6

Aftenposten - - Nyheter -

Sist men ikke minst: Suk­sess med den­ne tak­tik­ken kan gi enorm av­kast­ning. Får Trump til tverr­po­li­tisk sam­ar­beid på vik­ti­ge sa­ker, vil det va­ere en mega­sei­er som vil mer enn veie opp for pro­tes­te­ne. Vel­ger­ne har for­lengst mis­tet tro­en på at Washing­ton kan få gjort noe som helst.

På to sto­re felt har det len­ge va­ert tverr­po­li­tisk enig­het om at end­rin­ger er nød­ven­di­ge, uten at man har fått noe til: in­fra­struk­tur og skatte­re­form. Der­som Trump kan lan­de dis­se to med hjelp fra begge par­ti­er, vil det gi mas­siv po­li­tisk ka­pi­tal inn i nes­te valg­kamp.

Spørs­må­let er hva de­mo­kra­te­ne har å vin­ne på å gi en his­to­risk upo­pu­la­er og po­la­ri­se­ren­de pre­si­dent en ny sjan­se. Det spør man­ge re­pub­li­ka­ne­re seg også, som ser med skep­sis på flør­tin­gen, og fryk­ter at Trump blir ført bak ly­set av «Chuck og Nancy».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.