Oslo Ma­ra­ton har tatt en rek­ke grep for å gå med over­skudd.

Oslo Ma­ra­ton slet med un­der­skudd.

Aftenposten - - Forside - METTE BUGGE

Stram øko­nomi­sty­ring, tet­te­re kon­takt med spon­so­rer, en mind­re or­ga­ni­sa­sjon og man­ge fri­vil­li­ge som bi­drar. Oslo Ma­ra­ton har gjort mye for å kom­me i pluss.

Nes­ten 20.000 var på­meldt Oslo Ma­ra­ton, tro­lig full­før­te ca. 15.000 av dem. Det fin­nes man­ge mo­sjons­løp, na­er­me­re 2000 med smått og stort over hele lan­det.

– Om­trent 80 av dem er ma­ra­ton­løp, sier Kjell Vige­stad.

Den tid­li­ge­re dag­li­ge le­de­ren i mo­sjo­nist­or­ga­ni­sa­sjo­nen Kon­dis, nå pen­sjo­nist og fo­to­graf, har fulgt løps­bøl­gen si­den star­ten på 80-tal­let.

Han har sett løp gå neden­om og hjem, for så å bli red­det igjen. Sen­trums­lø­pet og Oslo Ma­ra­ton er to av dem som fikk et fort­satt liv etter å ha lig­get på sot­te­seng.

Mo­sjons­lø­pet i Oslo le­ver

I går var det per­fek­te løpe­for­hold da det var til­bud om barne­løp, rulle­ski, rulle­stol, ma­ra­ton, halv­ma­ra­ton og 10 km.

Da­gen før var det tre km. Den sis­te dis­tan­sen gikk ikke så bra, da det ble tull med løy­pa. Den måt­te leg­ges om rett før start, etter at po­li­ti­et ikke god­kjen­te den opp­rin­ne­li­ge.

Men Oslo Ma­ra­ton hol­der seg li­ke­vel bra, i en tid da syk­ling, lang­renn og fle­re mo­sjons­løp sli­ter.

Stram sty­ring

Oslo Ma­ra­ton har også hatt sine pro­ble­mer, ikke minst øko­no­misk. De to sis­te årene har un­der­skud­det va­ert på til­sam­men 4,1 mil­lio­ner kro­ner.

Ka­ren Kva­le­våg, som er dag­lig le­der både i Oslo Ma­ra­ton og ar­ran­gør­klub­ben SK Vidar, og som 1. ok­to­ber star­ter opp som ge­ne­ral­sek­reta­er i Nor­ges idretts­for­bund (NIF), sier det slik:

– Si­den for­ri­ge løp har vi hatt stram øko­nomi­sty­ring. Vi har job­bet pro­fe­sjo­nelt og tet­te­re med spon­so­rer. Vi har man­ge fri­vil­li­ge som bi­drar, og vi har en mind­re, men ef­fek­tiv or­ga­ni­sa­sjon.

Oslo Ma­ra­ton er ikke et kom­mer­si­elt ar­ran­ge­ment, men alt som ska­pes, går til­ba­ke til ar­bei­det med barn og unge i Vidar.

– Men det kan ikke bli så mye til­ba­ke med un­der­skudd?

– Nei, ikke de to sis­te årene, men det blir over­skudd i år, kan hun ga­ran­te­re.

Vige­stad hus­ker mo­sjons­bøl­gens sto­re «down­pe­rio­de» på slut­ten av 90-tal­let.

– Det var stopp i Oslo Ma­ra­ton mel­lom 2001–2003, men så dro Kon­dis i gang lø­pet igjen fra 2004 sam­men med Vidar.

– Det er fort­satt løp i Nor­ge som går bra, som Ber­gen City Ma­ra­ton.

Hil­de Aders fra Tromsø Løpe­klubb vant med ti­den 2.51,03.

SØN­DAG

FOTO: SIV DOLMEN

Øystein (f.v.), Vic­to­ria, An­ne og Mor­gan var blant de man­ge som del­tok i Oslo Ma­ra­ton i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.