God­stem­ning på bor­ger­lig side

Aftenposten - - Kommentarer - åKom­men­tar Tri­ne Ei­lert­sen Po­li­tisk re­dak­tør tri­ne.ei­lert­sen@af­ten­pos­ten.no

Ven­st­re og KrF har knapt va­ert venn­li­ge­re inn­stilt til Re­gje­rin­gens bud­sjett­for­slag på fire år.

Un­der bud­sjett­de­bat­ten i 2014 fres­te Ter­je Brei­vik (V) fra Stor­tin­gets ta­ler­stol og ut­mer­ket seg som Sol­berg-re­gje­rin­gens skar­pes­te kri­ti­ker. I fjor sto hele bud­sjett­høs­ten i kri­sens tegn. Nå var Brei­vik mild som en som­mer­vind. Slik det frem­sto i Stor­tin­get i går rundt lunsj­ti­der, er det kun små­tjafs som skal til for å fin­ne frem til bud­sjett­enig­het.

KrFs fers­ke fi­nans­po­li­tis­ke tals­mann, Kjell In­golf Rop­stad, lys­te av god sam­ar­beids­ånd og skrøt av gode vekst- og sys­sel­set­tings­tall. Had­de vi ikke visst bed­re, kun­ne vi trodd par­ti­et had­de en sam­ar­beids­av­ta­le med Re­gje­rin­gen.

Varm mot­ta­gel­se fra V og KrF

Det har ikke KrF, og det har hel­ler ikke Ven­st­re. Men bud­sjett­da­gen ble da­gen der KrF valg­te å vise frem hvor­for par­ti­et gikk til valg på Er­na Sol­berg (H) som stats­mi­nis­ter.

Ja, kan­skje blir det fem­te sam­ar­beids­bud­sjet­tet, det uten en sam­ar­beids­av­ta­le i bunn, det enk­les­te å bli enig om.

In­gen pro­vo­ka­sjo­ner

Det skyl­des ikke bare at Ven­st­re og KrF åpen­bart har be­stemt seg for å vise frem sam­ar­beids­ånd. Det skyl­des også at Re­gje­rin­gen ikke gjør vel­dig mye for å pro­vo­se­re. Den ut­ar­bei­det jo bud­sjet­tet i vår, da sam­ar­beids­av­ta­len frem­de­les gjaldt.

Fers­ke re­gje­rin­ger fore­slår gjer­ne de mest upo­pu­la­ere kut­te­ne tid­lig i re­gje­rings­pe­rio­den, slik at de er fer­di­ge med kjef­ten i god tid in­nen nes­te valg.

Det gjør ikke Re­gje­rin­gen nå. Bud­sjet­tet er så nøy­tralt og gjen­kjen­ne­lig i prio­ri­te­rin­ge­ne at det knapt er mu­lig å mer­ke at det har va­ert valg.

Har tatt hen­syn al­le­re­de

Dess­uten lig­ger det al­le­re­de lasse­vis med KrF- og venstre­po­li­tikk i bud­sjett­for­sla­get. Ven­st­re kan gle­de seg over gjen­nom­slag i grün­der­po­li­tik­ken og vi­dere­fø­ring av gjen­nom­slag i klima­po­li­tik­ken.

La­e­rer­sat­sin­gen i skole­po­li­tik­ken har frem­de­les ty­de­lig Ven­st­re-stem­pel. Veks­ten i olje­penge­bru­ken er be­skje­den sam­men­lig­net med de for­ri­ge bud­sjet­te­ne, noe som for­kla­rer at Brei­vik og de and­re holdt igjen kri­tik­ken mot om­fang og penge­bruk.

For­ut­sig­ba­re ne­der­lag i em­ning

Ue­nig­he­te­ne som lig­ger der, er fore­lø­pig av den for­ut­sig­ba­re sort­en. Det be­tyr at Re­gje­rin­gen nok aner hvor det ba­erer, og hvil­ke slag den lig­ger an til å tape.

Den så­kal­te Te­s­la-av­gif­ten er den som har ut­løst mest kjeft til nå, og blir kan­skje ikke noe av. Selv om fle­re par­ti­er, som Sp, Ap og også KrF har snak­ket om be­ho­vet for å dif­fe­ren­siere av­gifts­fes­ten for el­bil­kjø­per­ne, vars­let både KrF og Ven­st­re at de vil gå imot det­te for­sla­get. De har en av­ta­le med re­gje­rings­par­ti­ene om å skjer­me el­bi­le­ne for den­ne ty­pen av­gif­ter i noen år til for å fase inn fle­re bi­ler. Men inn­fa­sin­gen går strå­len­de, og det be­gyn­ner å bli sta­dig vans­ke­li­ge­re å ar­gu­men­te­re for det­te uni­ke av­gifts­fri­ta­ket.

Det var­me for­sva­ret for den ut­da­ter­te ord­nin­gen med skatte­klas­se 2 er noe av det som gjør KrF til KrF. Re­gje­rin­gen er sann­syn­lig­vis inn­stilt på å ofre et for­nuf­tig for­slag om å kut­te skatte­klas­sen for å få KrF med på la­get også den­ne gan­gen.

Bi­stands­pro­sen­ten, som KrF har blant sine topp tre sa­ker, skal det sik­kert også for­hand­les om. Her nyt­ter det nep­pe å ar­gu­men­te­re med at sli­ke pro­sent­mål blir helt ab­sur­de når BNP-an­sla­ge­ne øker, uten at det øko­no­mis­ke hand­lings­rom­met gjør det sam­me. Sum­me­ne som går til bi­stand blir ikke mind­re, men pro­sent­an­de­len blir det. Skal an­de­len øke, må pen­ge­ne tas fra and­re om­rå­der.

End­rin­ger i dag­penge­be­reg­nin­gen for ar­beids­le­di­ge får sterkt kri­tikk fra fle­re hold, og også noe KrF vars­ler at par­ti­et vil ta opp i for­hand­lin­ge­ne.

Kom­mer over­ras­kel­se­ne?

Bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne har va­ert bein­tøf­fe de sis­te åre­ne, og i fjor var lan­det en hårs­bredd fra re­gje­rings­kri­se. Det lig­ger ikke an til den ty­pen dra­ma i år. Det­te blir mer en klas­sisk prio­ri­te­rings­dis­ku­sjon. Li­ke­vel, et KrF-krav som la­erernorm på klasse­nivå er et til­tak Re­gje­rin­gen og Ven­st­re kvi­er seg vel­dig for å gå med på, både for­di det tar mye res­sur­ser fra and­re skole­sat­sin­ger og for­di ef­fek­ten er uklar. Men stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) kan sann­syn­lig­vis gå til sengs vel vi­ten­de om at det nep­pe blir det­te bud­sjet­tet som fel­ler hen­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.