Tre land, tre sa­ker, tre po­liti­menn. To dømt

Aftenposten - - Nyheter - FRO­DE SAETRAN

Hasj­smug­ling, bort­gjem­te kon­tan­ter og sam­rø­re med kri­mi­nel­le in­for­man­ter: Både Fin­land og Ca­na­da har opp­levd sa­ker som min­ner mye om sa­ken mot Ei­rik Jen­sen.

I lø­pet av et halvt års tid, fra høs­ten 2013 til våren 2014, fikk be­folk­nin­gen både i Nor­ge, Fin­land og Ca­na­da sjok­ke­ren­de be­skje­der om at noen av de­res frems­te po­liti­menn var på­gre­pet og sik­tet for kor­rup­sjon og gro­ve for­bry­tel­ser.

Det er slå­en­de lik­he­ter mel­lom sa­ke­ne.

Ca­na­dis­ke Be­noit Ro­ber­ge, Mon­treals spyd­spiss mot kri­mi­nel­le mc-ban­der, ble på­gre­pet i ok­to­ber 2013. Også fins­ke Ja­ri Aar­nio, sjef for nar­ko­tika­po­li­ti­et i Hel­sing­fors, ble på­gre­pet høs­ten 2013. Nors­ke Ei­rik Jen­sen ble på­gre­pet i fe­bru­ar 2014.

Og i mars i år duk­ket det opp en fjer­de sak, i Frank­ri­ke. Men den sa­ken er ikke fer­dig etter­fors­ket. Så langt er det slå­en­de lik­he­ter med Jen­sen-sa­ken, blant an­net med en stor­smug­ler i sam­me rol­le som Gjermund Cap­pe­len.

Man­ge lik­hets­trekk

Både Ca­na­das Be­noit Ro­ber­ge og Ei­rik Jen­sen job­bet opp mot kri­mi­nel­le or­ga­ni­sa­sjo­ner – sa­er­lig mot mc-ban­der. Beg­ge hånd­ter­te po­liti­in­for­man­ter på egen hånd uten støt­te fra kol­le­ger. In­gen så fare­sig­na­le­ne. Kol­le­ger snak­ket om lek­ka­sjer til kri­mi­nel­le, som var nødt til å stam­me fra en po­liti­an­satt.

Beg­ge to ble an­kla­get for for­hold helt til­ba­ke til 2004. Både Ro­ber­ge og Jen­sen for­klar­te etter­på at en kon­tant­be­hold­ning de had­de, var ment som nød­ka­pi­tal i til­fel­le det skul­le bli nød­ven­dig å flyk­te. Topp­le­del­sen rea­ge­rer med sjokk og van­tro.

Ro­ber­ge er­kjen­te straff­skyld for noe av det han var til­talt for, og han ble i mars 2014 dømt til åtte års feng­sel. Iføl­ge dommen mot­tok han drøyt 800.000 kro­ner i be­stik­kel­ser. Po­li­ti­et fant igjen meste­par­ten av pen­ge­ne, rundt 650.000 kro­ner.

Fins­ke Ja­ri Aar­nio ble dømt til to­talt 10 års feng­sel i de­sem­ber 2016. Han ble dømt for grovt be­dra­ge­ri, for å ha tatt imot be­stik­kel­ser, samt fun­net skyl­dig i fem al­vor­li­ge brudd på nar­ko­tika­lov­giv­nin­gen og 17 and­re for­hold. Han skal ha va­ert in­volvert i stor­stilt hasj­smug­ling til Fin­land. I ha­gen hans fant po­li­ti­et 65.000 euro ned­gravd.

Selv hev­der han sin uskyld og har an­ket dommen. Han sier at han be­drev en om­fat­ten­de «un­der­cover»-operasjon.

Fny­ser av po­liti­sje­fe­ne

Po­li­ti­psy­ko­log Mike Web­ster er en in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjent gis­sel­for­hand­ler som blant an­net ble brukt av FBI un­der den 51 da­ger lan­ge gis­sel­si­tua­sjo­nen i Wa­co i Texas i 1993.

Han er om­stridt i ca­na­dis­ke po­liti­kret­ser etter at han ved fle­re an­led­nin­ger har gått hardt ut mot po­li­ti­et der. Han fny­ser av ut­ta­lel­se­ne fra Ro­ber­ges le­de­re hvor de rea­ger­te med sjokk og van­tro. Han me­ner de hel­ler bur­de ta en del av an­sva­ret.

– Når en po­liti­mann i åre­vis plei­er na­er kon­takt med kri­mi­nel­le, blir han sva­ert sår­bar for kor­rup­sjon. Det bør vaere kjent for alle som job­ber i po­li­ti­et. Å si at en slik sak kom­mer som et sjokk, er et tegn på mang­len­de kunn­skap om den men­nes­ke­li­ge na­tur og om po­liti­kul­tu­ren, sier Web­ster til den ca­na­dis­ke TV-ka­na­len CBCs do­ku­men­tar­re­dak­sjon «The Fifth Esta­te».

De har la­get en egen do­ku­men­tar om po­liti­spa­ne­ren Ro­ber­ge.

