Men­ne­ne er borte

Kvin­ner og barn strøm­mer over gren­sen fra My­an­mar til ro­hin­g­ya-lei­re­ne i Bang­la­desh. Man­ge var vit­ne til at ekte­men­ne­ne bli drept.

Aftenposten - - Forside - Kris­tof­fer Rønne­berg og Jan T. Es­pe­dal (foto) Af­ten­pos­ten i Bang­la­desh

Ro­hin­g­ya­er strøm­mer over gren­sen fra My­an­mar. Men det er nes­ten bare kvin­ner og barn.

Da Roshi­da Be­gum (25) våk­net opp i en blod­pøl etter vold­tek­ten, sla­ge­ne og kniv­ska­de­ne, skjøn­te hun at hu­set sto i brann.

– Jeg klar­te å kom­me meg ut av hu­set og inn i sko­gen. Hva som skjed­de med fire and­re kvin­ne­ne som ble dratt inn dit sam­men med meg, vet jeg ikke. Jeg bare løp, sier 25-årin­gen så lavt at hun na­er­mest hvis­ker.

Hun har vans­ke­lig for å snak­ke. Del­vis for­di det gjør vondt å hen­te frem min­ne­ne fra den da­gen for seks uker si­den. Del­vis for­di ar­ret på hal­sen, etter kniv­så­ret hun fikk da hun strit­tet imot sol­da­ten som vold­tok hen­ne, ennå ikke er grodd skik­ke­lig.

Da hun flyk­tet fra lands­byen sin, Tula Tu­li, had­de hun ikke bare mis­tet al­le ei­en­de­le­ne sine. Hun had­de også mis­tet sin 28 da­ger gam­le baby, som sol­da­te­ne rev ut av ar­me­ne og kas­tet i el­ven før de be­gyn­te å mis­hand­le hen­ne.

Man­nen sin har hun ikke sett, men and­re over­le­ven­de fra lands­byen sier at de fles­te men­ne­ne ble re­gel­rett hen­ret­tet av sol­da­te­ne i ti­me­ne etter at de kom til Tula Tu­li om mor­ge­nen 30. au­gust.

Fryk­ter 300.000 nye flykt­nin­ger

Vi tref­fer Roshi­da Be­gum i ett av tel­te­ne som er blitt satt opp i all hast i Bal­uk­ha­li for­di 519.000 men­nes­ker har flyk­tet over gren­sen fra My­an­mar til Bang­la­desh de sis­te seks uke­ne. Flykt­nin­ge­ne er ro­hin­g­ya­er, en ho­ved­sa­ke­lig mus­limsk mi­no­ri­tet som i fle­re ti­år er blitt sys­te­ma­tisk un­der­tryk­ket og med jev­ne mel­lom­rom ut­satt for gro­ve over­grep av lan­dets myn­dig­he­ter.

Etter noen uker med kun et få­tall ny­an­kom­ne, er en ny bøl­ge av flykt­nin­ger på vei over gren­sen. Bare på man­dag kom 11.000 nye. Og fle­re er på vei. Man­ge fle­re.

– Opp mot 300.000 men­nes­ker an­tas å va­ere på vei, sier Peter Mey­er, som er team­le­der for Nor­ges Røde Kors i om­rå­det.

De fles­te av dem er kvin­ner og barn. Det er na­tur­lig, med tan­ke på at halv­par­ten av flykt­nin­ge­ne er mindre­åri­ge, men mye ty­der på at det er fle­re kvin­ner enn menn blant de voks­ne som krys­ser gren­sen.

– Spørs­må­let al­le stil­ler for ti­den er: Hvor er al­le men­ne­ne? sier en re­pre­sen­tant for en av de sto­re in­ter­na­sjo­na­le hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som dri­ver hek­tisk nød­hjelps­ar­beid i flykt­ning­lei­re­ne.

Af­ten­pos­ten får be­skjed om å ikke si­te­re ved­kom­men­de ved navn, noe som er en van­lig hen­stil­ling i en kri­se der be­ho­vet er stort for ikke å tråk­ke myn­dig­he­te­ne i hver­ken My­an­mar el­ler Bang­la­desh på taer­ne.

