Øko­no­misk smell for valg­ta­per­ne, opp­tur for vin­ner­ne

Aftenposten - - Nyheter - SVEINUNG BERG BENTZRØD

For Ap er det mot­satt, de får nes­ten 12 mil­lio­ner mind­re å rut­te med

Par­ti­ene i Nor­ge har to of­fent­li­ge inn­tekts­kil­der på riks­plan:

Støt­ten som parti­grup­pe­ne på Stor­tin­get får, ba­sert på et fast grunn­be­løp og en sum pr. folke­valgt.

Støt­ten som parti­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne uten­for mot­tar, der hver stem­me fra stor­tings­val­get gir 95 kro­ner i året.

Hvert par­ti på Stor­tin­get får et grunn­be­løp på 4,6 mil­lio­ner. Par­ti­er som ikke er med i en re­gje­ring og som har minst to re­pre­sen­tan­ter på Stor­tin­get, får i til­legg et «op­po­si­sjons­til­skudd» hver på 2,9 mil­lio­ner.

Hver re­pre­sen­tant på Stor­tin­get gir ca. 770.000 kro­ner i inn­tekt til par­ti­et.

I til­legg kom­mer stor­tings­re­pre­sen­tan­te­nes lønn og and­re godt­gjø­rel­ser. Løn­nen ble sist jus­tert fra 1. mai 2017, og den er for ti­den 928.602 kro­ner.

For par­ti­ene er det snakk om

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.