Ro­ber­ge fore­tok en rek­ke på­gri­pel­ser i det kri­mi­nel­le mc-mil­jø­et i Ca­na­da. Blant an­net var det hans etter­ret­nings­ar­beid som bi­dro til «Ope­ra­tion spring­time» i 2001, den størs­te én­dags-po­liti­ak­sjo­nen i lan­dets his­to­rie. Rundt 2000 po­liti­folk på­grep 142 mc-med­lem­mer og be­slag­la en meng­de vå­pen og mil­lio­ner av dol­lar.

Men etter hvert vis­te det seg at rol­le­ne ble byt­tet om, det var Ro­ber­ge som ble tys­ter for Hells An­gels (HA).

Av­slø­rin­gen av Ro­ber­ge kom etter at en rømt HA-draps­mann skjøt seg selv i en hyt­te uten­for Mon­treal da han for­sto at po­li­ti­et var på vei for å på­gri­pe ham. Han etter­lot seg en selv­mords­vi­deo og fle­re lyd­opp­tak fra sam­ta­ler han had­de hatt med po­liti­man­nen.

Po­liti­fol­ke­ne som fant opp­ta­ke­ne, kun­ne knapt tro det de hør­te. Blant an­net var det en epi­so­de der Ro­ber­ge mot­tok en kon­vo­lutt med kon­tan­ter.

Gikk i fel­len

Po­li­ti­et la en fel­le. Ro­ber­ge ble kon­tak­tet av en po­liti­mann som utga seg for å vaere en venn av den av­døde HA-man­nen. Han for­tal­te at han had­de opp­ta­ke­ne og at Ro­ber­ge kun­ne få kjø­pe dem for 50.000 dol­lar. Ro­ber­ge bet på.

Po­liti­sjef Marc Pa­rent ut­tal­te at han var sjok­kert over at noen av hans po­liti­folk var vil­lig til å gå så langt som å be­dra hele po­liti­korp­set. Psy­ko­log Mike Web­ster sier at det er en na­tur­lig re­ak­sjon å øns­ke å for­kla­re en kor­rupt po­liti­mann som et «råt­tent eple».

– Men det vi­ser man­gel på kunn­skap. Sli­ke til­fel­ler gjør det nød­ven­dig å grans­ke selve or­ga­ni­sa­sjo­nen, me­ner han.

En an­nen av spa­ner­ne i Mon­treal ut­ta­ler i do­ku­men­ta­ren at han ikke ble over­ras­ket over Ro­ber­ge­sa­ken. Han var langt mer be­kym­ret over at så man­ge had­de sett så lite, at in­gen had­de sett teg­ne­ne.

... og enda én i Frank­ri­ke

I mars 2017 var det fransk­men­ne­nes tur, da ble lan­dets nar­ko­tika­po­liti­sjef François Thier­ry på­gre­pet.

En av Euro­pas størs­te narko­smug­le­re, So­fi­ane Ham­bli, an­kla­ger Thier­ry for å ha hjul­pet til med å smug­le inn tonne­vis med can­na­bis. Ham­bli var sam­ti­dig po­li­ti­ets in­for­mant, en av de vik­tigs­te de noen­sin­ne har hatt.

I sa­ken mot Ei­rik Jen­sen byg­ger de al­vor­ligs­te til­tale­punk­te­ne på an­kla­ger fra stor­smug­le­ren Gjermund Cap­pe­len. Han var også po­li­ti­ets in­for­mant.

Både Thier­ry og Jen­sen har fått an­er­kjen­nel­se for etter­ret­nings­me­to­de­ne de ha brukt, med tett kon­takt opp mot smug­ler­ne.

Ham­blis in­for­ma­sjon før­te til rundt 100 på­gri­pel­ser. Sam­ti­dig er Thier­ry an­kla­get for å ha «over­sett» Ham­blis egne inn­førs­ler. I og med at po­li­ti­et på­grep Ham­blis kon­kur­ren­ter, opp­nåd­de Ham­bli en po­si­sjon som Frank­ri­kes størs­te narko­smug­ler.

Der slut­ter lik­he­ten. Thier­ry er ikke til­talt for å ha hjul­pet smug­le­ren for egen vin­ning, men for ikke å ha in­for­mert om nar­ko­ti­ka­en Ham­bli har smug­let inn i Frank­ri­ke. Thier­ry job­ber i dag fort­satt i anti­ter­ror­po­li­ti­et, til tross for at han fort­satt er un­der etter­forsk­ning i tre for­skjel­li­ge sa­ker.

FOTO: DAN P. NEEGAARD

Slik frem­sto Ei­rik Jen­sen på dag to i ret­ten. Det var 10. ja­nu­ar i år.

FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO, NTB SCANPIX

Ja­ri Aar­nio, sjef for nar­ko­tika­po­li­ti­et i Hel­sing­fors, ble på­gre­pet – og se­ne­re dømt – for å ha del­tatt i om­fat­ten­de narko­smug­ling.

FOTO: CBC RADIO-CA­NA­DA

Ca­na­das su­per­spa­ner Be­noit Ro­ber­ge ble dømt til åtte års feng­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.