Hvor sterk er tvi­len?

Aftenposten - - Nyheter -

straff­skyld. Spen­nin­gen var stor da jury­en kom inn i det pro­vi­so­ris­ke retts­lo­ka­let på Årå­sen sta­dion for å sva­re på skyld­spørs­må­let. Alle fire ble dømt.

En­kel­te av oss hus­ker så langt til­ba­ke som til 1980-tal­let og spion­sa­ken mot Arne Tre­holt. Han nek­tet seg skyl­dig den gang – og gjør det frem­de­les. Vedde­må­le­ne gikk i for­kant av doms­av­si­gel­sen. Vi vet alle hvor­dan det gikk.

Kan ta dy­den på norsk po­li­ti

Straffe­sa­ken mot Ei­rik Jen­sen lig­ner ikke på noen av de nevn­te sa­ke­ne. Her er det snakk om en høyt pro­fi­lert og re­spek­tert po­liti­mann som i en år­rek­ke skal ha hjul­pet Gjermund Cap­pe­len med å smug­le tonne­vis med hasj til lan­det. Mot klek­ke­lig be­ta­ling, skal vi tro Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker.

Det­te er for­hold vi ikke er vant til. Gjen­nom­kor­rup­te po­liti­folk kjen­ner vi helst fra rø­ver­ro­ma­ner og ame­ri­kans­ke fil­mer. He­der­li­ge nors­ke po­liti­tje­neste­menn gjør ikke den slags. En dom­fel­lel­se blir som å ta dy­den på norsk po­li­ti.

Jeg tror at år­sa­ken til den sto­re in­ter­es­sen lig­ger nett­opp her. Det er for man­ge uten­ke­lig at en norsk po­liti­mann kan vaere så kor­rupt gjen­nom så man­ge år.

21 års feng­sel

Nå som vi na­er­mer oss ting­ret­tens fa­sit, kan det vaere grunn til å min­ne litt om hva Ei­rik Jen­sen er an­kla­get for.

Til­ta­len om­fat­ter grov kor­rup­sjon og med­virk­ning til grov nar­ko­tika­kri­mi­na­li­tet. Straffe­ram­men er 21 års feng­sel.

På­tale­myn­dig­he­ten me­ner at Jen­sen i tids­rom­met fra 2004 til 14. no­vem­ber 2013 ved 21 an­led­nin­ger med­vir­ket til inn­før­sel av til­sam­men 13,9 tonn hasj. For det skal han ha mot­tatt 2,1 mil­lio­ner fra Cap­pe­len, iføl­ge til­ta­len.

In­tet fast be­vis

I gjer­nings­be­skri­vel­sen he­ter det at Jen­sen støt­tet Cap­pe­len i hans inn­før­sels­virk­som­het, blant an­net «ved å vars­le ham om uli­ke for­hold som kun­ne vaere av be­tyd­ning for virk­som­he­ten, og der­igjen­nom kun­ne re­du­se­re ri­si­ko­en for at den­ne ble av­slørt; som hvor­vidt Cap­pe­len til uli­ke ti­der var i myn­dig­he­te­nes søke­lys, om po­li­ti­ets ar­beids- og res­surs­si­tua­sjon i be­stem­te pe­rio­der, om nar­ko­tika­trans­por­ter var stan­set av po­li­ti/toll­ve­sen og lig­nen­de».

Det er det­te på­tale­myn­dig­he­ten må be­vi­se – og det er en kre­ven­de opp­ga­ve.

For det førs­te er det ikke ett enes­te kon­kret be­vis som av­slø­rer Jen­sen. Det er ikke noe fast be­vis for en enes­te over­le­ve­ring av kon­tan­ter. Her er det ikke noe DNA, ikke noe fin­ger­av­trykk som kan løse sa­ken. Her er in­gen vit­ner som kan for­tel­le hva som har skjedd, med unn­tak av Cap­pe­len.

Så spørs det, da, hvil­ken tro­ver­dig­het ting­ret­ten me­ner at hasj­ba­ro­nen har.

Lang in­di­sie­kje­de

På­tale­myn­dig­he­tens be­vis­grunn­lag be­står av en rek­ke in­di­si­er som man me­ner sann­syn­lig­gjør at Jen­sen har gjort det han be­skyl­des for.

Her står mer enn 1500 tekst­mel­din­ger sen­tralt. Un­der retts­sa­ken hør­te vi dag etter dag, uke etter uke, om det så­kal­te bloms­ter­språ­ket.

Ak­to­ra­tet er over­be­vist om at inn­hol­det i tekst­mel­din­ge­ne var vik­tig for Cap­pe­len i hans virk­som­het. Jen­sens for­sva­re­re me­ner at mel­din­ge­ne var et ledd i en helt nor­mal kon­takt mel­lom en po­liti­mann og hans kil­de el­ler in­for­mant.

Ret­ten må se mel­din­ge­ne i sam­men­heng. Fin­ner ret­ten at det fore­lig­ger et kri­mi­nelt møns­ter her, da er vei­en kort til dom­fel­lel­se.

Po­liti­kor­rup­sjon. Blir Ei­rik Jen­sen dømt, er det den størs­te skan­da­len i norsk po­li­ti i freds­tid.

Må vaere over­be­vist

Så var det det­te med tvi­len. Den for­nuf­ti­ge og for­stan­di­ge tvil skal all­tid kom­me en til­talt til gode. Der­for dyr­ket for­sva­rer­ne tvi­len i sine pro­se­dy­rer.

Ret­ten må vaere over­be­vist om skyld for å kun­ne døm­me, na­er­mest 100 pro­sent sik­ker. Dom­mer­ne må ta for seg hele be­vis­bil­det og vur­de­re det­te sam­let. De kan til­la­te seg en aldri så li­ten tvil – og li­ke­vel dom­fel­le.

Men er den for­nuf­ti­ge og for­stan­di­ge tvi­len sterk nok, skal Ei­rik Jen­sen fri­fin­nes.

Sva­ret får vi i mor­gen.

Ei­rik Jen­sen­ka­rak­ter sen­tral i ny TV2-krim. DEL 2 KUL­TUR, SIDE 4

Gjermund Cap­pe­len (t.v.) og Ei­rik Jen­sen ut­veks­let in­gen ord, bare et kort blikk, da de møt­tes som med­til­tal­te i Oslo ting­rett på retts­sa­kens al­ler førs­te dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.