Nor­dis­ke se­rie­da­ger

Aftenposten - - Kultur -

vi­ses al­le­re­de tors­dag 21. sep­tem­ber un­der Nor­dis­ke se­rie­da­ger.

In­spi­rert av, men ikke ba­sert på

Ni­ko­lai An­dre­as­sens kol­le­ga Sven Lind­berg spil­les av Stig Hen­rik Hoff. Han mis­ten­kes for grov kor­rup­sjon, og det er den­ne ka­rak­te­ren som er in­spi­rert av Nor­ges mest om­tal­te po­liti­mann det sis­te året: Ei­rik Jen­sen.

– Veldig man­ge som ser på, vil nok ten­ke på Ei­rik Jen­sen. Det blir åpen­bart at det er in­spi­rert av den sa­ken, men det fore­går i et pa­ral­lelt uni­vers, sier Eke­berg, som un­der­stre­ker at se­ri­en ikke er di­rek­te ba­sert på den mye om­tal­te retts­sa­ken.

For ek­sem­pel mis­ten­kes Lind­berg også for med­virk­ning til mord i se­ri­en. Det gjel­der ikke Ei­rik Jen­sen.

– Det er en ka­rak­ter som lig­ner, og som går i en an­nen ret­ning etter hvert. Det som er likt, er usik­ker­he­ten om Lind­berg er kor­rupt, om han har en hemmelig operasjon el­ler om han har gode grun­ner for å gjø­re det han gjør. Det er blant an­net uover­sikt­lig­he­ten i sa­ken vi har latt oss in­spi­re­re av, sier Eke­berg.

Pro­sjek­tet har va­ert i ut­vik­ling si­den før Jen­sen-sa­ken ble kjent i 2015. Ide­en kom fra ame­ri­kans­ke Me­gan Gal­lag­her, som også har job­bet med Grand Ho­tel, der At­le An­ton­sen har ho­ved­rol­len.

Eke­berg tror at fle­re vil få øyne­ne opp for pro­blem­stil­lin­ge­ne i Nor­dis­ke se­rie­da­ger er en fes­ti­val og kon­fe­ran­se som går over to da­ger. Nor­dis­ke TV-se­ri­er er i fo­kus.

I år fore­går fes­ti­va­len i Oslo, og fes­ti­val­om­rå­det er på Vul­kan. Da­to­en er 20. og 21. sep­tem­ber. Nor­dis­ke Se­rie­da­ger ble ar­ran­gert for førs­te gang høs­ten 2016 og er et sam­ar­beid mel­lom Af­ten­pos­ten, NRK, TV2 og Norsk film­in­sti­tutt. se­ri­en på grunn av opp­merk­som­he­ten rundt Ei­rik Jen­sen-sa­ken.

– Og de som føl­ger sa­ken tett, vil kjenne igjen man­ge trekk. For ek­sem­pel er det snakk om grense­var­sel og klart va­er, men si­den vi la­ger en se­rie i 2017, skjer det med emo­jis, og ikke med tekst­mel­din­ger fra 1990-tal­let, sier han.

Tr­år ikke over en gren­se

Eke­berg for­tel­ler at pro­duk­sjo­nen ikke har va­ert i kon­takt med Ei­rik Jen­sens ad­vo­kat el­ler fa­mi­lie, og de me­ner at det hel­ler ikke er nød­ven­dig.

Ei­rik Jen­sens for­sva­rer, John Chris­ti­an El­den, sier at det nep­pe vil kom­me noen retts­li­ge re­ak­sjo­ner fra dem i for­bin­del­se med Grense­land.

– Vi har en gam­mel dom fra Høy­este­rett fra 1950-tal­let der et fik­tivt verk ble for­budt for­di det lig­net for mye på en vir­ke­lig si­tua­sjon og ble opp­fat­tet som in­ju­ri­e­ren­de. Spille­rom­met i Nor­ge i 2017 er nok be­ty­de­lig vi­de­re enn det, og det skal mye til for å rea­ge­re retts­lig.

FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

Bjørn Eke­berg er én av ma­nus­for­fat­ter­ne bak se­ri­en Grense­land, som har latt seg in­spi­re­re av Ei­rik Jen­sen-retts­sa­ken.

FOTO: BRAND BARSTEIN

To­bias San­tel­mann og Stig Hen­rik Hoff har ho­ved­rol­le­ne i Grense­land. Bil­det er tatt på inn­spil­lin­gens sis­te dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.