Ei­rik Jen­sen­ka­rak­ter sen­tral i ny TV 2-krim

Aftenposten - - Kultur - AN­DERS VEBERG

Høs­tens krim­sat­sing på TV2 er in­spi­rert av Ei­rik Jen­sen­sa­ken og tar for seg po­liti­folk som tøy­er gren­sen for hva som er lovlig.

– Helt ufor­melt snak­ker vi om se­ri­en som en blan­ding av For­bry­tel­sen og Blood­line. Det hand­ler om po­liti­menn, men det som skil­ler se­ri­en fra man­ge and­re, er at det ut­vik­ler seg til et fa­mi­lie­dra­ma, sier ma­nus­for­fat­ter Bjørn Eke­berg om den nye se­ri­en Grense­land.

I se­ri­en spil­ler To­bias San­tel­mann po­liti­man­nen Ni­ko­lai An­dre­as­sen, som etter­fors­ker en draps­sak der hans egen bror er in­volvert. Han må ba­lan­se­re an­sva­ret for å be­skyt­te fa­mi­li­en med an­sva­ret han sit­ter med som po­liti­mann.

– Det hand­ler om per­son­li­ge re­la­sjo­ner og en mann som hav­ner i midt­en, leg­ger Eke- Grense­land har pre­miere 2. no­vem­ber på TV2.

To­bias San­tel­mann spil­ler ho­ved­rol­len som po­liti­man­nen Ni­ko­lai An­dre­as­sen, og Stig Hen­rik Hoff spil­ler po­liti­man­nen Sven Lind­berg, som er ba­sert på Ei­rik Jen­sen.

Ben­ja­min Hel­stad, El­len Dor­rit Pe­ter­sen, Bjørn Skage­stad og Hans Olav An­dre­as­sen med fle­re. Gun­nar Vi­ke­ne, Bård Fjuls­rud og Ru­ne Den­stad Langlo har re­gis­sert epi­so­de­ne.

Åtte epi­so­der i førs­te se­song. berg til. Han har skre­vet ma­nu­set sam­men med Me­gan Gal­lag­her og Me­like Le­ble­bi­cioglu.

Se­ri­en har pre­miere 2. no­vem­ber på TV2, men de to førs­te epi­so­de­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.