Jeg hå­per at Er­na Solberg el­ler Siv Jen­sen snart set­ter ned fo­ten

Aftenposten - - Meninger -

Hvor­for får det ikke stør­re kon­se­kven­ser for po­li­ti­ke­re når de de­ler og skri­ver yt­rin­ger på so­sia­le medi­er som gir gro­bunn for hets?

Jeg har fle­re gan­ger tatt meg selv i å ten­ke at fle­re bør skri­ve om kul­tu­ren for frem­med­hat og dis­kri­mi­ne­ring som fin­nes blant en­kel­te po­li­ti­ke­re. Det er fle­re po­li­ti­ke­re som kom­mer med den­ne ty­pen yt­rin­ger.

Bare få da­ger etter stor­tings­val­get del­te stor­tings­re­pre­sen­tant for Frem­skritts­par­ti­et Tor And­re John­sen en ar­tik­kel fra nett­ste­det 24avi­sen.com på sin pri­va­te Face­bo­ok-pro­fil. Ar­tik­ke­len hand­ler om en 17 år gam­mel lo­kal­le­der fra AUF med mi­no­ri­tets­bak­grunn som ble in­ter­vju­et av NRK på valg­nat­ten, og som iføl­ge nett­ste­det had­de fått man­ge nord­menn til å set­te kaf­fen i hal­sen. John­sen rea­ger­te på ar­tik­ke­len ved å skri­ve «Haeae? Se­riøst? Er det 1. april el­ler er det sli­ke folk Ap sat­ser på frem­over?». Både Er­na Solberg og Siv Jen­sen tok av­stand fra yt­rin­gen, og John­sen har nå slet­tet inn­leg­get og be­kla­get det.

Men hvor­for får det ikke stør­re kon­se­kven­ser for po­li­ti­ke­re når de de­ler og skri­ver sli­ke yt­rin­ger på so­sia­le medi­er og gir gro­bunn for frem­med­hat og hets? Hvor­dan skal vi få ung­dom­mer til å en­ga­sje­re seg i po­li­tik­ken da? Det sy­nes jeg er be­kym­rings­ver­dig.

Det er li­ke­vel ikke først gang det­te skjer, og jeg kan ten­ke meg det ikke er den sis­te. Un­der valg­kam­pen pos­tet for ek­sem­pel Frem­skritts­par­ti­ets Chris­ti­an Ty­bring-Gjed­de et bil­de på Face­bo­ok av det som iføl­ge VG vis­te en vok­sen­opp­la­e­rings­klas­se som var ute på valg­bo­de­ne for å la­ere om val­get. Bil­det vis­te fle­re kvin­ner som bar hi­jab, og bilde­teks­ten lød: «Ar­bei­der­par­ti­ets valg­bod på Oslos pa­rade­gate». Ty­bring-Gjed­de end­te også opp med å slet­te inn­leg­get, men før den tid fikk det hundre­vis av kom­men­ta­rer og de­lin­ger. Det er ikke førs­te gang han har lagt ut bil­der på sin pri­va­te pro­fil som har skapt re­ak­sjo­ner.

Må ord­ne opp

Inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) er nok et godt ek­sem­pel på en po­li­ti­ker som bru­ker en re­to­rikk som etter min me­ning ikke pas­ser for en mi­nis­ter. Jeg er selv opp­vokst i Nor­ge, men jeg kan ikke tro det kan vaere be­ha­ge­lig el­ler lett å flyk­te til et nytt land og få en stats­råd som har så ster­ke me­nin­ger om deg.

Jeg vil un­der­stre­ke at jeg ikke me­ner at Frem­skritts­par­ti­et dri­ver en po­li­tikk som er byg­get på frem­med­hat, men jeg hå­per at stats­mi­nis­ter Er­na Solberg (H) el­ler Frem­skritts­par­ti­ets parti­le­der Siv Jen­sen snart set­ter fo­ten ned for sli­ke yt­rin­ger en gang for alle. Slik kan vi fo­ku­se­re på å byg­ge et sam­funn med hjer­te­rom og set­te pris på fel­les­ska­pet som jeg me­ner er det fi­nes­te med Nor­ge.

Jeg vil av­slut­te med å si­te­re ny­lig av­døde Per Fu­gel­li: «Men­nes­ket er men­nes­kets helse­kil­de. Ikke va­er et ettall på jor­da, bry deg om flok­ken din».

FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

Jeg vil un­der­stre­ke at jeg ikke me­ner at Frem­skritts­par­ti­et dri­ver en po­li­tikk som er byg­get på frem­med­hat, skri­ver de­bat­tan­ten.

Vik­to­ria Fjel­de (21)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.