Syk­kel­spor­tens ukjente hel­ter: Me­ka­ni­ker­ne

Aftenposten - - Forside - MAGNUS WIKAN Li­land

Ber­gens Ti­den­de ble med bak ku­lis­se­ne da BMCs me­ka­ni­ke­re for­be­red­te tempo­syk­le­ne til VMs førs­te kon­kur­ran­se.

Gry­tid­lig mor­gen med sol som så vidt har tit­tet frem. Frost­røy­ken lig­ger som tåke der det fø­res sam­ta­ler, bil­vin­du­ene er dek­ket av dugg. Men uten­for fly­plass­ho­tel­let på Li­land er det li­ke­vel full ak­ti­vi­tet.

Der står BMCs enor­me kor­te­sje par­kert. En trai­ler, en buss, to mini­bus­ser og tre per­son­bi­ler. Mel­lom dem far­ter rundt ti men­nes­ker. Noen med syk­ler i hen­de­ne, and­re med en mut­ter mel­lom lep­pe­ne. Det­te er la­gets me­ka­ni­ke­re, de ukjente hel­te­ne. Dem som står tid­lig opp og leg­ger seg sent for at ryt­ter­ne skal vin­ne.

Lan­ge da­ger

– Uten dem ville ikke syk­le­ne våre fun­gert som de skul­le, og da had­de vi hel­ler ikke hatt en sjan­se til å vin­ne. Så en­kelt er det, sier Ro­han Den­nis, en av de mest pro­fi­ler­te ryt­ter­ne på la­get.

I et lag­tempo­ritt kan in­gen­ting over­la­tes til til­fel­dig­he­te­ne. I fjor var det bare tolv se­kun­der som skil­te det bes­te la­get fra det nest bes­te un­der VM, det til tross for at de had­de syk­let hele 40 kilo­me­ter. Da sier det seg selv at det er små de­tal­jer som av­gjør, en­ten det er at ryt­ter­ne sit­ter i en stil­ling som ikke er aero­dy­na­misk nok, el­ler at noen inn­stil­lin­ger på syk­le­ne er feil­jus­tert.

Det sis­te er me­ka­ni­ker­nes an­svar. Der­for er de i ar­beid len­ge før ryt­ter­ne har fått i seg fro­kos­ten, og i full sving mens stjer­ne­ne slap­per av på kvel­den.

– Jus­te­rin­ge­ne vi gjør, kan vaere å flyt­te sty­ret én milli­me­ter len­ger bak. Det er alt, men sam­ti­dig sånn det må vaere. Man kan bare vin­ne syk­kel­ritt gjen­nom per­fek­sjon, for­kla­rer Jür­gen Land­rie.

Sjefs­me­ka­ni­ke­ren har hatt trav­le da­ger i Ber­gen. Hver enes­te dag har han va­ert tid­lig oppe for å gjø­re syk­le­ne klar for tre­ning, un­der tre­nin­ge­ne har han in­spi­sert løy­pen na­er­me­re, og etter tre­nin­ge­ne har han i møte med lag­le­del­sen fun­net ut hvil­ke end­rin­ger som må gjø­res.

På etter­mid­da­ge­ne er det på tide å gå ut og skru.

– Un­der mø­te­ne blir vi eni­ge om hvil­ken krank, hvil­ken ski­ve og hvil­ke hjul vi skal bru­ke. Dis­se blir jus­tert dag for dag, for­kla­rer Land­rie, og leg­ger til:

– Etter nes­te re­ko­gno­se­ring av løy­pen, kan det hen­de at noen ryttere vil end­re på noe. Da må vi jus­te­re alle syk­le­ne på nytt. 12 styk­ker, både dem de star­ter med, og re­ser­ve­ne.

Små, viktige de­tal­jer

Mens bel­gi­e­ren skrur på en av syk­le­ne, kom­mer Te­jay van Gar­de­ren ut ho­tell­døre­ne. Den ame­ri­kans­ke ryt­te­ren øns­ker å gjø­re

BEG­GE FOTO: BJØRN ERIK LAR­SEN

Én trai­ler, én buss, to mini­bus­ser og tre per­son­bi­ler står par­kert uten­for ho­tel­let. Alle har BMC-lo­go­en på. Mel­lom dem job­ber me­ka­ni­ker­ne Jür­gen Land­rie og Stijn van den Berghe.

Selv den mins­te milli­me­ter kan ha noe å si for slutt­re­sul­ta­tet. Jür­gen Land­rie sør­ger der­for for at sty­ret er mon­tert ak­ku­rat slik det skal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.