«Ok­ku­pa­sjon»

Aftenposten - - Meninger - å Språ­ket vårt Per Egil Heg­ge Per Egil Heg­ge er tid­li­ge­re re­dak­tør i Af­ten­pos­ten og forfatter av fle­re bø­ker, blant an­net om språk. per.egil.heg­ge@af­ten­pos­ten.no

Ba­rack Oba­ma, kjent ame­ri­kansk po­li­ti­ker, etter­lot seg et brev til sin etter­føl­ger da han var på vei ut av pre­si­dent­kon­to­ret i Det hvi­te hus for nes­ten åtte må­ne­der si­den. Han så all grunn til å min­ne Do­nald Trump, be­rømt ei­en­doms­meg­ler, om alle tings for­gjen­ge­lig­het, og skrev «we are just tem­po­ra­ry oc­cu­pants of this office». VG gjor­de et he­der­lig, men dess­ver­re ikke vel­lyk­ket for­søk på å over­set­te den­ne set­nin­gen til et ska­pe­lig norsk. Det ble til «vi er bare mid­ler­ti­di­ge ok­ku­pan­ter av det­te kon­to­ret». Nå fikk Trump faer­re stem­mer enn den kon­kur­ren­ten som han dan­ket ut, men li­ke­vel er det ikke tale om en lov­stri­dig hus­ok­ku­pa­sjon. Den ame­ri­kans­ke grunn­lo­ven, for ikke å snak­ke om valg­lo­ven, har nok­så fas­te be­stem­mel­ser for den frem­gangs­måte som skal føl­ges.

USAs pre­si­dent hol­der stort sett til i Det ova­le kon­tor i vest­fløy­en i Det hvi­te hus. I hvert fall er det der han har skrive­bor­det og te­le­fo­nen sin, pluss noen spe­si­el­le knap­per som vi alle hå­per han ikke får bruk for. Men i se­kven­sen «oc­cu­pant of this office» er det mer snakk om selve pre­si­dent­em­be­tet og stil­lin­gen som stats­over­hode, enn om det fy­sis­ke og gans­ke rom­me­li­ge kon­to­ret.

«Vi har det­te em­be­tet i be­gren­set tid» er en sva­ert mye bed­re gjen­gi­vel­se.

Af­ten­pos­ten gjor­de det en anel­se bed­re, men det ble in­gen stats­retts­lig in­ner­tier der hel­ler: «Vi er bare mid­ler­ti­dig an­satt i den­ne stil­lin­gen.» Det blir litt for trau­rig og hver­dags­lig å snak­ke om an­set­tel­se; selv ikke en norsk stats­mi­nis­ter – som også har stil­lin­gen mid­ler­ti­dig – blir an­satt: Hun el­ler han blir valgt, og skal vi vaere for­melt kor­rek­te, blir ved­kom­men­de ut­nevnt av stats­over­ho­det, alt­så Kongen, og nå med stor for­bok­stav.

Så stran­det det helt i nes­te set­ning, hvor «wit­hout a cle­ar blue­print for success» ble gjengitt med «in­gen blå­kopi for å lyk­kes». En vet­tug le­ser fore­slår «opp­skrift på suk­sess».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.