Ven­st­re gikk mest ned i pro­fi­le­nes hjem­kom­mu­ner

Aftenposten - - Nyheter - CARL AL­FRED DAHL RO­BERT GJERDE

Ven­st­re gikk til­ba­ke 0,9 pro­sent­po­eng til 4,4 pro­sent i årets stor­tings­valg og holdt seg der­for på rik­tig side av sperre­gren­sen.

Men par­ti­et falt i opp­slut­ning i hele 393 kom­mu­ner, holdt seg på sam­me nivå i åtte kom­mu­ner og økte opp­slut­nin­gen i 25 kom­mu­ner.

Al­ler verst gikk det i Ul­vik. Kom­mu­nen, som lig­ger i Horda­land, er hjem­ste­det til Ven­st­res nest­le­der Ter­je Brei­vik. I år ble Ven­st­res opp­slut­ning hal­vert fra 19,8 til 10 pro­sent. Bre­vik sik­ret seg li­ke­vel stor­tings­plass med et nød­skrik.

Ver­re gikk det for Svein­ung Rote­vatn fra Eid i Sogn og Fjor­da­ne, som var in­ne på et ut­jev­nings­man­dat i for­ri­ge pe­rio­de, men som nå røk ut.

I stor­tings­val­get i år mis­tet Ven­st­re hver tred­je vel­ger i Eid. Opp­slut­nin­gen falt fra 23,6 til 15,6 pro­sent.

Eid bes­te Ven­st­re-kommune

Svein­ung Rote­vatn på­pe­ker at hans hjem­kom­mu­ne Eid, til tross for ned­gan­gen, fort­satt er kom­mu­nen i lan­det med høy­est an­del Ven­st­re-vel­ge­re, slik kom­mu­nen også var det i 2013.

– Li­ke­vel er det en stor til­bake­gang i år. Ned­gan­gen føl­ger vel stort sett tren­den som vi ser i hele Sogn og Fjor­da­ne: Ven­st­re gikk til­ba­ke i alle kom­mu­ne­ne i fyl­ket, sier han.

Rote­vatn me­ner dels det skyl­des en nor­ma­li­se­ring av den po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen i kom­mu­nen etter at Høy­re og Ap kom veldig dår­lig ut sist på grunn av trasé­val­get på E39 og stri­den om lo­kal­syke­hu­set.

– Ap og Høy­re gikk frem igjen nå, men fra lave ni­vå­er for­di dis­se par­ti­ene måt­te ba­ere be­last­nin­gen for dis­se to be­ten­te sa­ke­ne.

– Kan du las­tes for Ven­st­res til­bake­gang?

– Jeg må også ta an­svar for at vi ikke gjor­de det bed­re i Eid. Eid er en vik­tig kommune for Ven­st­re i fyl­ket. At vi ikke gjor­de det bed­re i Eid, kan vaere noe av år­sa­ken til at Ven­st­re ikke fikk noe man­dat i Sogn og Fjor­da­ne i år.

– Kun­ne du gjort en bed­re jobb?

– Jeg skul­le gjer­ne gjort det bed­re. Det er jeg lei meg for.

Men Rote­vatn me­ner det ikke var snakk om noe dis­trikts­opp­rør ved stor­tings­val­get i Eid kommune.

– Nei, det var ikke noe dis­trikts­opp­rør i Eid. Sp står fak­tisk på ste­det hvil i Eid, mens de gikk mas­sivt frem i res­ten av fyl­ket.

Rote­vatn sier at Ven­st­re i Eid kommune his­to­risk sett har hatt stør­re opp­slut­ning i kom­mune­valg enn i stor­tings­valg.

Eid sty­res også av den po­pu­la­ere Ven­st­re-ord­fø­re­ren Al­fred Bjør­lo.

Tak­tisk hånds­rek­ning fra Høy­re

Ven­st­re fikk kar­ret seg over sperre­gren­sen, men fikk stor­tings­grup­pen re­du­sert med én person, fra ni til åtte.

Som Af­ten­pos­ten skrev da­gen etter val­get, fikk Ven­st­re god hjelp av Høy­re-folk som stem­te tak­tisk, blant an­net på vest­kan­ten av Oslo, i As­ker, Oppe­gård og Bae­rum.

Det­te løf­tet Ven­st­re, som end­te rett over sperre­gren­sen, sik­ret valg­sei­e­ren for Er­na Sol­bergs re­gje­ring og stor­tings­plass for Abid Q. Ra­ja.

Her er de fem kom­mu­ne­ne med størst øk­ning for Ven­st­re:

Her er de fem kom­mu­ne­ne med størst til­bake­gang for Ven­st­re:

I Over­hal­la, den nord­trøn­ders­ke kom­mu­nen hvor Ven­st­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de kom­mer fra, fikk Ven­st­re 1,4 pro­sent av stem­me­ne. Det er en ned­gang på 2,9 pro­sent­po­eng fra 2013-val­get.

I by­kom­mu­nen Al­ta gjor­de for øv­rig Ven­st­re et brak­valg, gikk frem med 5,4 pro­sent­po­eng og fikk en opp­slut­ning på 11,4 pro­sent.

Al­ta er der­med den nest bes­te Ven­st­re-kom­mu­nen i lan­det, bak Eid med 15,6 pro­sent.

FOTO: TER­JE BENDIKSBY, NTB SCANPIX

Ven­st­re falt dra­ma­tisk i opp­slut­ning i hjem­kom­mu­ne­ne til Ven­st­re-pro­fil Svein­ung Rote­vatn.

FOTO: KHAM/REU­TERS / NTB SCANPIX

Viet­na­me­sis­ke sol­da­ter job­ber ved en ska­det byg­ning i Ha Tinh-pro­vin­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.