– Jeg kan be­vi­se at det er umu­lig

Aftenposten - - Sport -

Fot­ball­dom­mer Svein-Erik Ed­vart­sen slår fast at han ikke står bak om­dis­ku­ter­te e-pos­ter.

Ed­vart­sen er spar­ket fra job­ben som av­de­lings­le­der i Nor­ges Fot­ball­for­bund. NFF me­ner han har sendt fle­re e-pos­ter i falskt navn. Det­te er ho­ved­grun­nen til at han ikke er øns­ket på Ul­le­vaal sta­dion. Nå job­ber Ed­vart­sen for å fin­ne ut hvor han be­fant seg da han be­stil­te PC-en til en an­satt i au­gust i fjor.

– Hvor­dan for­kla­rer du IP-tref­fet?

– Jeg kan be­vi­se at det er helt umu­lig at jeg har va­ert på­log­get IP-adres­sen som dis­se e-pos­te­ne er blitt sendt fra, på dis­se tids­punk­te­ne. Den ene da­to­en var jeg blant an­net på påske­fe­rie, sier Ed­vart­sen til VG.

Han sier han var på fire for­skjel­li­ge ste­der i Nor­ge da e-pos­te­ne ble sendt.

Vil ikke gå i de­tal­jer

NFFs ge­ne­ral­sek­reta­er Pål Bjer­ke­t­vedt øns­ker ikke å gå inn i de­tal­jer i en per­so­nal­sak i medie­ne, men sier til VG:

– Vi gjen­tar føl­gen­de: NFF av­slut­tet tirs­dag den­ne uken Svein-Erik Ed­vart­sens ar­beids­for­hold med umid­del­bar virk­ning på grunn av grovt plikt­brudd og an­net ve­sent­lig mis­lig­hold av ar­beids­av­ta­len. Det er sa­kens kjer­ne. Den så­kal­te dom­mer­sa­ken som ble for­likt 9. mai i år, er ikke en del av den­ne sa­ken. Vi re­gist­re­rer at han nå for­sø­ker å vri opp­merk­som­he­ten bort fra sa­kens al­vor­li­ge rea­li­te­ter med ster­ke ka­rak­te­ris­tik­ker og sa­er­de­les al­vor­li­ge be­skyld­nin­ger mot NFFs ge­ne­ral­sek­reta­er og øv­ri­ge le­del­se.

I sam­me in­ter­vju for­tel­ler Ed­vart­sen at han ang­rer på hvor­dan kon­flik­ten mel­lom ham og NFF har ut­ar­tet.

– Jeg ang­rer på at jeg har va­ert en bi­drags­yter til at kon­flik­ten mel­lom Ter­je Hau­ge og meg selv es­ka­ler­te, sier han. (NTB)

Svein-Erik Ed­vart­sen er i kamp med Nor­ges Fot­ball­for­bund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.