Psy­kia­tri på ville vei­er i stil­ren og vel­tur­nert krim

Aftenposten - - Kultur - Tru­de Tei­ge Pål Ger­hard Ol­sen

spek­tiv kob­les Ju­lias skjeb­ne til ar­beids­me­to­de­ne på det nerve­sa­na­to­ri­et den hy­per­am­bi­siø­se mo­ren Ma­ri­an­ne og en mann­lig psy­kia­ter­kol­le­ga anla ikke langt fra Los­vi­ka.

Ki­rur­gisk inn­grep

Beg­ge dis­se to aner­kjen­te fag­per­sone­ne var tid­li­ge­re an­satt på Dike­mark psy­kia­tris­ke syke­hus i As­ker, og der in­tro­du­se­res le­se­ren for Gun­nar Lau­rit­zen alias det selv­ti­tu­ler­te nav­net Krø­sus. Han ble inn­lagt som ung mann og kunst­ner­spi­re midt på 30-tal­let, og i lø­pet av et livs­va­rig syke­hus­opp­hold ut­mer­ker den­ne dan­ne­de og be­les­te ek­sen­tri­ke­ren seg med å frem­stil­le vel­duf­ten­de par­fyme­blan­din­ger som hans egen urin inn­går som en av in­gre­di­en­se­ne i.

Mel­lom ham og den sen­si­ti­ve Ju­lia opp­sto det et na­ert venn­skap, og den opp­sikts­vek­ken­de set­nin­gen han yt­rer på døds­leiet er kan­skje et for ty­de­lig hint om hvor Tei­ge ak­ter å ta oss. Sam­ti­dig er hun flink til å kas­te and­re mo­men­ter inn i ro­man­mik­sen (blant an­net et ukjent Munch-ma­le­ri) som til­slø­rer den en­de­li­ge av­slø­rin­gen som kret­ser rundt en mu­lig måte å ku­re­re psy­kis­ke li­del­ser ved å fore­ta et ki­rur­gisk inn­grep i hjer­nen.

Det er na­er­lig­gen­de å inn­ven­de at på­fal­len­de man­ge av de med­vir­ken­de er pille­av­hen­gi­ge og at ikke alle blir like godt in­di­vi­dua­li­sert, slik det er na­er­lig­gen­de å ar­gu­men­te­re for at Kaj­sa Corens pri­va­te helse­pro­ble­mer får for stort spille­rom og kan­skje ville ha stått seg på å opp­tre i en an­nen sam­men­heng. Men det er også lett å gle­de seg over ram­sal­te og san­se­li­ge na­tur­skild­rin­ger og en gjen­nom­ført hold­bar og kløk­tig in­tri­ge. Pluss­fak­to­rer som plas­se­rer Pa­si­en­ten i ka­te­go­ri­en for til­freds­stil­len­de krim og vel så det. Begynnelser av Carl Fro­de Til­ler har alt: En fa­sci­ne­ren­de kom­po­si­sjon, svart hu­mor, rø­ren­de øye­blikk, psy­ko­lo­gisk dybde­bo­ring, poe­tis­ke kva­li­te­ter.

Begynnelser er også po­li­tisk ak­tu­ell, med miljø­sa­ken som et ba­eren­de mo­tiv. Hit­til har nors­ke for­fat­te­re i li­ten grad skre­vet om kli­ma­et, kan­skje for­di re­sul­ta­tet så lett kan min­ne om en ak­sjon i ste­det for skjønn­lit­te­ra­tur. Fore­nin­gen for klima­en­ga­sjer­te for­fat­te­re ble fak­tisk ned­lagt i fjor.

In­tel­li­gent øko­lit­te­ra­tur

Carl Fro­de Til­ler fin­ner imid­ler­tid en sa­er­de­les in­tel­li­gent måte å gjø­re det på: Begynnelser er en si­vi­li­sa­sjons­kri­tisk ro­man som fort­lø­pen­de pe­ker på ut­ryd­nings­true­de ar­ter og vek­ker le­se­rens en­ga­sje­ment for dis­se. Bo­ken er full av plan­ter, in­sek­ter

FOTO: ODA BERBY

Begynnelser

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.