Født på flukt

Of­fi­si­el­le tall som vi­ser kjønns­for­de­lin­gen er ikke til­gjen­ge­li­ge, men det lett å se tegn til at men­ne­ne er i mindre­tall. Ett ek­sem­pel vi ble gitt av noen i bi­stands­mil­jø­et: I kø­ene av flykt­nin­ger som skal hen­te nød­hjelp er det gjer­ne to køer – én for kvin­ner og én for menn. Køen for menn er ofte mye kor­te­re.

Et an­net ek­sem­pel: Da Af­ten­pos­ten be­søk­te Teknaf, ett av punk­te­ne langs gren­sen der flykt­nin­ge­ne kom­mer over i båt, var det langt fle­re kvin­ner på bå­te­ne.

– Man­nen min? Han har jeg ikke sett si­den den da­gen sol­da­te­ne kom, sier Ru­kia Bi­bi (25), som har til­brakt over en må­ned på flukt fra lands­byen Si­ny­an­py­in.

I ar­me­ne hol­der hun Nur­kali­ma, sin fem da­ger gam­le dat­ter.

– Hun ble født rett her borte, sier hun og pe­ker på en li­ten øy midt i grense­el­ven.

– Øya er en del av Bang­la­desh, men det er ikke noen hjelpe­mann­ska­per der. Jeg fikk hjelp av noen av de fast­bo­en­de da fød­se­len be­gyn­te. Uten dem, vet jeg ikke hva som had­de skjedd, sier hun og stry­ker den so­ven­de dat­te­ren ømt over ho­det.

Hel­ler ikke de and­re fire kvin­ne­ne i reise­føl­get har med seg men­ne­ne sine.

– Drept, sier en av dem mens hun stir­rer tomt ut mot de bur­me­sis­ke fjel­le­ne på den and­re si­den av el­ven.

– Et­nisk ren­sing

Den enor­me folke­vand­rin­gen fra My­an­mar be­gyn­te etter at en grup­pe ro­hin­g­ya-opp­rø­re­re gikk til an­grep på rundt 30 po­liti­pa­trul­jer og en mi­li­taerut­post 25. au­gust.

Re­ak­sjo­nen fra My­an­mars haer­sjef var en mas­siv mi­li­taer­kam­pan­je mot si­vil­be­folk­nin­gen. Hvor

man­ge som er drept, vet vi fore­lø­pig ikke – Rak­hi­ne-sta­ten, der over­gre­pe­ne skjed­de, er av­sper­ret for in­ter­na­sjo­na­le ob­ser­va­tø­rer. Men FNs men­neske­ret­tig­hets­kon­tor om­ta­ler mi­li­taer­kam­pan­jen i en rap­port den­ne uken som en rek­ke «bru­ta­le, vel­or­ga­ni­ser­te, ko­or­di­ner­te og sys­te­ma­tis­ke» an­grep der hen­sik­ten ikke bare har va­ert å for­dri­ve ro­hin­g­ya­ene men også å for­sik­re seg om at de ald­ri kom­mer til­ba­ke.

– Et skole­ek­sem­pel på et­nisk ren­sing, sier Zeid Ra’ad al-Hussein, FNs høy­kom­mis­sa­er for men­neske­ret­tig­he­ter.

Rap­por­ten, som er ba­sert på in­ter­vju­er med flykt­nin­ger i Bang­la­desh, be­skri­ver hvor­dan sol­da­ter, gjer­ne i sam­ar­beid med bud­dhis­tis­ke inn­byg­ge­re i om­rå­det, gjen­nom­før­te hen­ret­tel­ser, vold­tek­ter og tor­tur i lands­by­ene før de sat­te fyr på dem.

Ro­hin­g­ya-be­folk­nin­gen an­ses ikke som en of­fi­si­ell mi­no­ri­tet i My­an­mar, og inn­byg­ger­ne er blitt nek­tet stats­bor­ger­skap si­den be­gyn­nel­sen av 1980-tal­let. Blant den bud­dhis­tis­ke ma­jo­ri­tets­be­folk­nin­gen i lan­det er det lite sym­pa­ti å spo­re for ro­hin­g­ya­ene, som an­ses som inn­flyt­te­re fra Bang­la­desh til tross for at de fles­te har røt­ter i om­rå­det som strek­ker seg man­ge ge­ne­ra­sjo­ner til­ba­ke.

