Før val­get var Ap et av de sis­te lys­punk­te­ne i Euro­pa

Aftenposten - - Nyheter - Øystein Kløv­stad Lang­berg Brus­sel Af­ten­pos­tens kor­re­spon­dent

2017 lig­ger an til å bli et his­to­risk dår­lig år for euro­pe­is­ke so­sial­de­mo­kra­ter. Ar­bei­der­par­ti­ets fall i det nors­ke stor­tings­val­get gjør vondt ver­re.

22. mai 2017 i Oslo råd­hus: Skade­skut­te so­sial­de­mo­kra­ter fra hele Euro­pa er på be­søk hos Ar­bei­der­par­ti­et for å la­ere av noen som lyk­kes.

– Nett­ver­ket vårt er på jakt etter kil­der til in­spi­ra­sjon. Vi er kom­met hit for å få litt håp, sier Mari­je Laffe­ber, nest­le­der i PES, sam­men­slut­nin­gen av so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­er i Euro­pa, til Af­ten­pos­ten.

Det klap­pes høyt når Aps parti­sek­reta­er Kjer­sti Sten­seng for­tel­ler om si­tua­sjo­nen i Nor­ge fire må­ne­der før val­get. – Vi er ster­ke, for­en­te og mo­bi­li­ser­te. Et nytt flertall er i ferd med å bli skapt, sier hun.

I mai had­de Ap 31,8 pro­sent i snitt på må­lin­ge­ne, og det lå an til et klart rødgrønt flertall og re­gje­rings­skif­te. Men fa­si­ten ble an­ner­le­des: Det sva­kes­te val­get Ap har gjort fra en op­po­si­sjons­til­va­er­el­se si­den 1924.

Kjem­pe­ned­tur i Ne­der­land

Ap er li­ke­vel ikke det enes­te so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­et i Euro­pa som sli­ter tungt med for­men. Et av de ver­ste re­sul­ta­te­ne for so­sial­de­mo­kra­te­ne i Euro­pa det sis­te året kom ved val­get i Ne­der­land i mars.

Der end­te den gam­le stor­he­ten Partij van de Ar­beid med 5,7 pro­sent av stem­me­ne etter at de had­de sit­tet i re­gje­ring i fem år med den gam­le erke­fien­den, det kon­ser­va­ti­ve Fri­hets­par­ti­et. Da de gikk inn i koa­li­sjo­nen fem år tid­li­ge­re, had­de de 25 pro­sent. I glans­da­ge­ne had­de par­ti­et opp mot 35 pro­sent ved en­kel­te valg.

Re­né Cu­pe­rus, se­nior­fors­ker i den so­sial­de­mo­kra­tis­ke tenke­tan­ken Wiar­di Beck­man Foun­da­tion, har tid­li­ge­re ut­talt til Af­ten­pos­ten at han me­ner det er de sam­me kref­te­ne som ska­per pro­ble­mer for søs­ter­par­ti­ene and­re ste­der i Euro­pa, som over tid har brutt ned opp­slut­nin­gen til det ne­der­lands­ke ar­bei­der­par­ti­et.

– Inn­vand­ring, glo­ba­li­se­ring og det kunn­skaps­ba­ser­te sam­fun­net ri­ver i styk­ker folke­par­ti­ene. Vi var en koa­li­sjon be­stå­en­de av van­lig ar­bei­der­klas­se, inn­vand­re­re og ur­ba­ne aka­de­mi­ke­re som det er blitt veldig vans­ke­lig å hol­de sam­men.

I lik­het med Ap i Nor­ge opp­lev­de det ne­der­lands­ke ar­bei­der­par­ti­et at vel­ger­ne røm­te i man­ge uli­ke ret­nin­ger og til en drøss mind­re par­ti­er. Selv et ny­stif­tet par­ti for inn­vand­re­re, Denk, klar­te å skaf­fe seg 3 av de 150 se­te­ne i par­la­men­tet.

Også det frans­ke so­sia­list­par­ti­et er i dyp kri­se etter at den tid­li­ge­re øko­nomi­mi­nis­te­ren Em­ma­nu­el Macron i fjor brøt ut og star­tet sitt eget sen­trums­par­ti En Mar­che. I mai ble han valgt til pre­si­dent, mens so­sia­list­par­ti­et na­er­mest er ut­ra­dert der de lig­ger inne­klemt mel­lom En Mar­che og par­ti­er på ytre venstre­fløy.

I Tysk­land, der det er valg om en uke, sty­rer Ange­la Mer­kel og kris­ten­de­mo­kra­te­ne mot sin fjer­de stra­ke sei­er. Det er 12 år si­den so­sial­de­mo­kra­te­ne har hatt kans­le­ren, og det ser ut til at de må be­la­ge seg på fire nye.

I Storbritannia over­ras­ket den ne­der­lags­døm­te og ra­di­ka­le Labour-le­de­ren Jere­my Cor­byn po­si­tivt ved val­get i juni, men frem­gan­gen var ikke stor nok til å ta mak­ten fra de kon­ser­va­ti­ve. Av de sto­re lan­de­ne i Euro­pa er det kun i Ita­lia at so­sial­de­mo­kra­te­ne sit­ter ved mak­ten.

– Hav­ner i en vans­ke­lig skvis

To­talt sett har opp­slut­nin­gen om so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­er i Sør- og Vest-Euro­pa falt fra 31,3 til 21,5 pro­sent fra 1980-tal­let og frem til 2016, vi­ser tall fra Si­mon Hix, pro­fes­sor ved Lon­don School of Eco­no­mics.

Det ver­se­rer en rek­ke uli­ke teori­er når ned­gan­gen skal for­kla­res. Én går ut på at par­ti­ene er blitt «ofre for sin egen suk­sess». Et­ter­som leve­stan­dar­den har økt, har etter­spør­se­len etter egne par­ti­er for ar­bei­de­re grad­vis forsvunnet.

LSE-pro­fes­sor Hix, som hol­der på med et forsk­nings­pro­sjekt om te­ma­et, fin­ner lite støt­te for den­ne te­sen. Fak­tisk er det i lan­de­ne som har høy­est leve­stan­dard og best ut­vik­ling at par­ti­ene har klart seg best. Hix fin­ner der­imot en klar sam­men­heng mel­lom in­du­stri­død og ar­bei­der­parti­fall.

– Når in­du­stri­en for­svin­ner, mis­ter par­ti­ene den gam­le parti­ba­sen og må ut og jak­te på nye vel­ge­re, som den ur­ba­ne mid­del­klas­sen. Det­te gjør at par­ti­ene hav­ner i en vans­ke­lig skvis, sier Hix.

Gode i Skan­di­na­via

Selv om Ar­bei­der­par­ti­ets valg­re­sul­tat er blant de dår­ligs­te i ny­ere tid, er opp­slut­nin­gen på 27,4 pro­sent re­la­tivt bra i euro­pe­isk måle­stokk. Sve­ri­ge er et av få land i Nor­dog Vest-Euro­pa der so­sial­de­mo­kra­te­ne sit­ter i re­gje­ring, og på må­lin­ge­ne lig­ger de nå på 28,2 pro­sent.

I Dan­mark, som har en bor­ger­lig re­gje­ring, lig­ger Social­de­mo­kra­ter­ne på 26,5 pro­sent på snit­tet av må­lin­ge­ne den sis­te må­ne­den, mens de i Fin­land lig­ger nede på 16,3 pro­sent.

FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re la ikke skjul på at han var skuf­fet over re­sul­ta­tet på valg­nat­ten. I fle­re and­re land i Euro­pa sli­ter so­sial­de­mo­kra­te­ne enda mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.