Slik gikk det med ver­dens førs­te

Aftenposten - - Kultur - Av Ju­lie An­dem og Ma­ri Magnus Per Chris­ti­an Sel­mer-An­ders­sen

his­to­rie­lin­je­ne i se­song én: Eva som vil kjem­pe seg ut av Jo­nas’ skyg­ge. Og tre­kant­for­hol­det Jo­nas-Eva-Isak. Sist­nevn­te har ele­men­ter fra Shake­spea­res Ot­hel­lo, der Ja­go ma­ni­pu­le­rer frem ka­me­ra­tens sja­lu­si. Men her byg­ges ikke for­hol­det mel­lom Isak og Jo­nas opp.

Vi får ikke se de tre som tøy­ser og flør­ter seg gjen­nom høs­ten, helt til det blir vin­ter og både fø­lel­ser og krop­per pak­kes inn. Jo­nas’ lett ned­la­ten­de kom­men­ta­rer er strø­ket. Her er han in­gen be­la­eren­de rad­dis, in­gen cool type som all­tid vel­ger «bros be­fore hoes».

Ave­ny-T har gjort Jo­nas om til en hvil­ken som helst for­els­ket ten­åring.

18 år gam­le Sylves­ter By­der spil­ler ham godt som nett­opp det, men alle ny­an­ser i ka­rak­te­ren er borte fra ma­nus.

Vel­dreid ko­me­die

Iste­den er Skam blitt en vel­dreid ko­me­die for ung­dom, der sa­er­lig jente­gjen­gen trer frem som ty­de­li­ge ty­per. Hver og en av ka­rak­te­re­ne for­tel­ler de­ler av histo­ri­en til pub­li­kum, selv­sagt in­tro­du­sert med Skams gule sig­na­tur­bok­sta­ver på bak­tep­pet. Noen gan­ger de­ler de tan­ke­ne sine til pub­li­kum. And­re gan­ger le­ser de scene­an­vis­nin­ge­ne.

Det­te fun­ker gans­ke så bra, og gir en ty­de­lig ram­me til fore­stil­lin­gen. Noen av bi­ka­rak­te­re­ne har også fått en ty­de­li­ge­re mo­ti­va­sjon enn i se­ri­en. Chris (So­fie Salee) dri­ves av å hol­de venn­inne­gjen­gen sam­let, mens Sa­na (Asil Al-Asa­di) er aer­lig­he­tens apos­tel.

Sa­er­lig Vil­de er god i tea­ter­ver­sjo­nen. Nan­na Fin­ding Kop­pel spil­ler hen­ne langt fra blond og en­kel, hun er bare veldig de­spe­rat. En de­spe­rat leng­sel etter å bli els­ket som øker gjen­nom kvel­den, og etter hvert krav­ler seg inn i pub­li­kum.

Ave­ny-T fin­ner Vil­de opp på nytt som en tra­gi­ko­misk tea­ter­fi­gur, og det er san­ne­lig godt gjort.

Ele­gant tea­ter­hånd­verk

Mar­tin Lyng­bo er en av Dan­marks mest kjente re­gis­sø­rer. I man­ge år har han dre­vet det le­gen­da­ris­ke tea­te­ret Mungo Park, der blant an­net Ja­kob Ofte­bro slo gjen­nom som skue­spil­ler.

Og det er mye godt hånd­verk i tea­ter­ver­sjo­nen av Skam. Sner­ten i re­plik­ke­ne tå­ler sce­nens for­mat. De ko­mis­ke si­tua­sjo­ne­ne er iva­re­tatt.

Ka­rak­te­re­ne som er strø­ket, er hjer­te­lig til ste­de som et kor av Pene­tra­tor-Chris’er, ra­sen­de Iben’er el­ler gif­ti­ge Ing­rid’er. Det er så ele­gant løst, at jeg tror fan­sen ikke en­gang tenker på det som tea­ter.

Li­ke­vel sy­nes jeg Skam er ble­ke­re enn ori­gi­na­len, slik det ofte blir når man går inn for å lage en kopi.

FOTO: PERNILLE KAALUND/ AVE­NY-T

Skam på sce­nen: Sylves­ter By­der og Fri­da Jo­an­na Krøg­holt spil­ler Jo­nas og Eva i tea­ter­ver­sjo­nen av Skam. Skue­spil­ler­ne går i lik­het med ori­gi­na­le­ne fort­satt på gym­na­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.