nå, sier ge­ne­ral­sek­reta­er Trond Enger.

21 an­sat­te på Stor­tin­get

SV har i dag 21 an­sat­te på Stor­tin­get, selv om de bare had­de syv re­pre­sen­tan­ter i pe­rio­den 2013–2017. Da kom­mer over 3 mil­lio­ner eks­t­ra kro­ner fra ja­nu­ar 2018 godt med.

– Stor­tings­grup­pen har de sis­te åre­ne hatt man­ge an­sat­te sam­men­lig­net med inn­tek­te­ne. Det er mu­lig det blir noen for­sterk­nin­ger, men in­gen be­slut­nin­ger er tatt, sier Bjar­ne Kris­tof­fer­sen, sek­re­ta­riats­le­der for SV.

SV får fra ja­nu­ar nes­ten 9 mil­lio­ner mer å rut­te med.

Par­ti­et Rødt, som fikk inn le­de­ren Bjør­nar Mox­nes på Stor­tin­get fra Oslo, vil fra 1. ja­nu­ar 2018 mot­ta 770.000 for ham, samt grunn­be­lø­pet på drøyt 4,6 mil­lio­ner. I til­legg kom­mer 3,8 mil­lio­ner kro­ner eks­t­ra til parti­ap­pa­ra­tet – for­di Rødt fikk 39.779 fle­re stem­mer ved årets stor­tings­valg enn i 2013.

På sam­me måte som MDG et­ter for­ri­ge valg plut­se­lig satt med én stor­tings­re­pre­sen­tant, fem råd­gi­ve­re og presse­kon­tak­ter pluss to ad­mi­ni­stra­tivt an­sat­te, får Mox­nes nå et ap­pa­rat rundt seg. Hvor stort det blir, har par­ti­et ennå ikke av­klart.

Ned­gang for Høy­re og Frp

Høy­re ta­per i alt 5 mil­lio­ner, for­delt på stor­tings- og stemme­inn­tek­ter. Frp slip­per med 3,4 mil­lio­ner i ned­gang, som li­ke­vel svir.

– Det er for tid­lig å si noe kon­kret om be­man­ning. Men i og med at parti­grup­pen blir til­na­er­met like stor som før leg­ger vi tro­lig ikke opp til sto­re end­rin­ger, sier Høy­res sek­re­ta­riats­le­der Chris­ti­na Wist.

Si­den par­ti­et fort­set­ter i re­gje­ring, vil de uan­sett ha sto­re res­sur­ser til­gjen­ge­lig på den må­ten – selv om dis­se for­melt er ad­skilt fra stor­tings­grup­pen.

Hvis et par­ti fal­ler helt ut av Stor­tin­get, må det gi til­ba­ke til Stor­tin­get alle til­skudds­mid­ler som er ubrukt et­ter at av­vik­lings­kost­na­der for parti­grup­pen er dek­ket inn.

En folke­valgt som bry­ter med par­ti­et sitt og blir sit­ten­de som uav­hen­gig, får 50 pro­sent av til­skud­det pr. re­pre­sen­tant (ca. 385.000 kro­ner).

Sam­ti­dig mis­ter par­ti­et de har brutt med hele be­lø­pet for re­pre­sen­tan­ten.

NB! Si­den stats­bud­sjet­tet for 2018 ikke er ved­tatt av Stor­tin­get – der sum­me­ne for grunn­støt­te, pr. re­pre­sen­tant og pr. stem­me kan bli jus­tert – kan ikke Af­ten­pos­tens tall ses på som ab­so­lut­te.

FOTO: LISE ÅSERUD, NTB SCANPIX

Au­dun Lys­bak­ken (f.v.) og Tryg­ve Slags­vold Ve­dum kun­ne smi­le bredt valg­nat­ten. Som to av val­gets vin­ne­re – i det mins­te målt i opp­slut­ning – hå­ver par­ti­ene de­res inn mil­lio­ner eks­t­ra de nes­te fire åre­ne. For Jonas Gahr Stø­re (Ap) ble det trip­pel­tap:...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.