Brøt ma­re­rittrek­ken

Strøms­god­set tok tro­lig et en­de­lig far­vel med bunn­stri­den.

Aftenposten - - Sport - Bekke­stua

Gårs­da­gens 2-0-sei­er mot Sta­ba­ek var dram­men­ser­nes førs­te borte­sei­er i Elite­se­ri­en i år.

På 11. for­søk kun­ne Tor Ole Skul­le­ruds lag en­de­lig jub­le for en tre­po­en­ger uten­for Ma­ri­en­lyst. Den elen­di­ge bor­te­rek­ken ble brutt tak­ket vaere sco­rin­ge­ne til Mar­cus Pe­der­sen og Ei­rik Ul­land An­der­sen.

Mot spil­lets gang

Mot spil­lets gang gikk Strøms­god­set opp i fø­rin­gen etter 21 mi­nut­ter. På et flatt inn­legg fra Jo­nat­han Parr kun­ne Pe­der­sen en­kelt set­te bal­len i et tom mål. Det var hans 50. of­fi­si­el­le sco­ring for God­set.

An­der­sen dob­let til 2–0 tid­lig i an­nen om­gang. Ale­ne med Sta­ba­ek-ke­eper Sayouba Man­dé skjøt han på inn­si­den av lengs­te stol­pe, men re­tur­bal­len tok God­sets midt­bane­mann vare på ved å dun­ke den i net­tet via tverr­lig­ge­ren.

Bo­li-miss

Må­let ga Sta­ba­ek en re­al knekk. Ver­te­ne skap­te knapt noe som helst etter 0–2. I ste­det fikk borte­la­get fle­re far­li­ge sjan­ser. Pe­der­sen prøv­de seg på en lobb etter 65 mi­nut­ter, men for­sø­ket end­te man­ge me­ter uten­for. Der bur­de hed­mar­kin­gen tatt seg mer tid.

Det hø­rer med til histo­ri­en at Sta­ba­ek gikk ut og rys­tet Strøms­god­set fra start. Gjes­te­ne fra Dram­men var re­gel­rett hel­di­ge som ikke hav­net un­der tid­lig på Nad­de­rud. Al­le­re­de etter 20 se­kun­der kun­ne Franck Bo­li fått en pang­start på sin førs­te kamp fra start si­den ok­to­ber i fjor, men ivo­ria­ne­rens for­søk tril­let en snau me­ter til side for God­set-bu­ret.

Sam­me mann ble noen mi­nut­ter se­ne­re spilt pent gjen­nom av Sta­ba­ek-ung­gut­ten John Hou Saeter. Den­ne gan­gen skjøt Bo­li rett på God­set-ke­eper Espen Bugge Pe­der­sen. 23-årin­gen er en­de­lig til­ba­ke fra en al­vor­lig kne­ska­de, men Bo­li var litt for het da han kom til sjan­ser i Ohi Omoi­juan­fos fra­va­er.

Sta­ba­eks su­per­spiss måt­te stå over lør­da­gens opp­gjør på grunn av sus­pen­sjon. Omoi­juanfo er topp­sco­rer i Elite­se­ri­en med sine 15 mål.

Snytt

Like før det førs­te bak­lengs­må­let ro­tet i til­legg Mous­sa Njie bort en enorm mu­lig­het. Fra fem me­ter og på nes­ten åpent mål plas­ser­te han bal­len uten­for.

Sta­ba­ek føl­te seg snytt for straf­fe da Hen­ning Hau­ger fel­te Ro­nald Her­nan­dez. TV-bil­de­ne vis­te at Hau­ger aldri var på ball. Hjemme­la­gets frust­ra­sjon var for­ståe­lig.

Med sei­e­ren tok Strøms­god­set seg opp på 8.-plass. Skul­le­ruds menn står med 29 po­eng etter 22 kam­per. Sta­ba­ek lig­ger på plas­sen foran med ett po­eng mer.

Nes­te helg tar Sta­ba­ek tu­ren til Kris­tian­sund for å møte by­ens opp­rykk­slag. Sam­me dag tar God­set imot et Tromsø-lag i akutt po­eng­nød på Ma­ri­en­lyst. (NTB)

FOTO: FRED­RIK HA­GEN/NTB SCANPIX

Strøms­god­sets Ei­rik Ul­land An­der­sen jub­ler for sin 0-2-sco­ring un­der Elite­se­rie­kam­pen mel­lom Sta­ba­ek og Strøms­god­set på Nad­de­rud i går kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.