Man­nen ble hen­ret­tet

De sis­te åre­ne har et an­tall ro­hin­g­ya-menn for­latt My­an­mar for å søke ar­beid i and­re land, noe som også kan bi­dra til å for­kla­re hvor­for det ser ut til å va­ere faer­re menn blant flykt­nin­ge­ne.

Men vitne­be­skri­vel­ser fra flykt­nin­ge­ne ty­der på at sol­da­te­ne i fle­re til­fel­ler gikk ak­tivt til verks for å skil­le ek­te­par fra hver­and­re i lands­by­ene for så å hen­ret­te men­ne­ne.

– De hen­tet al­le men­ne­ne, sam- let dem på vei­en og bandt hen­de­ne de­res sam­men. Vi ble tru­et med ge­va­erer og for­talt at vi skul­le hol­de oss in­ne, sier As­mi­da (27), som vi tref­fer i Bal­uk­ha­li-lei­ren.

Man­nen hen­nes var blant dem som ble dratt ut av hu­set.

– Vi måt­te se på at de la al­le men­ne­ne ned på bak­ken før de kut­tet ho­de­ne av dem, én etter én.

Mo­no­ton stem­me

On­ke­len hen­nes, som for­søk­te å flyk­te, ble skutt før han klar­te å unn­slip­pe.

– Kvin­ne­ne ble holdt in­ne hele da­gen mens li­ke­ne av 20–25 menn lå rett uten­for. Noen av oss klar­te å røm­me da det ble mørkt. Jeg vet ikke hva som skjed­de med de and­re. Jeg or­ker ikke å ten­ke på det, sier As­mi­da.

Hun snak­ker med en mo­no­ton stem­me. Som om det hun be­skri­ver, skjed­de en an­nen. Men så bris­ter stem­men. Og øyne­ne vel­les opp.

– Jeg spør meg selv hele ti­den hvor­for det­te har skjedd. Hvor­for de gjor­de det­te mot oss. Men jeg fin­ner in­gen svar. Jeg for­står ikke, sier hun før hun tør­ker tå­re­ne med et irr­blått hode­sjal.

Av­vi­ser an­kla­ge­ne

Af­ten­pos­tens uten­riks­re­dak­sjon har bedt My­an­mars am­bas­sa­de i Oslo om en kom­men­tar til de ster­ke an­kla­ge­ne om blant an­net drap, vold­tekt og et­nisk ren­sing.

Første­sek­reta­er Dar­li Nwe sva­rer i en e-post at dess­ver­re kan in­gen ved am­bas­sa­den kom­men­te­re sa­ken, si­den de ikke har fått lese hele ar­tik­ke­len. Men som re­pre­sen­tant for My­an­mar vil am­bas­sa­den gjer­ne pre­si­se­re føl­gen­de, skri­ver Dar­li Nwe:

– Selv om sto­re men­neske­meng­der har be­ve­get seg fra My­an­mar til Bang­la­desh de sis­te da­ge­ne, har hver­ken re­gje­rin­gen el­ler ha­eren på noe tids­punkt brukt me­to­der som for­tje­ner be­teg­nel­sen skole­ek­sem­pel på et­nisk ren­sing.

Roshi­da Be­gum (25 år gam­mel i midt­en) for­tel­ler om eks­tre­me over­grep som ble be­gått i My­an­mar mot hen­ne og hen­nes fa­mi­lie.

FOTO: DAMIR SAGOLJ / REU­TERS / NTB SCANPIX

Flykt­nin­ger ven­ter på gren­sen mel­lom My­an­mar og Bang­la­desh.

Ru­kia Bi­bi (23) kom­mer til Bang­la­desh med sitt fem da­ger gam­le barn (Nur­ka Li­ma) som ble født un­der fluk­ten.

Man­ge tu­sen fle­re Ro­hin­g­ya­er er ven­tet til Bang­la­desh i da­ge­ne som kom­mer. Her an­kom­mer flykt­nin­ger fast­land i Bang­la­desh.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.