2

Aftenposten - - Nyheter -

Trump har gitt ty­de­lig ut­trykk for at han er lei av krang­lin­gen i det re­pub­li­kans­ke par­ti­et. Ue­nig­he­ten ga pre­si­den­ten et yd­my­ken­de ne­der­lag i for­sø­ket på helse­re­form. Man­ge av par­ti­ets ul­tra­kon­ser­va­ti­ve re­pre­sen­tan­ter er valgt inn i pro­test mot både par­tieli­ten og Ba­rack Oba­ma. Det har va­ert vans­ke­lig å få dem ut av pro­test­mo­dus og inn i kom­pro­miss. Parti­le­del­sen har ikke de­mon­strert over­for pre­si­den­ten at de kan kla­re det.

Trump har lite lo­ja­li­tet til par­ti­et, på­pe­ker man­ge kom­men­ta­to­rer. Han an­ser det re­pub­li­kans­ke le­der­ska­pet «som fien­der i en kald krig mot en po­li­tisk eli­te han hver­ken li­ker el­ler sto­ler på», skri­ver Jo­nat­han To­bin i Na­tio­nal Re­view.

Han re­la­te­rer bed­re til de­mo­kra­te­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.