Fem se­ri­er og én film in­spi­rert av ekte krim­sa­ker

Aftenposten - - Kultur - AF­TEN­POS­TENS KULTURREDAKSJON

Ofte er de bes­te his­to­rie­ne hentet fra vir­ke­lig­he­ten. Vår fa­sci­na­sjon for kri­mi­na­li­tet har skapt mye god TV.

Skal du se Grense­land i høst? El­ler vil du ha tips til and­re se­ri­er som hen­ter in­spi­ra­sjon fra den vir­ke­li­ge ver­dens kri­mi­nel­le un­der­grunn?

Her er fem se­ri­er og én film som er verdt å sjekke:

Ame­ri­can Cri­me Story:

The Pe­op­le v. O.J. Simp­son (2016)

Da fot­ball­spil­le­ren O.J. Simp­son ble til­talt for dob­belt­drap i 1994, ble det et medie­sir­kus i sa­er­klas­se. Stikk­or­de­ne er sja­lu­si, en lang bil­jakt og en li­ten haug med kjen­di­ser, in­klu­dert Kardashi­an-fa­mi­li­en.

I 2016 ble sa­ken ak­tu­ell igjen, da det kom både en stor do­ku­men­tar­se­rie, O. J.: Ma­de in Ame­rica, og en drama­se­rie: Ame­ri­can Cri­me Story: The Pe­op­le v. O.J. Simp­son.

Cuba Goo­ding Jr., John Tra­vol­ta og Da­vid Schwim­mer had­de noen av ho­ved­rol­le­ne.

Fri­kjent (2015 – 2016)

Ni­co­lai Cle­ve Broch har ho­ved­rol­len i Fri­kjent, som hand­ler om en mann som flyt­ter hjem til den lil­le byg­da Li­fjord 20 år etter at han ble fri­kjent for dra­pet på ung­doms­k­ja­eres­ten. Der må han møte inn­byg­ger­ne som aldri trod­de at han var uskyldig og kjem­pe for for­soning.

Se­ri­en har hentet mye fra Bir­git­te-sa­ken. Bir­git­te Tengs ble drept som 17-åring, og fet­te­ren ble sik­tet, men fri­kjent. Se­ri­en har også fått kri­tikk fra Tengs-fa­mi­li­ens ad­vo­kat for­di den av­døde i se­ri­en er for lik den ekte Bir­git­te Tengs.

Nar­cos (2015 – )

I 2015 ble det på en måte ok å els­ke en av his­to­ri­ens mest kjente narko­ba­ro­ner: Pab­lo Esco­bar. I Nar­cos føl­ger vi både Esco­bar og agen­te­ne som prø­ver å fan­ge ham, og selv om sist­nevn­te er hel­te­ne, er det narko­ba­ro­nen som er stjer­nen i se­ri­en.

Den ekte Pab­lo Esco­bar lev­de fra 1949 til 1993 i Co­lom­bia og byg­de opp et enormt im­pe­ri­um av ko­kain og vold. Sam­ti­dig ble han po­pu­la­er blant de fat­ti­ge i byen Me­del­lin for­di han bruk­te en­del av for­muen sin på hus­pro­sjek­ter, kir­ker og fot­ballag.

Se­ri­en er re­la­tivt na­er vir­ke­lig­he­ten og føl­ger den fak­tis­ke kro­no­lo­gi­en for hen­del­se­ne fra vir­ke­lig­he­ten. De ekte agen­te­ne Javier Pe­na og Ste­ve Murp­hy bi­dro også i ar­bei­det med se­ri­en, og Pe­na sa til Hol­ly­wood Re­por­ter etter and­re se­song at «vi for­tal­te dem hvor­dan det fak­tisk skjed­de. Det er noe kunst­ne­risk fri­het der, men tids­lin­jen er gans­ke nøy­ak­tig».

La­ser­man­nen (2005)

Den svens­ke mi­ni­se­ri­en er ba­sert på John Au­so­ni­us, som i 1991 og 1992 skjøt og drep­te 11 men­nes­ker i Sve­ri­ge. De tre epi­so­de­ne ble kri­ti­ker­rost i sin tid, og fulg­te til dels Au­so­ni­us’ liv mens han ut­før­te dra­pe­ne, og po­li­ti­et som prøv­de å ta ham.

Se­ri­en er ba­sert på bo­ken La­ser­man­nen – en berät­tel­se om Sve­ri­ge, skre­vet av Gel­lert Ta­mas som også in­ter­vju­et Au­so­ni­us selv.

The Good Wi­fe (2009–2016)

Ad­vo­kat­se­ri­en The Good Wi­fe fikk gå i syv se­son­ger før den ble av­slut­tet i 2016. Noe av det som gjor­de at den skil­te seg ut i fau­na­en av ad­vo­kat­se­ri­er, er at den na­er­mest gjor­de det til en vane å ba­se­re epi­so­der på ekte hen­del­ser og retts­sa­ker.

For ek­sem­pel har et sel­skap gans­ke likt Goog­le spilt en rol­le i se­ri­en. Det skjed­de etter at det ekte Goog­le end­ret ret­nings­lin­je­ne sine i 2014 etter å ha blitt etter­fors­ket for å ha ma­ni­pu­lert søke­re­sul­ta­ter for å ma­ni­pu­le­re kon­kur­ran­sen.

Zo­diac (2007)

Til slutt, én film:

Hvem var Zo­diac-mor­de­ren? Det vet in­gen ennå, og teori­ene er man­ge. På slut­ten av 1960-tal­let og star­ten på ’70-tal­let ut­før­te han el­ler hun fle­re drap og etter­lot kryp­tis­ke spor på åste­det. Syv ofre er be­kref­tet, men mor­de­ren selv send­te inn brev til avi­se­ne og på­sto at det fak­tis­ke tal­let var mye høy­ere.

Det hø­res ut som om det er tatt fra en film, men det til­hø­rer fak­tisk vir­ke­lig­he­ten og ble en film i 2007. Ja­ke Gyl­len­haal og Ro­bert Dow­ney Jr. har ho­ved­rol­le­ne i fil­men, der en tegne­se­rie­ska­per i San Fran­cis­co blir be­satt av å fin­ne ut hvem mor­de­ren er.

FOTO: EI­RIK EVJEN PHOTOGRAPHY

FOTO: PARAMOUNT PIC­TU­RES

Ro­bert Dow­ney Jr. og Ja­ke Gyl­len­haal i Zo­diac

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.