Ar­bei­der­par­ti­et er dødt – leve det uan­svar­li­ge Høy­re

Den blå re­gje­rin­gen har brukt en re­kord­stor meng­de olje­pen­ger. Det gjor­de Ar­bei­der­par­ti­ets valg­kamp umu­lig.

Aftenposten - - Kommentarer -

The­re­se Sol­li­en er kom­men­ta­tor i Af­ten­pos­ten.

Ar­bei­der­par­ti­ets elen­di­ge valg­re­sul­tat fø­rer til opp­vask­møte i par­ti­et. Hva gikk galt? Skal de fin­ne sva­ret på det, må de også lete uten­for eget par­ti.

Da Er­na Solberg gikk på ta­ler­sto­len un­der Høy­res lands­møte etter ka­ta­strofe­val­get i 2005, er­k­la­er­te hun at par­ti­et måt­te be­gyn­ne å snak­ke om men­nes­ker, ikke mil­li­ar­der. Ved gjen­nom­fø­rin­gen av slag­or­det tok hun li­vet av både kal­ku­la­tor-Høy­re og sto­re de­ler av Ar­bei­der­par­ti­ets livs­grunn­lag med det sam­me.

Vei­valg i sam­me ret­ning

Un­der den blå re­gje­rin­gen har sta­tens stør­rel­se vokst til å ut­gjø­re over fem­ti pro­sent av BNP, og olje­pen­ge­ne tar mer enn 17 pro­sent av reg­nin­gen. Er­na har gitt oss en vekst i olje­penge­bruk på over 70 pro­sent si­den Stol­ten­bergs sis­te bud­sjett.

Det er i Aps na­tur å ville til­by mer vel­ferd enn bor­ger­lig side, men hvil­ken for­skjell i vel­ferd ut­gjør 15 mil­li­ar­der, som Ap ville ha i skatte­øk­ning – en drøy pro­sent av et stats­bud­sjett på over 1300 mil­li­ar­der kro­ner?

Når Høy­re og Ap er eni­ge om na­er 99 pro­sent av penge­bru­ken, har først­nevn­te hav­net langt unna en kon­ser­va­tiv øko­no­misk po­li­tikk.

Stø­re for­søk­te å over­be­vi­se vel­ger­ne om at Nor­ge er blitt et kal­de­re sam­funn. Det skal vans­ke­lig gjø­res å kjø­pe ar­gu­men­tet om en bor­ger­lig for­rå­el­se av Nor­ge når knapt noen of­fent­li­ge ytel­ser er blitt kut­tet i og blant an­net le­dig­he­ten er på vei ned.

Tomt for pen­ger

Det enes­te par­ti­et som i sitt parti­pro­gram tok til orde for å re­du­se­re for ek­sem­pel syke­løn­nen, var Ven­st­re. Fi­nans­de­par­te­men­tet, un­der Siv Jen­sens le­del­se, for­sva­rer den of­fent­li­ge ut­gifts­veks­ten ved å vise til olje­pris­fall og på­føl­gen­de mot­kon-junk­tur­til­tak. Noe av det­te har de rett i, men mye av ut­gifts­øk­nin­gen har gått til of­fent­lig for­bruk som ikke en­kelt kan re­du­se­res.

I Høy­res parti­pro­gram kan man lese at of­fent­li­ge ut­gif­ter ikke skal øke ras­ke­re enn veks­ten i øko­no­mi­en. På det­te punk­tet har Høy­re gjort alt an­net enn å le­ve­re.

Hvis Ar­bei­der­par­ti­et vil legge en stra­te­gi for å gjen­vin­ne tap­te vel­ge­re, er et al­ter­na­tiv å sit­te helt stil­le i bå­ten og ven­te til men­nes­ke-Er­na går tom for mil­li­ar­der og kal­ku­la­tor-Høy­re våk­ner. Ulem­pen er at det er et par stor­tings­valg igjen før den tid kom­mer.

The­re­se Sol­li­en Kom­men­ta­tor

Sig­nert

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.