Strøk liste­top­pe­ne og kan­di­da­ter med uten­lands­ke navn

Aftenposten - - Nyheter - HA­RALD STOLT-NIELSEN HANNE MELLINGSAETER

Ser man bort fra de mest pro­fi­ler­te po­li­ti­ker­ne i de sto­re par­ti­ene, får kan­di­da­ter med uten­lands­ke navn i Oslo fle­re stryk­nin­ger enn res­ten. Det kom­mer frem av det en­de­li­ge valg­opp­gjø­ret for Oslo. Man­ge av dem som står len­ger ned på lis­te­ne, og som man­ge vel­ge­re stry­ker, har uten­lands­ke navn.

– Det er ty­de­lig­vis noen vel­ge­re som ikke øns­ker å ha kan­di­da­ter med uten­landsk bakgrunn på Stortinget, sier Jo Sag­lie, fors­ker ved Insti­tutt for sam­funns­forsk­ning.

Pro­fi­ler­te po­li­ti­ke­re som Jo­nas Gahr Stø­re (Ap), Tri­ne Skei Gran­de (V), Siv Jen­sen (Frp) og Ine Ma­rie Erik­sen Sørei­de (H) er tra­di­sjo­nelt de som blir strø­ket hyp­pigst ved stor­tings­valg.

– Det gir me­ning at man stry­ker en kan­di­dat man har et for­hold til, men når det gjel­der kan­di­da­ter med ikke-nors­ke navn, kan det vir­ke som at per­soner gjør et unn­tak, sier Sag­lie.

Det kan vir­ke som at selve nav­net sen­der et sig­nal om per­sonens bakgrunn, sier stats­vi­te­ren.

Hå­per vel­ger­ne ser for­bi nav­net

Sen­ter­par­ti­ets første­kan­di­dat i Oslo, Ais­ha Naz Bhat­ti, fikk størst an­del stryk­nin­ger ved årets valg. Det er ikke over­ras­ken­de at det er de med mi­no­ri­tets­bak­grunn som blir strø­ket hyp­pigst fra lis­te­ne, me­ner hun.

– Jeg tenker det er and­re mu­lig­he­ter for å gi vel­ge­re en re­ell inn- virk­ning på po­li­tik­ken enn ved stry­king, sier Bhat­ti.

Hun på­pe­ker at kan­di­da­te­ne al­le­re­de har va­ert gjen­nom en no­mi­na­sjons­pro­sess. Bhat­ti me­ner det er synd hvis kan­di­da­tens navn og bakgrunn på­vir­ker vel­ger­ne.

– Vi er jo opp­tatt av at Stortinget skal gjen­spei­le be­folk­nin­gen. Så jeg hå­per og tror at de fles­te vel­ger­ne kla­rer å se for­bi et­ni­si­tet og ikke-nors­ke navn.

Sp-po­li­ti­ke­ren for­tel­ler at fle­re har krys­set av ved en feil.

– Her er det en kom­bi­na­sjon av mis­for­stått stryk og øns­ket stryk, me­ner hun.

Kan­di­da­ter med inn­vand­rer­bak­grunn kan bli ram­met av man­gel på er­fa­ring, tror valg­fors­ker Dag Arne Chris­ten­sen ved Uni Rese­arch Rok­kan­sen­te­ret i Ber­gen.

– Ofte er inn­vand­re­re på lis­te­ne nye og ukjente. Kjerne­vel­ger­ne ser mu­li­gens et nytt navn som de ikke sto­ler på.

Ap-kvar­tett fikk flest stryk­nin­ger

Det en­de­li­ge valg­opp­gjø­ret for Oslo vi­ser at vel­ger­ne i ho­ved­sta­den gjor­de tu­sen­vis av ret­tel­ser på par­ti­enes valg­lis­ter.

Ar­bei­der­par­ti-kvar­tet­ten Jo­nas Gahr Stø­re, Jan Bøh­ler, Zai­neb AlSa­ma­rai og Eskil Pe­der­sen er de fire po­li­ti­ker­ne som ble strø­ket hyp­pigst. 4574 av Ar­bei­der­par­ti­ets vel­ge­re tok seg tid til å stry­ke Stø­re av Ar­bei­der­par­ti­ets stor­tings­lis­te for Oslo.

Ais­ha Naz Bhat­ti ble strø­ket av 5,6 pro­sent av Sen­ter­par­ti­ets vel­ge­re i Oslo, og fikk der­med flest stryk­nin­ger i for­hold til an­tall stem­mer par­ti­et fikk. Sp-po­li­ti­ke­ren blir etter­fulgt av Ven­st­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de og Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re.

– Topp­kan­di­da­te­ne er ofte de vel­ger­ne kjen­ner til og har en el­ler an­nen opp­fat­ning av. En helt ukjent person er mind­re ut­satt, sier Sag­lie.

Stry­kes langt mer enn Stol­ten­berg

4,4 pro­sent av Ar­bei­der­par­ti­ets vel­ge­re i ho­ved­sta­den valg­te å stry­ke par­ti­ets le­der. Til sam­men­lig­ning strøk 3,3 pro­sent av Ap-vel­ger­ne i Oslo Jens Stol­ten­berg ved for­ri­ge stor­tings­valg. Ved sam­me valg ble Stø­re strø­ket av 1,1 pro­sent av vel­ger­ne.

Ven­st­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de ble også strø­ket langt hyp­pi­ge­re ved årets stor­tings­valg sam­men­lig­net med val­get i 2013. For fire år si­den strøk 1,1 pro­sent av Ven­st­re-vel­ger­ne Gran­de. I år fjer­net 4,6 pro­sent av vel­ger­ne par­ti­ets le­der fra lis­ten.

FOTO: MORTEN UGLUM

Sen­ter­par­ti­ets første­kan­di­dat i Oslo, Ais­ha Naz Bhat­ti, fikk størst an­del stryk­nin­ger ved årets valg. 5,64 pro­sent av par­ti­ets vel­ge­re i ho­ved­sta­den strøk hen­ne.

Carl I. Ha­gen: Strø­ket av 3,11 pro­sent av Frp-vel­ger­ne i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.